ИШЛЕРИ 24

1Беш кюнден сора баш дин къуллукъчу Ханания, таматала бла эм Тертул атлы бир ёкюл бла келди. Была оноучугъа Пауулдан тарыкъдыла. 2Пауул чакъырылгъан заманда уа, Тертул аны терслеп, былай айтып башлады: 3«Хурметли Феликс, сени оноуунг бла кёпден бери ырахатлыкъда жашайбыз. Этген амалларынг бла да бу миллетге хайырлы тюрлениуле болгъандыла. Этгенлеринги хар заманда эм хар жерде уллу ыразылыкъ бла эсибизде тутабыз. 4Алай а сени кёп къыйнамаз ючюн, сенде болгъан мархаматлыкъ бла бизге къысха тынгыларынгы тилейме. 5Бу адам дунияны хар жеринде жашагъан битеу иудейлилени арасында къозгъау чыгъаргъан заранчы эм Назаретли сектаны башчыларындан болуп тапханбыз. 6Ол табыныучу юйню харам этерге окъуна кюрешгенди. Биз, аны тутуп, кеси Законубуз бла сюд этерге излеген эдик. 7Алай а аскер башчы Лисий, келип, уллу зорлукъ бла аны бизни къолубуздан алып, 8Бизге да, аны терслегенлеге, санга келирге буюргъанды. Сен кесинг, анга соруп къарап, биз аны терслеген затланы барын да аны кесинден билирге боллукъса», – деди. 9Иудейлиле да аны айтханы тюздю деп шагъатлыкъ этдиле. 10Пауул а, оноучу анга сёлеширге белги бергенде, былай жууап берди: «Сен кёп жылланы ичинде бу халкъгъа сюдюлюк этип тургъанынгы билгеним себепли, мен кеси ишими къууанч бла жакъларыкъма. 11Мен Аллахха табыныргъа Иерусалимге келгенли, онеки кюнден кёп болмагъанын, сен билаллыкъса. 12Эм не табыныучу юйде, не синагогалада, не шахарны башха жеринде, ала мени бир киши бла даулашып неда халкъны къозгъап кёрмегендиле. 13Ала манга энди салгъан терсликлени менде табып кёргюзталлыкъ тюйюлдюле. 14Алай а мен, ала секта деген Жол бла аталарымы Аллахына къуллукъ этип тургъаныма санга шагъатлыкъ этеме. Тауратда бла файгъамбарланы китапларында жазылгъанланы барына да ийнанама. 15Бу адамла кеслери да къабыл этгенлери кибик, тюзлюклюлени да, тюзлюксюзлени да ёлгенден сора тиргизилликлерине ийнанып, Аллахха ышанама. 16Ол себепден кесим да Аллахны эм адамланы аллында дайым жюрегими таза тутаргъа кюрешеме. 17Кёп жылладан сора, мен халкъыма садакъа эм къурман келтирир ючюн, Иерусалимге келгенме. 18Ала мени табыныучу юйде алай этгеними кёргенлеринде, дин адетлеге кёре тазаланнган эдим. Тёгерегимде халкъ да, дауур да жокъ эди. 19Алайда уа асиялы иудейлиледен бир къаууму бар эди. Аланы манга къажау айтыр затлары бар эсе, ала сени аллынга келип, мени терслерге керек эдиле. 20Неда мен синедрионну аллында сюелген заманда, менде не терслик тапханларын была кеслери айтсынла. 21Ала мени терслеяллыкъ жаланда, араларында сюелген заманымда, „Ёлгенледен тиргизилиу окъуу ючюн сиз бюгюн манга сюд этесиз“ деп къычыргъан сёзюмдю». 22Иссаны жолуну юсюнден толу билими болуп, Феликс алагъа: «Сизни ишигизге аскер башчы Лисий келсе къарарма», – деп аланы ишлерини болжалын артха салды. 23Пауулну уа сакъларгъа, анга бираз эркинлик да берирге эм анга болушхан неда келип кёрген жууукъларын тыймазгъа жюзбашчыгъа буйрукъ этди. 24Бир бёлек кюнден сора Феликс, иудейли къатыны Друзилла бла келип, Пауулну чакъыртып, аны Масих Иссагъа ийнаныуну юсюнден айтханына тынгылады. 25Пауул тюзлюкню юсюнден, кесинги тыйыуну юсюнден эм къыямат кюн боллукъ сюдню юсюнден айтханы себепли уа, Феликсге къоркъуу тюшдю эм: «Энди бар, заман тапсам а, сени чакъыртырма», – деп жууап этди. 26Андан сора да ол, Пауул анга кесин азат этдирир ючюн ахча берир деп умут эте эди; ол себепден ол, Пауулну терк-терк чакъыртып аны бла ушакъ эте эди. 27Алай а эки жыл озгъандан сора, Феликсни орунуна Поркий Фест келди; иудейлилени ыразы этерге сюйюп, Феликс Пауулну тюрмеде къойду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\