ИШЛЕРИ 2

1Эллинчи кюнню байрамы жетгенде, ийнаннганланы барысы да бир жерде бирге эдиле. 2Билмей тургъанлай, кёкден кючлю желни уруууна ушагъан таууш келип, ала тургъан юйню саулай толтурду; 3Сора от тиллеге ушагъан затла алагъа кёрюндюле; была, юлешинип, аланы хар бирине бирери тюшдю. 4Ийнаннганланы барысы да Сыйлы Нюрден толдула эм Нюр алагъа айтыргъа берген башха-башха тилледе сёлешип башладыла. 5Иерусалимде уа кёкню тюбюнде хар миллетден келген, дин тутхан иудейлиле бар эдиле. 6Ол таууш болгъан заманда, халкъ, жыйылып, абызыраугъа тюшдю, нек десегиз хар бири аланы кеси тили бла сёлешгенин эшите эди. 7Бары да, сейирсинип, хайран болуп, бирбирлерине: «Бу сёлешгенле бары да Галилеялыла тюйюлмюдюле? 8Биз хар бирибиз кесибизни ана тилибизни къалай эшитебиз? 9Парфиялыла, мидиялыла, эламлыла, Месопотамияда, Иудеяда, Кападокияда, Понтда эм Асияда, 10Фригияда эм Памфилияда, Мисирде эм Ливияны Киринеягъа жууукъ жерлеринде жашагъанла, иудейли болуп туугъан эм иудей динни къабыл этген Римден келген къонакъла, 11критлиле эм араплыла, – биз барыбыз да аланы, бизни тиллерибиз бла, Аллахны уллу ишлерини юсюнден айтханларын эшитебиз», – дей эдиле. 12Сора бары да, сейирсинип, не этерге билмей, бир-бирлерине: «Муну магъанасы неди?» – дей эдиле. 13Бир къауумла уа хыликкя этип: «Ала асыры кёп татлы чагъыр ичгендиле»,–дей эдиле. 14Петер а, онбир сохта бла ёрге туруп, уллу ауаз бла алагъа былай сёлешди: «Иудейли кишиле эм битеу Иерусалимде жашагъанла! Бу сизге белгили болсун, мени сёзлериме тынгылагъыз: 15Сиз суннганча, ала эсирип тюйюлдюле, нек десегиз энди кюнню ючюнчю сагъатыды ! 16Бу уа Йоел файгъамбарны: 17„Ахыр кюнледе былай боллукъду дейди Аллах: Мен Нюрюмден битеу адамлагъа къуярыкъма, сизни уланларыгъыз да, къызларыгъыз да файгъамбарлыкъ этерикдиле, сизни жаш адамларыгъыз да кёрюнюуле кёрлюкдюле, къартларыгъыз да тюш кёрлюкдюле. 18Эркегырыу эм тиширыу къулларыма ол кюнледе Мен Нюрюмден къуярыкъма, ала да файгъамбарлыкъ этерикдиле. 19Сора кёкде огъары сейирликле, тюбюнде жерде да илишанла, къан, от эм тютюн булутла кёргюзтюрюкме. 20Раббийни уллу эм махтаулу кюню келирден алгъа, кюн къарангыгъа, ай да къан бетине айланырыкъды. 21Ол заманда Раббийни атын айтып тилек этген хар адам къутхарыллыкъды“ деп айтханыды. 22Израильли кишиле! Тынгылагъыз бу сёзлеге: кесигиз да билгенигиз кибик, Назаретли Исса, Аллах Аны юсю бла сизни арагъызда этген къудуретли ишлери, сейирликлери эм илишанлары бла белгили болгъан Кишиди. 23Аллахны белгилеген муратына эм алгъындан билгенине кёре, къолугъузгъа берилген бу Кишини, сиз тутуп, законсузланы къоллары бла къачха чюйлетип ёлтюргенсиз. 24Аллах а, ёлюмню бугъоуларын бузуп, Аны тиргизгенди; нек десегиз ёлюмге Аны тыяргъа амал жокъ эди. 25Дауут Иссаны юсюнден былай айтады: „Мен хар заманда да Раббийни аллымда кёргенме, Ол мени онг жанымда болгъаны ючюн тентирерик тюйюлме. 