ИШЛЕРИ 14

1Иконияда Пауул бла Барнаба иудей синагогагъа бирге кирип ууаз айтдыла, алай бла иудейлиледен да, греклиледен да бек кёп адам ийнанды. 2Ийнанмагъан иудейлиле уа, башха миллетлилени жюреклерин къозгъап, аланы къарындашлагъа къажау къозутдула. 3Болсада Пауул бла Барнаба мында бир бёлек заман туруп, Раббийни юсюнден таукеллик бла айта эдиле, Ол а Кесини шафауатыны юсюнден сёзге шагъатлыкъгъа, аланы къоллары бла илишанла эм сейир ишле болдура эди. 4Ол заманда шахарны халкъы, экиге юлешинип, бир къаууму иудейлиле жанлы, къалгъанлары уа абустолла жанлы болдула. 5Иудейлиле эмда башха миллетлиле кеслерини башчылары бла бирге, Пауулну бла Барнабаны айыплы этип, аланы ташла бла тюйюп ёлтюрюрге мыллык атхан заманда, 6Ала, аны билип, Ликаонияны Листра бла Дерби шахарларына эм аланы тийрелерине къачып кетип, 7Анда Хайыр Хапарны жая эдиле. 8Листрада аякълары жюрюмеген бир киши олтуруп тура эди, ол анасындан акъсакъ туугъан эди эм бир заманда да жюрюмеген эди. 9Ол Пауулну сёлешгенине тынгылай эди. Пауул а, анга жютю къарап эмда сау этилирге аны ийнаныуу болгъанын кёрюп, 10Уллу ауаз бла: «Раббий Масих Иссаны аты бла санга айтама: аякъларынгы юсюне тюз тур!» – деди. Ол да олсагъат секирип туруп, жюрюп башлады. 11Халкъ а, Пауулну этгенин кёрюп, ликаон тилде: «Аллахла адам сыфат бла бизге тюшгендиле!» – деп къычыра эдиле. 12Сора Барнабагъа Зевс, сёз бла таматалыкъ этген Пауулгъа да Хермис атадыла. 13Зевсни табыныучу юйю аланы шахарларыны аллында эди, аны къуллукъчусу уа къабакъ аллына тууарла сюрюп, венокла да келтирип, халкъ бла бирге абустоллагъа къурман кесерге умут этди. 14Абустолла, Барнаба бла Пауул а, муну эшитгенде, кийимлерин жыртдыла эмда халкъгъа кеслерин атып уллу ауаз бла: 15«Инсанла! Сиз былай нек этесиз? Биз да сизни кибик адамлабыз эмда сиз бу жалгъан затланы къоюп, кёкню да, жерни да, тенгизни да эм битеу алада болгъанланы да жаратхан жашау бериучю Аллахха ийнанып къайтышыгъыз деп, Хайыр Хапарны сизге айтабыз. 16Ол, озгъан туудукъланы заманында битеу миллетлеге кеслерини жоллары бла барыргъа, бошлап къойгъанды. 17Алай болгъанлыкъгъа, Ол бизге кёкден жауунла эм тирлик битген заманла берип, бизни аш бла тойдуруп, жюреклерибизни къууанчлыкъ бла толтура, ахшылыкълары бла Кесини юсюнден шагъатлыкъ этгенин бир заманда да къоймагъанды», – деп сёлешдиле. 18Сора алай айтып, алагъа къурман кесмей юйлерине кетерге халкъны кючден ийнандырдыла. Ала анда къалып, халкъны юйретген заманларында, 19Антиохиядан бла Икониядан бир къауум иудейлиле келип, абустолла таукел сёлешген заманда: «Ала бир керти зат айтмайдыла, айтханлары бары да ётюрюкдю», – деп халкъны ийнандырып абустолладан айырдыла. Сора халкъны къозутуп, Пауулну ташла бла тюйдюрдюле эмда, ёлген сунуп, шахардан тышына чыгъарып атдыла. 20Сохтала аны тёгерегине жыйылгъанда уа, Пауул туруп шахаргъа барды, экинчи кюн а Барнаба бла бирге Дербиге кетди. 21Бу шахаргъа Хайыр Хапарны билдирип, кёплени сохта этгенден сора, ала Листрагъа, Икониягъа эм Антиохиягъа къайтып, 22Ол жерледе сохталаны жюреклерине кёл этдирип, ийманда къаты турургъа тюшюндюрюп эм: «Аллахны Патчахлыгъына кёп инжилиуле бла кирирге керекбиз», – деп юйрете эдиле. 23Хар жамауатда алагъа таматала сайлагъандан сора, ораза бла тилек этип, ала ийнаннган Раббийге аланы аманат этип кетдиле. 24Андан сора Писидияны юсю бла ётюп, Памфилиягъа келдиле. 25Эмда, Пергиде Раббийни сёзюн билдирип, Атталиягъа тюшдюле. 26Андан а кеме бла Антиохиягъа, аланы толтургъан ишлери ючюн Аллахны шафауатына берилген жерлерине къайтдыла. 27Ары келгенлей, ала, жамауатны жыйып, Аллах аланы юсю бла неле этгенин эм башха миллетлилеге ийманны эшигин Ол къалай ачханын айтдыла. 28Сора анда сохтала бла бир талай заман турдула.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\