ИШЛЕРИ 20

1Къозгъалыу тохтагъандан сора, Пауул, сохталаны чакъыртып, алагъа насийхат берип, ала бла саламлашып, Македониягъа кетерге жолгъа чыкъды. 2Ол жерлени юсю бла барып, ийнаннганлагъа да кёп сёзле бла насийхат берип Грециягъа келди. 3Анда ол юч ай турду. Суриягъа кеме бла кетер заманында, иудейлиле анга къажау аман ниет этгенлери себепли, ол Македонияны юсю бла къайтыргъа мурат этди. 4Пир улу бериялы Сосипатер, фесалоникалыладан да Аристарх бла Секунд, дербили Гай бла Тимотей эм асиялыладан Тихик бла Трофим Асиягъа дери аны биргесине баргъан эдиле. 5Ала, алгъа кетип, бизни Троадада сакълай эдиле. 6Биз а, ачымагъан ётмеклени байрамындан сора Филипийден кеме бла беш кюннге Троадагъа, алагъа келип, анда жети кюн турдукъ. 7Ыйых кюн а, сохтала ётмек сындырыргъа жыйылгъан заманда, Пауул, экинчи кюн кетер мурат этип, ала бла сёлешип, сёзюн кечени арасына дери бардырды. 8Биз жыйылгъан огъаргъы отоуда чыракъла да кёп эдиле. 9Эвтих атлы бир жаш терезеде олтуруп эди. Пауул сёзюн кёпге бардыргъанда, ол жаш къалкъый башлагъан эди. Эмда жукълап къалып, юйню ючюнчю этажындан энишге жыгъылгъан эди, кётюргенлеринде уа ол ёлюп эди. 10Пауул, энишге тюшюп, аны юсюне аууп, аны къучакълап: «Къайгъы этмегиз; жаны ичиндеди», – деди. 11Сора ёрге чыгъып, ётмек сындырып ауузланды эм танг жарыгъынчыгъа дери окъуна кёп ушакъ этип турду, андан сора уа жолгъа чыкъды. 12Ол заманда, жашны юйге сау келтирип, бек къууаннган эдиле. 13Биз, алгъа кемеге барып, Асха жюздюк. Пауулну андан кемеге аллыкъ эдик. Нек десегиз кеси, ары жаяу барыргъа мурат этип, бизге алай буйрукъ берген эди. 14Ол бизни бла Асда тюбешгенде уа, биз аны кемеге алып Митилинагъа келдик. 15Эм андан жюзюп, экинчи кюн Хиосну къатында тохтадыкъ, бирси кюн а Самосха жетдик эм Трогиллияда къалып, экинчи кюн Милитге келдик. 16Пауул, Асияда заманын бошуна жибермез ючюн, Эфесге къайтмай кетер ниетде эди; нек десегиз ол, амал болса, эллинчи кюнню байрамына Иерусалимге жетерге ашыгъа эди. 17Милитден а Эфесге адам ийип, ол, жамауатны таматаларын чакъыртды. 18Сора, ала анга келгенде, ол алагъа: «Мен Асиягъа келген биринчи кюнден бери, сизни бла болгъан хар заманымда къалай жашагъанымы сиз билесиз. 19Иудейлилени аман ниетлери бла манга сынатхан къыйынлыкъларыны арасында мен уллу сабыр акъыллылыкъ бла эм кёп жилямукъла бла Раббийге къуллукъ этгенме. 20Халкъны аллында да, юйледе да сизге юйретип, сизге файдалы болгъан затладан бирин къалдырмай сизге билдиргенме. 21Иудейлилени да, греклилени да Аллахны аллында тобагъа къайтышыргъа эмда Раббийибиз Масих Иссагъа ийнаныргъа чакъыргъанма. 22Ма, энди Сыйлы Нюрню тартыуу бла Иерусалимге барама. Мен анда неге тюберигими билмейме. 23Алай а мени тутмакълыкъ эм инжилиу кёрлюгюме Сыйлы Нюр битеу шахарлада да шагъатлыкъ этеди. 24Алай а мен бир затха да къайгъырмайма эм кеси жашаууму аямайма, мен ишими – Раббий Иссадан алгъан къуллугъуму, Аллахны шафауатыны юсюнден Хайыр Хапарны адамлагъа билдириу къуллугъуму – къууанч бла этип бошагъа эдим анса. 25Энди уа мен билеме: мындан арысында сизден биригиз да мени бетими кёрлюк тюйюлсюз, сизни арагъызда Аллахны Патчахлыгъын билдирип айланнганны. 26Ол себепден мен барыгъызны да къанындан таза болгъаныма бюгюн сизге шагъатлыкъ этеме. 27Нек десегиз Аллахны битеу буйругъун мен сизге билдирмей къоймагъанма. 28Ол себепден кесигизге да, Сыйлы Нюр сизни кютюучюле этип салгъан битеу сюрюуге да сакъ болуп къарагъыз. Раббийни эм Аллахны жамауатын, Ол Кеси къаны бла сатып алгъан жамауатны кютюгюз. 29Нек десегиз мен бу дуниядан кетгенден сора, арагъызгъа сюрюуню аямагъан жыртхыч бёрюле кирликлерин билеме. 30Сизни кесигизден да, сохталаны кеси ызларындан элтир ючюн терсине айтырыкъ адамла да чыгъарыкъдыла. 31Ол себепден сакъ болугъуз, юч жылны ичинде кече да, кюн да тохтамай жилямукъларым бла хар биригизге берген насийхатымы эсигизде тутугъуз. 32Энди уа къарындашла, сизни Аллахха эм Аны шафауатыны сёзюне аманат этеме, ол сёз а сизни кючлендираллыкъды эмда сизге битеу сыйлы болгъанла бла юлюш берирге болаллыкъды. 33Мен бир кишиден да не кюмюш, не алтын, не кийим излемегенме. 34Мени кереклиме да, мени биргеме болгъанланы кереклилерине да мени бу къолларым жарагъанларын кесигиз билесиз. 35Мен этген хар ишде сизге, алай урунуп, къарыусузлагъа болушургъа эмда Раббий Иссаны Кеси: „Алгъандан эсе, берген насыплыды“ деп айтхан сёзюн эсде тутаргъа керек болгъанын кёргюзтгенме» деп сёлешди. 36Муну айтып бошагъанлай, ол, тобукъланып, аланы барысы бла бирге тилек этди. 37Ол заманда барысы да, бек жиляп, Пауулну къучакълап уппа эте эдиле. 38Бегирек да ол: «Мындан арысында мени бетими кёрлюк тюйюлсюз», – деп айтхан сёзлерине мудах болгъан эдиле. Сора аны кемеге дери ашырдыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\