ИШЛЕРИ 13

1Антиохияда болгъан жамауатда бир къауум файгъамбарла бла устазла бар эдиле: Барнаба эм Нигер аталгъан Шимон, Киринейли Лукий, Ирод тетрарх бла бирге ёсген Менахем эм Шауул. 2Ала, ораза тутуп, Раббийге къуллукъ этген заманда, алагъа Сыйлы Нюр: «Барнабаны бла Шауулну Манга айырып, Мен алагъа буюргъан ишге ийигиз», – деп айтды. 3Ол заманда ала, ораза тутуп тилек этгенден сора, аланы юслерине къолларын салып, аланы атландырдыла. 4Алай бла Сыйлы Нюр ийген бу эки адам, Селевкиягъа келдиле, андан а кеме бла Кипрге кетдиле. 5Саламисге жетип, иудей синагогалада Аллахны сёзюн билдирип башладыла. Болушургъа биргелерине Ахияны да алгъан эдиле. 6Битеу айрыкамда Пафха дери айланып, ала Барйешу атлы, хыйнычы эм жалгъан файгъамбар болгъан бир иудейлиге тюбедиле. 7Ол а проконсул Серги Пауулну къатында эди. Акъыллы киши, проконсул, Барнабаны бла Шауулну чакъырып, Аллахны сёзюн эшитирге сюйдю. 8Хыйнычы Элима уа, (аны атыны магъанасы алай эди), проконсулну иймандан тыяргъа кюрешип, алагъа къажау сёлеше эди. 9Алай а Шауул, аны экинчи аты да Пауул, Сыйлы Нюрден толуп эмда анга жютю къарап: 10«Эй, хар тюрлю хыйладан бла хар тюр лю аманлыкъдан толгъан, ибилисни баласы, хар тюзлюкню душманы! Раббийни тюз жолларын терсине бурургъа кюрешгенинги къоярыкъ тюйюлмюсе? 11Энди уа ма, Аллахны къолу сени юсюнгдеди: сен сокъур боллукъса, бир заманнга дери кюнню кёрлюк тюйюлсе», – деди. Билмей тургъанлай, аны мутхузлукъ бла къарангылыкъ басды; сора ол, ары бла бери бурулуп, кесин жюрютюрге адам излеп башлады. 12Ол заманда проконсул болгъан ишни кёрюп ийнанды; нек десегиз ол Раббийни юсюнден юйретиуге бек сейирсиннген эди. 13Пафдан жюзюп кетип, Пауул эмда аны биргесине болгъанла Памфилияны Перги шахарына келдиле, Ахия уа аладан айырылып Иерусалимге къайтды. 14Ала уа, Пергиден ары барып, Писидиягъа жууукъ Антиохиягъа келдиле эмда шабат кюн синагогагъа кирип олтурдула. 15Тауратдан бла файгъамбарланы китапларындан окъугъандан сора, синагоганы башчылары, алагъа адам ийип: «Къарындашла! Сизни халкъгъа насийхат берир сёзюгюз бар эсе, айтыгъыз», – деп айтдырдыла. 16Пауул туруп, къолу бла белги берип: «Израильни кишилери эмда Аллахдан къоркъгъанла! Тынгылагъыз! 17Бу халкъны Аллахы бизни аталарыбызны сайлагъанды эмда ала Мисирни жеринде жашагъан заманларында бу халкъны уллу миллет этгенди; сора кётюрюлген къолу бла аланы андан чыгъаргъанды. 18Эмда къыркъ жыл чакълы заманны ичинде къум тюзде алагъа ашарыкъ берип тургъанды. 19Кенанны жеринде жети миллетни къурутуп, аланы жерлерин Израильлилеге жер юлюшге бергенди. 20Андан сора, тёрт жюз элли жыл чакълы заманда, Шамайыл файгъамбаргъа дери алагъа оноучула берип тургъанды. 21Сора ала патчах тилегендиле, Аллах да алагъа Беняминни тукъумундан Киш улу Шауулну бергенди; алай бла къыркъ жыл озгъанды. 22Аны тайдырып, алагъа патчахха Дауут ну салгъанды; аны юсюнден а шагъатлыкъ этип: „Мен Кеси жюрегим жаратхан кишини, Ишай улу Дауутну тапханма, ол битеу Мен сюйген затланы этерикди“ дегенди. 23Аны туудукъларындан а Аллах ант сёзю бла айтханыча Израильге Къутхарыучугъа Иссаны салгъанды. 24Аны келирини аллында Ахия битеу Израильни халкъын тобагъа къайтышыргъа эмда сууда кёмюлдюрюлюрге чакъыргъанды. 25Ахия, кесини ишин бошагъанында: „Сиз мени кимге санайсыз? Мен Масих тюйюлме; алай а ма, мени ызымдан келеди. Мени уа, Аны аякъ кийимини бауун тешер кибик тийишлилигим да жокъду“ дегенди. 