ИШЛЕРИ 17

1Амфиполну бла Аполонияны юсю бла барып, ала Фесалоникагъа келдиле, анда уа иудейлилени синагогалары бар эди. 2Пауул, кесини адетине кёре, алагъа барып, юч шабат кюнню Сыйлы Китапладан окъуп, ала бла сёлешди. 3Китапланы ачып ангылата, Масихни азап чегерге эм ёлгенледен тиргизилирге керек болгъанын кёргюзте: «Масих а – мен сизге билдирген Иссады», – деди. 4Аладан бир къауумлары, ийнанып, Пауулгъа бла Силагъа къошулдула, Аллахха табыннган греклиледен да бек кёп адам, асыл тиширыуладан да кёпле ийнандыла. 5Ийнанмагъан иудейлиле уа, зарланып, базар майдандан бир къауум жараусуз адамланы кеслери жанлы этип, жыйын болуп шахарны къозгъадыла эм, Ясонну юйюне чабыуул этип, Пауулну бла Силаны халкъны аллына чыгъарыргъа изледиле. 6Алай а аланы тапмай, Ясонну эмда бир къауум къарындашны тутуп, шахарны оноучуларына элтип: «Битеу дунияны къозгъагъан бу адамла бери да келгендиле. 7Ясон а аланы къонакъгъа алгъанды. Ала барысы да кесарьны буйругъуна къажау жюрюйдюле, патчахха башханы, Иссаны санайдыла», – деп къычырып, 8Халкъны да, муну эшитген оноучуланы да къозгъадыла. 9Алай а Ясондан эмда башхаладан залог алгъандан сора, аланы азат этдиле. 10Къарындашла уа, мычымай, кече бла Пауулну бла Силаны Бериягъа ашырдыла. Ары келгенлеринде, ала иудей синагогагъа бардыла. 11Мындагъыла уа фесалоникачыладан эсе тюз оюмлу эдиле; бу алаймыды деп, хар кюн сайын Сыйлы Китаплада жазылгъанлагъа тинтип къарап, Аллахны сёзюн кёл салып къабыл этдиле. 12Сора иудейлиледен да, намыслы грек тиширыуладан да, эр кишиледен да кёпле ийнандыла. 13Фесалоникалы иудейлиле уа, Аллахны сёзюн Пауул Берияда да жайгъанын билгенлеринде уа ары да келип халкъны къозутуп къозгъадыла. 14Ол заманда къарындашла терк окъуна Пауулну тенгизге ашырдыла, Сила бла Тимотей а анда къалдыла. 15Пауулну биргесине баргъанла аны Афинагъа дери ашырдыла эм Силагъа бла Тимотейге, ала Пауулгъа теркирек келсинле деген буйрукъну алып, ызларына къайтдыла. 16Афинада аланы сакълап, Пауул, бу шахарны идолладан толуп тургъанын кёргенинде, аны жюреги къыйналды. 17Алай бла ол, синагогада иудейлиле бла эм Аллахха табыннганла бла эмда хар кюнден базар майданда жолукъгъанла бла сёлешип турду. 18Сора эпикурей эм стоик философладан бир къаууму Пауул бла даулашып башладыла. Аладан бир къаууму: «Бу фана сёзлю не айтыргъа кюрешеди?» – дей эдиле, башхалары уа: «Ол тыш къыраллы тей риледен ууаз бергеннге ушайды», – дей эдиле; нек десегиз ол алагъа Иссаны юсюнден эм тиргизилиуден Хайыр Хапарны билдире эди. 19Сора аны тутуп, Ареопагга келтирип: «Сен ууаз берген бу не жангы окъууду, биз билирге боллукъбузму? 20Нек десенг сен бизни къулакъларыбызгъа бир къужур сёзлени саласа; аны себепли быланы магъанасы не болгъанын билирге сюебиз», – дедиле. 21Битеу афиналыланы эмда анда жашагъан тыш къыраллыланы уа, жангы хапар айтхандан неда эшитгенден сюйген жубанчлары жокъ эди. 22Сора, Пауул Ареопагны арасында сюелип былай сёлешди: «Афиналыла! Мен сизни хар затларыгъызгъа къарап, диннге сакъ болгъаныгъызны кёреме. 23Нек десегиз мен сизни табыннган жерлеригизге къарай айланып, юсюнде: „Билинмеген Аллахха“ деп жазылгъан бир къурман ташха да тюбегенме. Ма бу, сиз Аны билмегенлей табыннган Аллахны мен сизге билдиреме. 24Дунияны эм битеу анда болгъан затланы жаратхан Аллах, кёкню да, жерни да Раббийи болгъаны себепли, къол бла ишленнген табыныучу юйледе жашамайды. 25Барына да жашауну да, солууну да, хар нени да бериучю Кеси болгъанына кёре, бир затдан кереклиси болгъанча, Анга адамла къоллары бла къуллукъ этерлерин излемейди. 26Ол битеу миллетлени бир къандан жаратханды эм битеу жерни юсюнде жашатады. Аланы жашарыкъ заманларыны эм жашар жерлерини чеклерин алгъындан белгилегенди. 27Аллах муну, ала Аны излер ючюн эм сезип табар ючюн этгенди. Болсада, Ол бизни хар бирибизден да узакъ тюйюлдю. 28Нек десегиз бизни жашатхан, жюрютген эм болдургъан Олду, сизни назмучуларыгъыздан бир къаууму: „Биз Аны тукъумубуз“ деп айтханлары кибик. 29Алай бла биз, Аллахны тукъуму болуп тургъанлай, Аллахны табийгъаты, адамны хунерлиги эм оюму бла ишленип, сыфат алгъан алтыннга, кюмюшге неда ташха ушайды деп ойлашыргъа керек тюйюлбюз. 30Алай бла Аллах билмей туруу заманлада этген терсликлерибизни боюнубузгъа салмай, энди хар жерде да битеу адамлагъа тобагъа къайтышыргъа буйрукъ этеди. 31Нек десегиз Аллах битеу дуниягъа, Кеси алгъындан сайлагъан Кишини юсю бла тюзлюклю сюд этер кюнюн белгилегенди. Сюд этеригине битеу адамланы ышандырыр ючюн бу Кишини ёлгенледен тиргизгенди». 32Ёлгенлени тиргизилиуюню юсюнден эшитгенде, бир къауумлары хыликкя этдиле, башхалары уа: «Аны юсюнден санга башха заманда тынгыларбыз», – дедиле. 33Алай бла Пауул аланы араларындан чыкъды. 34Бир къауум кишиле уа, анга къошулуп, ийнаннган эдиле. Аланы арасында Ареопагчы Дионисий эм Дамар атлы бир тиширыу эм ала бла башхала бар эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\