ИШЛЕРИ 15

1Иудеядан келген бир къауумла, къарындашлагъа: «Мусаны адети бла сюннет этдирмесегиз, къутхарыллыкъ тюйюлсюз», – деп юйрете эдиле. 2Сора келишмеулюк болуп, Пауул бла Барнаба ала бла кёп айтып кюрешген заманда, Пауулгъа бла Барнабагъа эм аладан бир къауумуна, бу ишни юсюнден, Иерусалимде абустоллагъа бла таматалагъа барыргъа оноу этдиле. 3Алай бла жамауат аланы ашырды, ала да, Финикия бла Самарияны юсю бла барып, башха миллетлилени Аллахха къайтышханларын айтып, битеу къарындашланы уллу къууандыра эдиле. 4Ала Иерусалимге келгенлей а, аланы жамауат, абустолла эм таматала къабыл этдиле, ала да Аллах аланы юсю бла неле этгенин эм башха миллетлилеге ийманны эшигин къалай ачханын айтып билдирдиле. 5Ол заманда фарисей масхапдан болгъан ийманлыладан бир къаууму къобуп: «Башха миллетледен болуп ийман салгъанлагъа сюннет этерге эм Мусаны Законун тутаргъа фарыз этерге керекди», – дей эдиле. 6Абустолла бла таматала бу ишге къарар ючюн жыйылдыла. 7Кёпле чыгъып сёлешгенден сора, Петер туруп, алагъа: «Къарындашла! Биринчи кюнледен башлап, башха миллетлиле мени ауузумдан Хайыр Хапарны сёзюн эшитип ийнаныр ючюн бизни арабыздан Аллах мени сайлагъанын сиз билесиз. 8Адамланы жюреклерин билген Аллах а, Сыйлы Нюрню бизге бергени кибик, алагъа да берип, аланы къабыл этгенин кёргюзтгенди. 9Эмда аланы бла бизни арабызда бир тюрлю башхалыкъ этмей, ийман бла аланы жюреклерин тазалагъанды. 10Энди уа сиз, не бизни аталарыбыз неда биз кесибиз кётюралмагъан жюкню сохталаны боюнларына салыргъа кюрешип, Аллахны нек сынайсыз? 11Биз а, ала кибик, Раббий Масих Иссаны шафауаты бла къутхарылырбыз деп ийнанабыз», – деп сёлешди. 12Сора битеу жыйылыу тохташып, Барнабаны бла Пауулну, башха миллетлени арасында, Аллах аланы юслери бла къаллай илишанла бла сейир ишле этгенин айтханларына тынгыладыла. 13Ала тохтагъандан сора уа, Якъуп сёлешип башлап былай айтды: «Къарындашла! Тынгылагъыз мени сёзюме: 14Шимон, Аллах башха миллетлиледен Кесини атына махтау келтирлик бир халкъ болдурур ючюн алагъа бек алгъа къалай эс бёлгенин ангылатханды. 15Файгъамбарланы сёзлери да муну бла келишеди. Китапларында жазылгъаны кибик: 16„,Андан сора къайтып, Дауутну аугъан юйюн жангыдан къурарыкъма, оюлгъан жерлерин да жангыдан ишлеп, аны тюзетирикме. 17Къалгъан адамла, Мен Кесимики болургъа чакъыргъан битеу миллетле Мени, Раббийни излер ючюн алай этерме‘, – дейди бу ишлени барын да болдургъан Раббий“. 18Аллахны битеу ишлери ёмюрлюкден да Кесине белгилидиле. 19Ол себепден, мен хыйсап этгеннге кёре, башха миллетлиледен Аллахха къайтышханлагъа чырмау этмезге керекди, 20Алагъа уа, идоллагъа берилип харам болгъан ашладан, саякълыкъдан, мурдар ёлген хайуан этден эмда къандан ала кеслерин сакъласынла эмда кеслерине этилирин сюймеген затланы башхалагъа этмесинле деп жазып иерге керекди. 