26Аны ючюн мени жюрегим къууаннганды, тилим да сюйюннгенди эм мени чархым окъуна ышаныуда тынчайырыкъды. 27Нек десенг Сен мени жанымы ахыратда къоймазса эм Сени сыйлынга чиримекликни сынатмазса. 28Сен манга жашауну жолун билдиргенсе; Сен Кесинги аллынгда мени къууанчдан толтурлукъса“ дейди. 29Къарындашла! Уллу атабыз Дауутну юсюнден сизге ачыкъ айтайым: ол ёлгенди эм асыралгъанды эм аны къабыры бюгюннге дери да биздеди. 30Ол а файгъамбар эди эм аны урлугъундан Масихни чархы бла болдуруп аны тахтасына олтуртургъа Аллахны анга ант бла сёз бергенин биле эди. 31Ол себепден, ол, боллукъну кёрюп, Масихни тиргизиллигини юсюнден: „Аны жаны ахыратда къоюлмагъанды эм Аны чархы чиримекликни сынамагъанды“ деп айтханды. 32Бу Иссаны Аллах тиргизгенди, анга биз барыбыз да шагъатлабыз. 33Алай бла Ол, Аллахны онг жанына чыгъарылып, Атадан, Ол берирге айтхан Сыйлы Нюрню алып, энди, сиз кёргенча эм эшитгенча, бу Нюрню юсюбюзге къуйгъанды. 34Дауут кёклеге чыкъмагъанды, алай а кеси былай айтады: „Раббий мени Бийиме: 35,Мен душманларынгы Сени аякъ тюбюнге салгъынчыгъа дери, Мени онг жанымда олтур‘, – дегенди“. 36Алай бла битеу Израильни юйюрю, къаты билигиз, бу сиз къачха керген Иссаны, Аллах Бий эм Масих этгенди», – деп сёлешди. 37Муну эшитгенлеринде, аланы жюреклери эрип, Петерге бла къалгъан абустоллагъа: «Къарындашла, биз не этейик?» – дедиле. 38Петер а алагъа: «Гюняхларыгъыз кечилир ючюн, тобагъа къайтышыгъыз эм хар биригиз Масих Иссаны аты бла сууда кёмюлдюрюлсюн, сора саугъагъа Сыйлы Нюрню алырсыз. 39Нек десегиз Аллах берирге айтханын сизге, сабийлеригизге эм узакъдагъыланы барына да, Раббий Аллахыбыз кимни чакъырса да анга айтханды», – деди. 40Эм башха кёп сёзле бла шагъатлыкъ этип: «Бу бузукъ тукъумдан кесигизни къутхарыгъыз!» – деп жалбарды. 41Алай бла аны сёзюн сюйюп алгъанла, сууда кёмюлдюрюлдюле. Ол кюн жамауатха юч минг чакълы адам къошулду. 42Ала, кеслерин тохтаусуз абустолланы юйретиулерине берип, къарындашлыкъ бир ликде, ётмек сындырыуда эм тилек этиуде тура эдиле. 43Хар бир адамда да Аллахдан къоркъуу бар эди. Абустолланы юслери бла Иерусалимде кёп сейирликле эм илишанла этиле эдиле. 44Ийнаннганла уа барысы да бирге эдиле эм хар нелерин да бир-бирлери бла юлеше эдиле. 45Мюлклерин эм болгъан затларын сатып, ахчасын барына да хар кимни кереклисине кёре юлеше эдиле. 46Хар кюн сайын бир ниетде табыныучу юйню арбазларында жыйыла эдиле, кеси юйлеринде да, ётмек сындырып, ашларын жарыкълыкъ бла эм таза жюреклилик бла ашай эдиле. 47Аллахха махтау сала, битеу халкъгъа кеслерин сюйдюре эдиле. Раббий да хар кюнден жангы къутхарылгъанланы жамауатха къоша эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\