ИШЛЕРИ 12

1Ол кезиуде Ирод патчах, жамауатдан болгъан бир къауумлагъа аманлыкъ этерге кюрешип, аланы тутдурду. 2Ахияны къарындашы Якъупну къылыч бла ёлтюртдю. 3Иудейлилени ол ишге ыразы болгъанларын кёрюп, аны ызындан Петерни да тутдурду. Ол заман ачымагъан ётмеклени байрамы эди. 4Петерни тутдуруп, Къутхарылыу байрамдан сора анга халкъны аллында сюд этер ниет бла аны тюрмеге салдырды эмда тёртюшер адамдан болгъан тёрт къауум аскерчиге аны сакъларгъа буйрукъ этди. 5Алай бла Петерни тюрмеде сакълай эдиле; жамауат а аны ючюн кёл салып Аллахдан тилек эте эди. 6Ирод Петерни халкъны аллына чыгъарыр кюнню аллындагъы кече Петер, эки бугъоу бла байланып, эки аскерчини арасында жукълай эди. Сакълауулла да къабакъ аллында тюрмени сакълай эдиле. 7Билмей тургъанлай, Раббийни бир мёлеги кёрюндю эмда камераны жарыкъ жарытды. Мёлек Петерни къабыргъасына тюртюп уятып, анга: «Терк тур!» – деди. Аны къолларындан бугъоула да тюшдюле. 8Сора мёлек анга: «Белибауунгу къыс, чарыкъларынгы кий», – деди. Ол да алай этди. Андан сора мёлек анга: «Тыш кийиминги кий да, мени ызымдан кел», – деди. 9Петер аны ызындан тебиреп тышына чыкъды. Кеси уа, мёлекни этгени керти болгъанын билмей, кёрюнюу кёрген суна эди. 10Биринчи эм экинчи къалауурдан озуп, ала шахаргъа чыгъаргъан темир къабакълагъа келдиле. Къабакъла уа кеслери аллына алагъа ачылдыла. Ала, чыгъып, бир орамдан оздула, сора билмей тургъанлай, мёлек анга кёрюнмей къалды. 11Ол заманда Петер, эсин жыйып: «Раббий Кесини мёлегин ийип, мени Иродну къолундан эм иудей халкъ манга сынатыргъа умут этген хар палахдан къутхаргъанын энди мен кертиси бла кёреме», – деди. 12Болуннганны ангылап, Петер, Марк аталгъан Ахияны анасы Мариямны юйюне келди. Анда уа кёпле жыйылып тилек эте эдиле. 13Петер къабакъ эшиклени къакъгъанда уа, Рода атлы бир шапа къыз, тынгыларгъа чыкъды; 14Петерни ауазындан танып, къууаннганындан къабакъны ачмай, чабып юйге кирип: «Петер къабакъ аллында турады!» – деп хапар берди. 15Ала уа анга: «Сен акъылынгданмы шашханса?» – дедиле. Къыз а айтханындан таймай эди. Ала уа: «Ол аны мёлегиди», – дей эдиле. 16Ол заманда Петер къабакъны къакъгъанлай турду. Ачханларында уа аны кёрюп сейирсиндиле. 17Ол а, аланы тохтатыргъа къолу бла белги берип, Раббий аны тюрмеден къалай чыгъаргъанын алагъа айтды эмда: «Муну Якъупха бла къалгъан къарындашлагъа билдиригиз», – деди. 18Танг атханлай, Петерге болгъан иш ючюн, аскерчилени араларында уллу къуугъун болду. 19Ирод а, Петерни излетип тапмагъанда, сакълаууллагъа сюд этип, аланы ёлтюрюрге буюрду; андан сора ол Иудеядан Кесариягъа кетип, анда къалды. 20Ирод Тирлилеге бла Сидонлулагъа бек ачыуланып эди. Ала уа, бир-бирлери бла келишип, аны аллына келдиле эм патчахны баш ёзюрю Бластны кеслери жанлы этип, жарашыулукъ тиледиле; нек десегиз аланы къыраллары, патчахны къыралындан азыкъ ала эди. 21Белгиленнген кюнде Ирод, патчах кийимлерин да кийип, бийик жерге олтуруп, халкъгъа сёлешип башлады. 22Халкъ а: «Бу Аллахны ауазыды ансы адамны ауазы тюйюлдю!» – деп къычыра эди. 23Алай а, билмей тургъанлай, Раббийни бир мёлеги аны урду. Нек десегиз ол Аллахха махтау салмай, кесине махтау излеген эди. Сора, ичин къуртла ашап, жан берди. 24Аллахны сёзю уа кючлене эм жайыла эди. 25Барнаба бла Шауул а, алагъа берилген жумушну толтургъанлай, Марк аталгъан Ахияны да биргелерине алып, Иерусалимден Антиохиягъа къайтдыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\