ИШЛЕРИ 19

1Аполлос Коринфде тургъан заманда, Пауул, огъаргъы къыраллада айланып, Эфесге келди эм анда бир къауум сохтала табып, 2Алагъа: «Сиз ийнаннганыгъызда Сыйлы Нюр алгъанмысыз?» – деди. Ала уа анга: «Биз Сыйлы Нюр барды деп да эшитмегенбиз», – дедиле. 3Ол а алагъа: «Да сора сиз неге кёре кёмюлдюрюлгенсиз?» – деди. Ала да: «Ахияны сууда кёмюлдюрюуюне кёре», – деп жууап бердиле. 4Пауул алагъа: «Ахияны сууда кёмюлдюрюую тобагъа къайтышыу кёмюлдюрю люу эди. Ол халкъны кесинден сора Келликге, алай демеклик Масих Иссагъа ийнаныргъа чакъыра эди», – деди. 5Муну эшитгенде, ала Раббий Иссаны атына сууда кёмюлдюрюлдюле. 6Сора Пауул аланы юслерине къолларын салгъанда, алагъа Сыйлы Нюр тюшдю эмда ала кеслери билмеген тилледе сёлешип, файгъамбарлыкъ этип башладыла. 7Ала барысы да онеки адам чакълы бар эдиле. 8Синагогагъа келип, Пауул анда юч айны таукел ууаз берип, андагъыла бла сёлешип, Аллахны Патчахлыгъына ийнандырып турду. 9Аладан бир къауумлары терсакъыл болуп, ийнанмай, Раббийни жолуна, халкъны аллында аман айтханлары себепден, Пауул, аланы къоюп, сохталаны аладан айырып, Тиран атлы биреуню мактабында хар кюнден ушакъ этип турду. 10Ол алай этип эки жылгъа дери турду, алай бла битеу Асияда жашагъанла, иудейлиле да, греклиле да Раббий Иссаны юсюнден Хайыр Хапарны эшитген эдиле. 11Аллах а Пауулну къоллары бла аллай болмагъан къудуретли ишле эте эди, 12Алай бла Пауулну чархына тийген жаулукъланы эмда белбауланы ауругъанланы юслерине салгъанлай аланы ауруулары кете эди, огъурсуз нюрле да аладан чыгъа эдиле. 13Къыдырып айланыучу иудейли дууачыладан окъуна бир къаууму, огъурсуз нюрлери болгъанлагъа: «Пауул Аны юсюнден ууаз берген Иссаны аты бла сизге буйрукъ этебиз», – деп Раббий Иссаны атын жюрютюп башлагъан эдиле. 14Муну этгенле Скева атлы бир иудейли баш дин къуллукъчуну жети жашы эдиле. 15Огъурсуз нюр а алагъа жууапха: «Иссаны билеме, Пауул да манга белгилиди, сиз а кимсиз?» – деди. 16Сора ол огъурсуз нюрю болгъан адам, аланы юслерине кесин атып, аланы хорлады; аладан асыры кючлю болгъанындан, ала къымыжа эм жаралы болуп ол юйден къачып чыкъдыла. 17Битеу Эфесде жашагъан иудейлилеге да, греклилеге да бу иш белгили болуп, аланы барысына да къоркъуу тюшген эди эмда Раббий Иссаны аты уллу бола эди. 18Ийнаннганладан а кёбюсю, келип, этген ишлерин айтып ачыкъ эте эдиле. 19Хыйнычылыкъ бла кюрешгенледен да бек кёпле, кеслерини хыйны китапларын жыйып, барысыны да аллында кюйдюрдюле. Аланы багъаларын тергегенде уа, ол элли минг драхма чакълы болуп чыкъды. 20Алай бла Раббийни сёзю бек жайыла эди эм кючленип бара эди. 21Бу ишле болгъандан сора уа, Пауул, Македонияны бла Ахаяны юсю бла озуп, Иерусалимге барыргъа ниет этди. «Анда бираз тургъандан сора мен Римни да кёрюрге керекме», – деп айта эди. 22Сора анга болушханладан экеуленни, Тимотейни бла Эрастны Македониягъа ийип, кеси бир аз заманнга Асияда къалды. 23Ол заманда Раббийни жолуна къажау уллу къозгъалыу чыкъды. 24Артемисни табыныучу юйюню кюмюш суратларын ишлеучю Димитрий атлы бир кюмюшчю суратчылагъа уллу хайыр келтире эди. 25Аланы да эм аллай башха усталаны да жыйып, алагъа: «Шуёхла! Бизни жашауубуз бу усталыкъ бла болгъанын сиз билесиз. 26Аны себепли жангыз Эфесде тюйюл, хазна къалмай битеу Асияда окъуна бу Пауул „Адамла къоллары бла этген аллахла аллах тюйюлдюле“ деп, кёп адамланы ийнандырып къайтышдыргъанын сиз кёресиз эм эшитесиз. 27Бу уа, къуру бизни усталыгъыбыз сансыз этилгени бла да къалмай, уллу Артемисни табыныучу юйю да затха саналмай къалыргъа эмда битеу Асия эм битеу дуния табынып тургъанны уллулугъу тюшюп жокъ болургъа, бизге къоркъууду», – деди. 28Муну эшитгенлей, ала, къутуруп: «Эфесли Артемис уллуду!» – деп къычырышып башладыла. 29Битеу шахар къаугъадан толду; Пауулну жолоучу нёгерлерин, Македониялы Гайны бла Аристархны тутуп сюйреп, бары да бирча театргъа мыллык атдыла. 30Пауул халкъны ичине кирирге тебирегенде уа, сохтала аны барыргъа къоймадыла. 31Асияны оноучуларындан да бир къаууму, Пауулну шуёхлары болгъанлары себепли, анга адам ийип, театргъа бармасын деп тиледиле. 32Бу арада бирле бир тюрлю, башхала уа башха тюрлю къычыра эдиле; нек десегиз жыйылыу низамсыз эди; жыйылгъанладан кёбюсю нек жыйылгъанларын да билмей эдиле. 33Иудейлилени айтыулары бла, халкъны ичинден Аскендирни алгъа чыгъардыла. Къолу бла белги берип, Аскендир халкъгъа иудейлилени ариулар сёз айтыргъа мурат этди. 34Аны иудейли болгъанын билгенлей а, барысы да бир ауаз бла эки сагъат чакълы: «Эфесли Артемис уллуду!» – деп къычырышып турдула. 35Шахарны къагъытчысы уа, халкъны тыйып: «Эфеслиле! Эфес шахар уллу тиширыу тейри Артемисни табыныучу юйюню эм кёкден тюшген сыйлы ташны къоруучусу болгъанын билмеген адам бармыды? 36Анга даулаш жокъ эсе уа, оюмсуз иш этмегенлей, ырахат болургъа керексиз. 37Бу сиз келтирген адамла уа, не Артемисни табыныучу юйюн тонамагъандыла, не сизни тейригизге аман айтмагъандыла. 38Димитрийни бла башха суратчыланы кимден тарыгъыулары бар эсе да, ол затха уа сюдюлени жыйылыуу барды эм проконсулла бардыла; бир-бирлеринден алагъа тарыкъсынла. 39Сиз неда болсун башха зат излей эсегиз а, законлу жыйылыуда бегим этилир; 40Нек десегиз бюгюннгю болумну къозгъалыугъа санап, бизни терслерге къоркъууду, бу жыйылыуну тюзге санаргъа бизни бир сылтауубуз да жокъду», – деп сёлешди. Муну айтып, жыйылыуну чачып ийди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\