21Нек десегиз буруннгулу туудукъланы заманындан бери, Мусаны Законундан ууаз бериучюле, битеу шахарлада бардыла, ол хар шабат кюнден синагогалада окъулады». 22Ол заманда абустолла бла таматала битеу жамауат бла бирге кеси араларындан сайлагъан адамларын Пауул эмда Барнаба бла Антиохиягъа иерге оноу этдиле. Къарындашланы арасында башчылыкъ этгенледен Баршаба аталгъан Иуданы эм Силаны сайладыла. 23Сора, былай жазып, аланы къолларына берип ийдиле: «Абустолла, таматала эмда къарындашла, башха миллетледен болуп Антиохияда, Сирияда эм Киликияда жашагъан къарындашлагъа салам айтадыла. 24Бизден бир къауумла барып, сизге сюннет этилирге эм Тауратны жорукъларын тутаргъа керекди деп, сизни жунчутуп, жюреклеригизни арсар этгенлерин эшитгенбиз. Биз алагъа алай этерге буйрукъ бермеген эдик. 25Ол себепден, биз жыйылып, арабыздан сайлагъан кишилени, бизни сюйген къарындашларыбыз Барнаба бла эм Пауул бла бирге сизге иерге бир ниетде оноу этгенбиз. 26Бу эки адам Раббийибиз Масих Иссаны аты ючюн кеси жанларын аямай берген кишиледиле. 27Алай бла биз Иуданы бла Силаны сизге иебиз, ала да бу затланы сёз бла айтып сизге ангылатырла. 28Нек десегиз Сыйлы Нюрге да, бизге да сизни боюнугъузгъа бу бек керекли жорукъладан башха жюк салмазгъа тийишли кёрюнеди: 29Идоллагъа берилип харам болгъан ашладан, къандан, мурдар ёлген хайыуан этден эмда саякълыкъдан кесигизни сакъларгъа эмда кесигизге этилирин сюймеген затланы башхалагъа этмезге керексиз. Бу жорукъланы тутсагъыз, иги этериксиз. Сау болугъуз». 30Алай бла Пауул, Барнаба, Иуда эмда Сила Антиохиягъа келдиле эм, жамауатны жыйып, алагъа бу жазылгъан къагъытны бердиле. 31Ала уа, муну окъугъанда, бу насийхат берген сёзлеге къууандыла. 32Иуда бла Сила уа, кеслери да файгъамбарла болуп, кёп сёзле бла къарындашлагъа кёл этдирип, аланы ийманда кючлендирдиле. 33Иуда бла Сила анда бир талай заман тургъандан сора, къарындашла аланы ырахатлыкъ бла ашырып абустоллагъа ийдиле; 34Алай а Сила анда къалыргъа ыразы болду, Иуда уа Иерусалимге къайтды. 35Пауул бла Барнаба уа, дагъыда башха кёпле бла, Раббийни сёзюн билдире эм Хайыр Хапарны жая, Антиохияда къалдыла. 36Бир бёлек заман озгъандан сора, Пауул Барнабагъа: «Биз, Раббийни сёзюн билдирген битеу шахарлада къарындашларыбызгъа барып, аланы къалай жашагъанларын кёрейик», – деди. 37Барнаба, Марк аталгъан Ахияны да биргелерине элтирге сюе эди. 38Алай а Пауул, Памфилияда аладан артха къалып, алагъа буюрулгъан ишге ала бла бармагъан Маркны биргелерине элтирге сюймеди. 39Аны юсюнден аланы араларында келишмеулюк болуп, ала бир-бирлеринден айырылдыла. Сора Барнаба, Маркны биргесине алып, кеме бла Кипрге кетди. 40Пауул а, кесине нёгерге Силаны сайлап, къарындашла аны Аллахны шафауатына аманат этгенден сора жолгъа чыкъды 41Эмда Сирияда бла Киликияда айланып, жамауатланы кючлендирди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\