26Къарындашла, Ибрахимни тукъумуну сабийлери эмда сизни арагъызда Аллахдан къоркъгъанла! Бу къутхарыу сёз сизге ийилгенди. 27Нек десегиз Иерусалимде жашагъанла бла аланы таматалары, Иссаны танымай, Анга сюд этип, хар шабат кюн сайын файгъамбарланы китапларында окъугъанларын толтургъандыла, 28Аны юсюнде ёлтюрюрге тийишли бир терслик тапмай, Пилатдан Аны ёлтюрюрге тилегендиле. 29Аны юсюнден Сыйлы Китаплада жазылгъанланы барын да толтургъандан сора уа, Аны къачдан тюшюрюп, къабыргъа салгъандыла. 30Алай болгъанлыкъгъа Аллах Аны ёлгенледен тиргизгенди; 31Ол, кёп кюнлени ичинде, Аны бла Галилеядан чыгъып Иерусалимге келген, энди уа халкъны аллында Анга шагъатлыкъ этгенлеге кёрюне тургъанды. 32Биз да сизге хайыр хапар айтабыз: Аллах Иссаны тиргизип, бизни аталарыбызгъа ант бла берирге айтханын бизге, аланы сабийлерине толтургъанды, 33Забурну экинчи зикиринде да: „Сен Мени Уланымса, Мен энди Сени туудурдум“ деп жазылгъаны кибик. 34Аны ёлгенледен тиргизип, Аны чирирге къоймазлыгъыны юсюнден а: „Мен Дауутха берирге айтхан сыйлы эмда ышаннгылы ахшылыкъланы сизге берликме“ деп айтханды. 35Ол себепден Китапны башха жеринде да: „Кесинги Сыйлынга чиримекликни сынатырыкъ тюйюлсе“ деп айтады. 36Дауут кесини заманында Аллахны буйругъуна кёре къуллукъ этип, ауушханды эм кесини аталарыны жанларында асыралгъанды, чиримекликни да сынагъанды; 37Аллах тиргизген Киши уа, чиримекликни сынамагъанды. 38Ол себепден къарындашла, Иссаны хурметинден сизни гюняхларыгъыз кечилгенинден хапар берилгени сизге белгили болсун. 39Мусаны Таурат Закону бла сиз кесигизни ариулап болалмагъан хар затыгъыздан, Иссагъа ийнаннган хар адам Аны юсю бла ариуланады. 40Алай а сакъ болугъуз, файгъамбарланы бу айтханлары сизни башыгъызгъа тюшмесин: 41„Къарагъыз, хыликкя этгенле, сейирсинигиз эм тас болугъуз; нек десегиз Мен сизни заманыгъызда бир иш этеме, ол ишге уа, сизге ким айтса да, ийнанмаз эдигиз“ деп айтханлары сизни башыгъызгъа тюшмесин», – деди. 42Пауул бла Барнаба иудей синагогадан чыкъгъан заманда, халкъ келлик шабат кюн да ол сёзлени айтырларын аладан тиледи. 43Жыйылыу чачылгъандан сора уа, кёп иудейлиле да, иудей диннге къайтышып, Аллахха табыннган башха миллетлиле да Пауулну бла Барнабаны ызындан бардыла; ала уа, бу адамла бла ушакъ этип аланы, таймай Аллахны шафауатында турургъа ийнандырдыла. 44Экинчи шабат кюн хазна къалмай битеу шахар Аллахны сёзюн эшитирге жыйылгъан эди. 45Алай а иудейлиле, халкъны кёргенде, зарлыкъдан толуп, Пауул айтхан сёзле бла келишмей, къажау туруп, анга аман айта эдиле. 46Ол заманда Пауул бла Барнаба таукеллик бла алагъа: «Аллахны сёзю бек алгъа сизге билдирилирге керек эди; алай а сиз аны къабыл этмей, кесигиз-кесигизни ёмюрлюк жашаугъа тийишли болмазча этгенигиз ючюн, ма, биз башха миллетлилеге айланып айтабыз. 47Нек десегиз Раббий: „Сен жерни этегине деричи да къутхарыу келтирир ючюн, Мен Сени башха миллетлеге жарыкълыкъгъа салгъанма“ деп бизге фарыз этгенди», – дедиле. 48Башха миллетлиле, муну эшитип, къууана эдиле эм Раббийни сёзюне махтау сала эдиле эмда ёмюрлюк жашаугъа буюрулгъанла барысы да ийнандыла. 49Аллахны сёзю битеу къыралда жайыла эди. 50Иудейлиле уа, Аллахха табыннган асыл тиширыуланы бла шахарны биринчи адамларын къозутуп, Пауулгъа бла Барнабагъа зорлукъ этип, аланы кеси тийрелеринден къыстадыла. 51Пауул бла Барнаба уа алагъа шагъатлыкъгъа аякъларындан букъуну къагъып, Икониягъа кетдиле. 52Сохтала уа къууанчдан эмда Сыйлы Нюрден тола эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\