ИШЛЕРИ 21

1Биз, аладан айырылгъанлай, кемеге минип, тюзюнлей Косха келдик, экинчи кюн а Родосха, андан да Патарагъа келдик. 2Эм, Финикиягъа баргъан кеме табып, анга минип, тенгизге чыкъдыкъ. 3Кипрни туурасы бла барып эмда аны сол жанында къоюп, биз, Сириягъа жюзюп, Тирде тохтадыкъ; нек десегиз анда кемеден жюкню тюшюрюрге керек эди. 4Сора андагъы сохталаны табып, анда жети кюн турдукъ. Ала Сыйлы Нюр кёллерине салыу бла, Пауулгъа Иерусалимге барма деп айта эдиле. 5Ол кюнледен сора биз андан чыгъып кетдик. Ала барысы да къатынлары эм сабийлери бла бирге бизни шахардан тышына дери окъуна ашырдыла; тенгиз жагъада уа, тобукъланып тилек этдик. 6Сора, бир-бирибиз бла саламлашып, биз кемеге миндик, ала уа юйлерине къайтдыла. 7Биз да Тирден, жолубузну бошап, Птолемаидада кемеден тюшдюк. Анда, къарындашлагъа салам берип, ала бла бир кюн турдукъ. 8Экинчи кюн а Пауул бла биз, аны биргесине болгъанла, андан чыгъып, Кесариягъа келдик эм жетисинден бири болгъан, Хайыр Хапарны билдириучю Филипни юйюне барып, анда къалдыкъ. 9Аны уа файгъамбарлыкъ этиучю, эрге бармагъан тёрт къызы бар эди. 10Биз анда бир талай кюн тургъандан сора, Иудеядан, Агап атлы бир файгъамбар келди. 11Ол бизге келип, Пауулну белибауун алып, аны бла кесини къолларын байлап: «Сыйлы Нюр былай айтады: „Бу белибауну иесин, Иерусалимдеги иудейлиле былай байлап, башха миллетлилени къолларына берликдиле“», – деди. 12Муну эшитген заманыбызда, биз да, андагъыла да Пауулдан Иерусалимге бармазын тиледик. 13Пауул а бизге жууапха: «Неди сизни бу этгенигиз? Жиляп мени жюрегими нек сындырасыз? Мен тутмакъ болгъан угъай да, Раббий Иссаны аты ючюн Иерусалимде ёлюрге да хазырма», – деди. 14Биз аны тыялмагъаныбызда уа: «Раббий буюргъанлай болсун!» – деп тохташдыкъ. 15Ол кюнледен сора биз, хазырланып, Иерусалимге кетдик. 16Кесариядан да бизни бла бир къауум сохтала тебиредиле. Ала бизни эрттегили сохталадан болгъан Мынасон атлы бир Кипрлини юйюне келтирдиле. Биз аны юйюнде турлукъ эдик. 17Иерусалимге келгенибизде, къарындашла бизни къууанып къабыл этдиле. 18Экинчи кюн Пауул бизни бла бирге Якъупха барды. Жамауатны битеу таматалары да ары жыйылгъан эдиле. 19Ала бла саламлашхандан сора, Пауул, аны къуллукъ этиую бла, Аллах башха миллетлени арасында этген ишлени толусунлай алагъа айтды. 20Ала да, муну эшитгенде, Аллахха махтау салып, анга: «Кёремисе, къарындаш, иудейлиледен ненча минг адам ийнаннган эсе да, ала барысы да Таурат жанлы болуп кюрешгенледиле. 21Сени юсюнгден а, сен башха миллетлени арасында жашагъан битеу иудейлилени, сабийлерине сюннет этмесинле, адетлерибизни да жюрютмесинле деп айтып, Мусадан таяргъа юйретесе деп эшитгендиле. 22Сора къалай болсун? Халкъ ишексиз жыйыллыкъ болур; нек десенг сени келгенинги эшитирле. 23Анга кёре, биз санга не айтсакъ, аны эт: бизде нюзюрлери болгъан тёрт адам барды. 24Аланы биргенге алып, ала бла, тазаланыу адетге къошул эм ала чачларын къыркъдырыр ючюн къурман къоранчларын тёле. Сора сени юсюнгден эшитгенлери тюз болмагъанын, алай а сен кесинг да Тауратны тутуп жашагъанынгы ала барысы да билирле. 25Башха миллетлиледен ийнаннганлагъа уа, ала ол жорукъланы тутмасынла, алай а идоллагъа этилген къурманланы этлеринден, къандан, мурдар ёлген хайыуан, этден эмда саякълыкъдан кеслерин сакъласынла деп этген бегимибизни жазып ийген эдик», – дедиле. 26Ол заманда Пауул, ол адамланы биргесине алып, ала бла тазаланыу адетге къошулуп, экинчи кюн табыныучу юйге кирип тазаланыу кюнлерини къачан бошаллыгъын, аланы хар бири ючюн къачан къурман этиллигин билдирди. 27Ол жети кюн бошала туруб’а, асиялы иудейлиле, Пауулну табыныучу юйде кёрюп, битеу халкъны къозгъадыла эмда аны тутдула, 28Эмда: «Израильлиле! Болушугъуз! Бу адам хар жерде битеу адамланы халкъыбызгъа да, Тауратха да, бу сыйлы жерге да къажау юйретеди; греклилени да табыныучу юйге кийирип, бу сыйлы жерни харам этгенди!» – деп къычыра эдиле. 29Нек десегиз муну аллында ала, Пауулну шахарда Эфесли Трофим бла кёрюп, ол себепден Пауул аны табыныучу юйге кийирген суннган эдиле. 30Битеу шахар къозгъалып, халкъ басынды; эм Пауулну табыныучу юйден сюйреп чыгъардыла. Олсагъат эшикле этилдиле. 31Ала аны ёлтюрюрге мурат этгенде уа, римли полкну башчысына, битеу Иерусалим къозгъалгъанды деген хапар жетди. 32Ол а, олсагъатдан аскерчиле да, жюзбашчыланы да алып, аланы юслерине бошланды. Ала уа, аскер башчы бла аскерчилени кёрюп, Пауулну тюйгенлерин къойдула. 33Ол заманда аскер башчы, къаршы келип, Пауулну тутду эмда эки бугъоу бла бугъоуларгъа буюруп: «Бу кимди эмда не этгенди?» – деп сорду. 34Халкъда бирле бирин, башхалары башхасын айтып къычыра эдиле. Аскер башчы уа къаугъаны себебинден белгили зат билалмай, Пауулну къалагъа элтирге буюрду. 35Пауул басхычны къатына келген заманда, халкъ асыры бек басыннгандан, аскерчилеге аны кётюрюп элтирге тюшдю, 36Нек десегиз аны ызындан келген халкъ: «Анга ёлюм!» – деп къычыра эдиле. 37Къалагъа кирип баргъан заманда Пауул аскер башчыгъа: «Мен санга бир зат айтыргъа боллукъмуду?» – деди. Ол а: «Сен грекча билемисе? 38Сора бу кюнлени аллында къозгъалыу чыгъарып, тёрт минг террорчуну къум тюзге элтген ол Мисирли сен тюйюлмюсе?» – деди. 39Пауул а: «Мен иудейлиме, Киликияны белгили Тарс шахарыны адамыма; халкъгъа сёлеширге манга эркинлик бериринги сенден тилейме», – деди. 40Ол эркинлик бергенде уа, Пауул, басхычны юсюнде сюелип, халкъгъа къолу бла белги берди эмда, терен шошлукъ бол гъанлай, ол чюйют тилде былай сёлешип башлады:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\