ИШЛЕРИ 18

1Андан сора Пауул, Афинаны къоюп, Коринфге келди. 2Анда, Понтда туугъан, Акила атлы бир иудейлиге эм аны къатыны Прискилагъа тюбеди. Ала кёп болмай Италиядан келген эдиле; нек десегиз император Клаудий битеу иудейлилеге Римден кетерге буйрукъ берген эди. Пауул алагъа келди 3Эм ала бла усталыкълары бирча болгъаны себепден, ала бла къалып, ишлеп турду: аланы усталыкълары уа чатыр ишлеу эди. 4Пауул хар шабат кюн сайын синагогада иудейлилеге да греклилеге да сёлешип ийнандырыргъа кюреше эди. 5Македониядан Сила бла Тимотей келгенде уа, Пауул, Иссаны Масих болгъанына иудейлилеге шагъатлыкъ этип, кесин саулай Аллахны сёзюн жаяргъа берди. 6Ала къажау болуп аман айтханлары себепли уа, ол, кийимлерин къагъып, алагъа: «Кеси къаныгъыз кеси башыгъызда къалады; мен тазама. Бюгюнден башлап башха миллетлилеге барама», – деди. 7Сора андан кетип, Титий Иуст атлы, кесини да юйю синагоганы къатында болгъан, Аллахха табыннган бир адамны юйюне келди. 8Синагоганы таматасы Крисп а битеу юйюрю бла Раббийге ийнанды, кёп Коринфлиле да Пауулгъа тынгылап, ийнандыла эмда сууда кёмюлдюрюлдюле. 9Сора Раббий кече Пауулгъа кёрюнюп: «Къоркъма, алай а тохтамай айтып тур. 10Мен сени блама, санга бир киши да тийип аманлыкъ эталлыкъ тюйюлдю; нек десенг бу шахарда Мени адамларым кёпдюле», – деп айтхан эди. 11Сора Пауул анда жыл бла алты ай туруп, алагъа Аллахны сёзюн юйретип турду. 12Ол кезиуде, Галлионну Ахаяда проконсул заманында, иудейлиле Пауулгъа бирча чабып, аны тутуп сюдню аллына келтирдиле 13Эм: «Бу киши адамланы Аллахха Таурат Законда болмагъанча табыныргъа юйретеди», – деп терследиле. 14Пауул сёлеширге башлагъанлай а, Галлион иудейлилеге: «Иудейлиле! Бир законсузлукъ неда уллу аманлыкъ этилген болса эди, мен сизге тынгыларгъа сылтау бар эди. 15Алай а сизни даулашыуугъуз окъууугъузну, адам атларыгъызны эм законугъузну юсюнден болгъаны себепли уа, анга кесигиз къарагъыз. Мен аны юсюнден сизге сюдюлюк этерге сюймейме», – деди. 16Эмда аланы сюд этилиучю жерден къыстап ийди. 17Битеу греклиле уа синагоганы таматасы Состенни тутуп сюдню аллында тюе эдиле; Галлион да аны ючюн не аз да къайгъырмады. 18Пауул, дагъыда бир талай кюн тургъандан сора, къарындашла бла саламлашып айырылды эм Акиланы бла Прискиланы биргесине алып, кеме бла Сириягъа кетди. Алгъын ол нюзюр этгени ючюн Кенхреяда чачын къыркъдыргъан эди. 19Эфесге келгенлеринде, Пауул Акиланы бла Прискиланы анда къойду, кеси уа синагогагъа кирип иудейлиле бла ушакъ этди. 20Ала Пауулдан алада бираз турурун тилегенде уа, ол унамады. 21«Келе тургъан байрамны мен Иерусалимде ашырыргъа керекме; сизге уа дагъыда къайтырма, Аллах буюрса», – деп ала бла саламлашып айырылды эм кеме бла Эфес ден кетди. Акила бла Прискила уа Эфесде къалдыла. 22Кесариягъа жетгенден сора, ол Иерусалимге келип, андагъы жамауатха салам берди, андан да Антиохиягъа кетди. 23Анда бир талай заман тургъандан сора, жолгъа чыкъды, Галатия къыралгъа бла Фригиягъа кезиу айланып, битеу сохталаны кючлендирди. 24Бу кезиуде, Аскендирияда туугъан, Аполлос атлы бир иудейли Эфесге келген эди. Ол ариу сёзлю, Сыйлы Китапладан кёп билими болгъан адам эди. 25Ол Раббийни жолуна юйретилген эди эм нюрден жанып, Раббийни юсюнден тюз айта эм тюз юйрете эди, кеси уа жаланда Ахияны сууда кёмюлдюрюуюн биле эди. 26Ол синагогада таукел ууаз берип башлады. Аны эшитип, Прискила бла Акила, Аполлосну бир жанына элтип, анга Раббийни жолуну тюзюн ангылатдыла. 27Ол Ахаягъа барыргъа мурат этгенде уа, къарындашла андагъы сохталагъа къагъыт жазып, аны къабыл этдирген эдиле. Ол да ары келип, ийнаннганлагъа Аллахны шафауаты бла кёп болушду. 28Нек десегиз ол, Иссаны Масих болгъанын Сыйлы Китапла бла кёргюзте, иудейлилени фикирлери терс болгъанларын битеу халкъны аллында бек ачыкъ кёргюзте эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\