ИШЛЕРИ 16

1Пауул андан Дербиге бла Листрагъа дери жетген эди. Анда Тимотей атлы бир сохта бар эди; аны анасы ийманлы иудейлиледен эди, атасы уа грекли эди. 2Аны юсюнден Листрада бла Иконияда иги шагъатлыкъ эте эдиле. 3Аны Пауул биргесине элтирге сюйдю; эмда ол жерледе болгъан иудейлиле ючюн анга сюннет этдирди; нек десегиз аны атасы грекли болгъанын бары да биле эдиле. 4Шахардан шахаргъа жюрюп, ала ийнаннганлагъа, Иерусалимдеги абустолла бла таматала бегим этген шартланы билдирип, быланы тутаргъа фарыз эте эдиле. 5Жамауатла да ийманда кючлене эдиле эм кюнден кюннге ийнаннганланы саны кёпден-кёп бола эдиле. 6Сыйлы Нюр аланы Аллахны сёзюн Асияда билдирирге къоймагъаны себепли, Пауул бла нёгерлери, Фригияны бла Галатия къыралны юсю бла бардыла. 7Мисиягъа дери жетип, андан Битиниягъа атланыргъа мурат этдиле, алай а Иссаны Нюрю алагъа эркинлик бермеди. 8Мисияны бир жанында къоюп, ала Троадагъа келдиле. 9Анда Пауулгъа кече кёрюнюу кёрюндю: бир Македониялы киши туруп, анга: «Македониягъа кел да бизге болуш!» – деп тилей эди. 10Пауул кёрген бу кёрюнюуден сора, биз олсагъатдан Македониягъа барыргъа теби редик, андагъылагъа Хайыр Хапарны билдирирге Раббий бизни чакъыргъанын ангылагъан эдик. 11Алай бла, Троададан чыгъып, биз тюзюнлей Самотракиягъа келдик, экинчи кюн а Неапольгъа жетдик, 12Андан а Филипий шахаргъа; ол, Македонияны ол жеринде биринчи колония шахарды. Бу шахарда биз бир бёлек кюн турдукъ. 13Шабат кюн а, биз шахардан чыгъып, суу боюнуна бардыкъ. Анда адет бла тилек этилиучю эди. Биз анда олтуруп, ары жыйылгъан тиширыула бла сёлешип башладыкъ. 14Тиатира шахардан Лидия атлы, къызгъылдым къумач сатыучу, кеси да Аллахха табыныучу, бир тиширыу тынгылай эди; Пауулну не айтханына эсин бёлюрге Раббий аны жюрегин ачхан эди. 15Ол кеси юйюрю бла бирге сууда кёмюлдюрюлгенден сора бизден: «Сиз мени Раббийге ийнаннганнга санай эсегиз, мени юйюме келип, анда туругъуз», – деп тиледи. Эмда бизни къоймай элтди. 16Бир жолда, биз тилек этилиучю жерге бара тургъанлай, ичинде билгичлик этиучю нюрю болгъан бир къарауаш къыз бизге жолукъду. Ол а боллукъну билдириую бла кесини бийлерине уллу хайыр келтирип тура эди. 17Ол къыз, Пауулну бла бизни ызыбыздан келип: «Бу адамла Аллаху-Тааланы къулларыдыла, была бизге къутхарылыу жолну билдиредиле!» – деп къычыра эди. 18Ол алай кёп кюнлени этген эди. Пауул, ачыуланып, ары айланып нюрге: «Масих Иссаны аты бла санга буйрукъ этеме, чыкъ бу къыздан!» – деди. Сора нюр олсагъатдан окъуна чыкъды. 19Ол заманда къызны бийлери, алагъа хайыр тюшюуге ышаныу къалмагъанын кёрюп, Пауулну бла Силаны, тутуп, базар майданнга, оноучуланы аллына сюйреп элтдиле. 20Сора, аланы аскер башчылагъа келтирип: «Бу адамла, кеслери иудейлиле болгъанлай, бизни шахарыбызны къозгъайдыла. 21Бизге, римлилеге не къабыл этерге, не тутаргъа жарамагъан адетлени жаядыла», – дедиле. 22Халкъ да алагъа къажау къозгъалды; аскер башчыла уа, аланы кийимлерин юслеринден тартып алып, аланы таякъла бла тюерге буйрукъ бердиле. 23Аланы кёп кере ургъандан сора, тюрмеге атдыла, тюрмени сакълауулуна да къаты сакъларгъа буйрукъ бердиле. 24Ол, аллай буйрукъ алып, аланы тюрмени ич бёлюмюне атды, аланы аякъларын да кепге урду. 25Кечени арасында Пауул бла Сила тилек этип, зикир айтып, Аллахха махтау сала эдиле; тутмакъла да алагъа тынгылай эдиле. 26Сора билмей тургъанлай, уллу жер тебиу болуп, тюрмени мурдоруна дери титиретди; олсагъат битеу эшикле ачылдыла эм барысыны да бугъоулары бошландыла. 27Тюрмени сакълауулу да, уянып, тюрмени эшиклери ачылып тургъанын кёрюп, тутмакъла къачхан сунуп, къылычын чыгъарып, кеси-кесин ёлтюрюрге тебиреди. 28Пауул а анга: «Кесинге аманлыкъ этме, биз барыбыз да мындабыз!» – деп уллу къычырды. 29Сакълауул, чыракъ келтиртип, чабып камераны ичине кирип, къалтырап, Пауулну бла Силаны алларында ауду. 30Сора аланы тышына чыгъарып: «Жюйюсханларым! Къутхарылыр ючюн, мен не этейим?» – деди. 31Ала уа анга: «Раббий Масих Иссагъа ийнан, кесинг да къутхарылырса эм битеу юйюрюнг да къутхарылыр», – дедиле. 32Сора анга да, аны юйюндегилени барысына да Раббийни сёзюн билдирдиле. 33Кечени ол заманында аланы элтип, жараларын жууду эм, мычымай, кеси да, битеу юйюрю да сууда кёмюлдюрюлдюле. 34Сора аланы кесини юйюне келтирип, алагъа аш берди эмда Аллахха ийнаннганына, битеу юйюрю бла бирге къууанды. 35Танг атханлай а, аскер башчыла, шахарны къуллукъчуларын ийип: «Ол адамланы эркин эт», – деп айтдырдыла. 36Тюрмени сакълауулу бу сёзлени Пауулгъа: «Аскер башчыла сизни эркин этдирирге ийгендиле; алай бла энди чыгъып, ырахатлыкъ бла барыгъыз», – деп билдирди. 37Пауул а къуллукъчулагъа: «Бизни, Римни инсанларын, сюдсюз, битеу халкъны аллында тюйюп тюрмеге атхандыла, энди уа бизни жашыртынмы жибередиле? Угъай, бизни кеслери келип чыгъарсынла», – деди. 38Шахарны къуллукъчулары бу сёзлени аскер башчылагъа айтдыла, ала уа, была Римни инсанлары болгъанларын эшитгенде, къоркъдула. 39Сора, келип, аладан кечгинлик тиледиле эм аланы чыгъарып, шахардан кетерлерин тиледиле. 40Ала уа, тюрмеден чыкъгъанлай, Лидияны юйюне келдиле эм къарындашланы кёрюп, аланы кёллендиргенден сора жолгъа чыкъдыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\