ИШЛЕРИ 23

1Пауул, синедрионнга жютю къарап: «Къарындашла! Мен бюгюннге дери Аллахны аллында толусунлай таза ниет бла жашагъанма», – деди. 2Баш дин къуллукъчу Ханания уа Пауулну къатында тургъанлагъа аны ауузуна урургъа буйрукъ этди. 3Ол заманда Пауул анга: «Аллах урлукъду сени, агъартылгъан къабыргъа! Сен манга Таурат бла сюд этер ючюн олтураса, сора мени Тауратха къажау тюерге буйрукъ этесе», – деди. 4Тёгерегинде тургъанла уа анга: «Аллахны баш дин къуллукъчусунму сёгесе?» – дедиле. 5Пауул а: «Къарындашла, ол баш дин къуллукъчу болгъанын мен билмегенме. Манга кечигиз, нек десегиз Китапда: „Сени халкъынгда оноучулукъ этгеннге аман айтма“ деп жазылгъанды», – деди. 6Мындагъыланы бир къаууму садукейледен, бир къаууму уа фарисейледен болгъанын билип, Пауул синедрионда: «Къарындашла! Мен фарисей улу фарисейме. Ёлгенлени тиргизилликлерине ышанып тургъаным ючюн, манга сюд этиледи», – деп къычырып айтды. 7Пауул муну айтханлай а, фарисейлени бла садукейлени араларында даулаш чыгъып, жыйылыу экиге бёлюндю. 8Нек десегиз садукейле тиргизилиу да, мёлек да, нюр да жокъду дейдиле, фарисейле уа, ала бары да бардыла деп айтадыла. 9Сора уллу дауур болду. Фарисейлени жанындан болгъан дин алимле туруп: «Бу адамда биз бир аманлыкъ кёрмейбиз; анга нюр неда мёлек айтхан эсе, Аллахха къажау болмайыкъ», – деп даулаша эдиле. 10Даулаш уллугъа кетгенде уа, аскер башчы, ала Пауулну талайдыла деп къоркъуп, аны, тюшюп аланы араларындан алып, къалагъа элтирге аскерчилеге буйрукъ берди. 11Ол кече Раббий, Пауулгъа кёрюнюп: «Таукел бол, Пауул! Сен Манга Иерусалимде шагъатлыкъ этгенинг кибик, Римде да алай шагъатлыкъ этерге керексе», – деди. 12Танг атханлай, иудейлиледен бир къаууму, бир-бирлери бла келишип, Пауулну ёлтюргюнчю не ашамазгъа, не ичмезге къаргъанып ант этдиле. 13Алай ант этгенле уа къыркъ адамдан артыкъ эдиле. 14Ала, баш дин къуллукъчулагъа бла таматалагъа келип: «Биз, Пауулну ёлтюргюнчю, ауузубузгъа зат салмазгъа къаргъанып ант этгенбиз. 15Ол себепден энди сиз синедрион бла бирге, Пауулну ишин энтда сюзюп къараргъа излеген кибик этип, аскер башчыгъа кёрюнюп, Пауулну тамбла сизни аллыгъызгъа чыгъарырын тилегиз. Биз а, ол къаршы болгъунчу, аны ёлтюрюрге хазырбыз», – дедиле. 16Алай а Пауулну эгечини жашы, аланы ол ниетлерин эшитди эмда, келип, къалагъа кирип, Пауулгъа аны билдирди. 17Пауул а, жюзбашчыладан бирин чакъырып анга: «Бу жашны аскер башчыгъа элт, нек десенг муну анга бир айтырыкъ заты барды», – деди. 18Ол да, жашны аскер башчыгъа келтирип: «Тутмакъ Пауул, мени чакъырып, бу жашны санга келтиририми тилегенди, муну уа санга бир айтыр заты барды», – деди. 19Аскер башчы, жашны къолундан тутуп, аны бла бир жанына барып: «Сени манга не айтыр затынг барды?» – деп сорду. 20Ол жаш а: «Иудейлиле, Пауулну ишин энтда сюзюп къараргъа излеген кибик этип, аны тамбла синедрионну аллына чыгъарырынгы сенден тилерге оноулашхандыла. 21Алай а сен алагъа ышанма; нек десенг аладан къыркъдан артыкъ адам, аны ёлтюргюнчю, не ашамазгъа, не ичмезге къаргъанып ант этгендиле, ала, бугъуп, аны марап турадыла; энди хазыр болуп, сени буйругъунгу сакълайдыла», – деп жууап этди. 22Ол заманда аскер башчы, жашха: «Сен муну манга билдиргенинги бир кишиге да айтма», – деп буйрукъ берип, аны жиберди. 23Сора аскер башчы, жюзбашчыладан экисин чакъырып, алагъа: «Кечени ючюнчю сагъатында, Кесариягъа барыр ючюн эки жюз жаяу аскер, жетмиш атлы аскер эм эки жюз мужурачы хазырлагъыз. 24Пауулну миндирип, аны оноучу Феликсге ашырыр ючюн, эшекле да хазыр этигиз», – деди. 25Эм былай бир къагъыт да жазды: 26«Хурметли оноучу Феликсге Клаудий Лисий салам иеди. 27Бу адамны иудейлиле, тутуп, ёлтюрюрге хазыр болгъан эдиле; мен а, аны римли инсан болгъанын билгенимлей, аскерчиле бла келип, аны аладан сыйыргъанма. 28Андан сора, аны не зат ючюн терслегенлерин билирге излеп, аны, аланы синедрионларыны аллына чыгъартдым. 29Ала аны законларыны юсюнден даулашла бла терслегенлерин, аны ёлюмге неда тюрмеге салыныргъа тийишли бир терслиги уа болмагъанын билдим. 30Мен а, иудейлиле бу адамны ёлтюрюрге къаст этгенлерин билгенимлей, мычымай аны санга ийгенме. Аны терслегенлеге да андан тарыкъгъанларын сени аллынгда айтыргъа буйрукъ бергенме. Саламат бол». 31Алай бла аскерле, алагъа берилген буйрукъ бла, Пауулну алып, кечегиде Антипатридагъа келтирдиле. 32Экинчи кюн а, атлыланы аны бла барыргъа къоюп, къалагъа къайтдыла. 33Атлыла уа, Кесариягъа келип эм къагъытны оноучугъа берип, Пауулну да анга кёргюзтдюле. 34Оноучу, къагъытны окъугъанда, Пауул къайсы областьдан болгъанын сорду эм Киликиядан болгъанын билгенден сора: 35«Сени терслегенле келген заманда тынгыларма санга», – деди. Сора Пауулну Иродну тоханасында сакъларгъа буйрукъ берди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\