ИШЛЕРИ 11

1Абустолла бла Иудеяда болгъан къарындашла, башха миллетлиле да Аллахны сёзюн къабыл этгенлерин эшитген эдиле. 2Петер Иерусалимге келгенде, анга сюннетлиле гурушха этип: 3«Сен, сюннетсиз адамланы юйлерине барып, ала бла ашагъан да этгенсе», – дедиле. 4Петер а болгъан ишлени, башындан башлап, алагъа бирем-бирем айтып ангылатды: 5«Яффа шахарда мен тилек эте тургъанымлай, кёлюм кётюрюлюп, бир кёрюнюу кёрдюм. Уллу жабыугъа ушаш бир зат, тёрт мюйюшюнден асылып кёкден энип мени къатыма тюшдю. 6Мен кёз аралтып, анга эслеп къарагъанымда, аны ичинде, жер башында болгъан тёрт аякълыланы, кийик жаныуарланы, сюркелип жюрюучюлени эмда кёкде учуучу къанатлыланы кёрдюм. 7Сора манга: „Тур, Петер, кес да аша“ деген ауазны эшитдим. 8Мен а: „Угъай, Раббий, мурдар неда харам зат бир заманда да мени ауузума тиймегенди“ дедим. 9Ол ауаз а кёкден манга экинчи кере: „Аллах халал этгенлени сен харамгъа санама“ деп айтды. 10Бу юч кере да болду, сора дагъыда битеуюнлей кёкге кётюрюлдю. 11Тюз ол сагъатда, мен тургъан юйню аллында, Кесариядан манга ийилген юч адам келип тохтадыла. 12Сыйлы Нюр манга: „Бир арсар болмай, ала бла бар“ деди; мени бла бирге бу алты къарындаш да бардыла, сора биз ол адамны юйюне келдик. 13Ол, кесини юйюнде кёрюннген сыйлы мёлекни къалай кёргенин, мёлек анга: „Яффагъа адамла ийип, Петер аталгъан Шимонну чакъырт. 14Ол санга сёзле айтыр, ол сёзле бла кесинг да, битеу юйюрюнг да къутхарыллыкъсыз“ деп айтханын бизге айтды. 15Мен айтып башлагъан заманда уа, Сыйлы Нюр, алгъын бизге тюшгени кибик, алагъа да тюшдю. 16Ол заманда Раббийни: „Ахия суу бла кёмюлдюргенди, сиз а Сыйлы Нюр бла кёмюлдюрюллюксюз“ деп айтхан сёзю мени эсиме тюшдю. 17Алай бла, Аллах бизге, Раббий Масих Иссагъа ийнаннганлагъа бергени кибик, алагъа да аллай саугъа берген эсе, мен а кимме, Аллахха къажау турургъа?». 18Муну эшитгенде, ала тохташдыла эмда Аллахха махтау салып: «Алай эсе, Аллах башха миллетлилеге да тобагъа къайтышып ёмюрлюк жашау алыргъа онг берген болур», – дедиле. 19Ол заманда Истефанны ёлтюргенден сора болгъан зулмулукъладан къачып чачылгъанла, айланып, Финикиягъа, Кипрге эм Антиохиягъа дери жетип, Аллахны сёзюн иудейлиледен башхалагъа айтмай эдиле. 20Аладан бир къауум Кипрлиле бла Киринейлиле уа, Антиохиягъа келип, греклилеге айтып, Раббий Иссаны юсюнден Хайыр Хапарны билдире эдиле. 21Раббийни кючю ала бла эди эм бек кёп адамла ийнанып, Раббийге къайтышдыла. 22Муну юсюнден хапар Иерусалимдеги жамауатха жетди, ала да Антиохиягъа барыргъа Барнабаны боюнуна салдыла. 23Сыйлы Нюрден бла иймандан толгъан, огъурлу адам Барнаба, Антиохиягъа келгенинде ол адамлада Аллахны шафауатын кёрюп къууанды. 24Эм барысына да Раббийге таза жюрекден байланыргъа таукел этдирди. Сора кёп халкъ, Раббийге ийнанып, жамауатха къошулду. 25Андан сора Барнаба, Шауулну излерге Тарсха кетди эм, аны табып, Антиохиягъа келтирди. 26Ала сау жылны жамауат бла жыйыла турдула, бек кёп адамланы да юйретдиле. Сора Масих Иссаны сохталары биринчи кере Антиохияда масихчиле деп аталып башладыла. 27Ол кюнледе Иерусалимден Антиохиягъа файгъамбарла келдиле. 28Аладан Агап атлы биреулен, туруп, битеу дунияда бек уллу ачлыкъ боллугъун Сыйлы Нюрню юсю бла билдирди, ол ачлыкъ да Клаудий кесарьны заманында болду. 29Ол заманда сохтала хар ким онгуна кёре, Иудеяда жашагъан къарындашлагъа болушлукъ иерге бегим этдиле. 30Бу бегимни толтуруп, жыйгъанларын Барнабаны бла Шауулну къоллары бла жамауатны таматаларына ийдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\