ИШЛЕРИ 25

1Фест областьха келип юч кюн тургъандан сора, Кесариядан Иерусалимге атланды. 2Ол заманда баш дин къуллукъчу да, иудейлилени белгили адамлары да, анга келип, Пауулдан тарыкъдыла. 3Фестден, аланы ыразы этерин излеп, Пауулну Иерусалимге келтиртирин тиледиле. Нек десегиз бугъуп аны аллын сакълап, аны жолда ёлтюрюрге къаст эте эдиле. 4Фест а алагъа, Пауулну Кесарияда тюрмеде тургъанын, кеси да кёп турмай ары барлыгъын айтып: 5«Алай бла сизден башчылыкъ этгенле мени бла келсинле эм ол адамны не хатасы бар эсе да дау айтсынла», – деди. 6Алада уа, сегиз неда он кюнден кёп турмай, Кесариягъа къайтды эмда экинчи кюн, сюдю жерине олтуруп, Пауулну келтирирге буюрду. 7Ол келгенлей, Иерусалимден келген иудейлиле аны тёгерегине туруп, кеслери кёргюзталмагъан уллу кёп терсликлени анга сала эдиле. 8Ол а кесин жакълап: «Мен не Иудей Законнга, не табыныучу юйге, не кесарьгъа къажау гюнях этмегенме», – деди. 9Фест, иудейлилени ыразы этерге сюйюп, Пауулгъа жууапха: «Иерусалимге барып, анда бу ишле ючюн санга мени аллымда сюд этилирине ыразымыса?» – деди. 10Пауул а: «Мен кесарьны сюдюню аллында, манга сюд этилирге тийишли жерде турама. Иудейлилеге мен бир тюрлю бир аманлыкъ этмегеними сен кесинг да бек иги билесе. 11Ол себепден, мени терслигим бар эсе эм ёлтюрюлюрге тийишли зат этген эсем, ёлюрге угъай демейме; была мени терслеген затладан бири да керти тюйюл эсе уа, мени алагъа киши да бераллыкъ тюйюлдю. Кесарьны сюдюн излейме!» – деди. 12Сора Фест, кенгешчиле бла сёлешип, Пауулгъа: «Сен кесарьны сюдюн излей эсенг, кесарьгъа атланырса», – деди. 13Бир бёлек кюнден сора Агрипа патчах бла Береника, Фестни алгъышларгъа, Кесариягъа келдиле. 14Ала анда кёп кюнлени тургъанда уа, Фест, Пауулну ишин патчахха ангылатып: «Феликс мында, тюрмеде, къойгъан бир адам барды. 15Мен Иерусалимде болгъан заманда, баш дин къуллукъчула бла иудейли таматала, андан тарыгъып, анга сюд этерими излеп, манга келген эдиле. 16Мен а алагъа, „Терсленнген адамны аллында аны терслегенле бетден-бетге туруп, ол да кесин ариуларгъа эркинлик алгъынчы, бир адамны да ёлюмге берирге римлилени адетлери жокъду“ деп жууап этген эдим. 17Ала мени бла бери келгенде уа, болжал этмей, экинчи кюн окъуна мен, сюд этилиучю жерде олтуруп, ол адамны келтирирге буюрдум. 18Даучула сёлеширге къопханда уа, анга, мен ойлагъан терсликледен бирин да салмадыла. 19Аланы уа, кеси динлерини юсюнден эм ёлген – Пауул а Ол сауду деген – Исса атлы бир Адамны юсюнден аны бла даулашыулары бар эди. 20Ол ишни къалай сюзерге билмей, мен анга: „Иерусалимге барып, ол ишни юсюнден санга анда сюд этилирин сюемисе?“ деп сордум. 21Пауул а аны ишине Августус къарар заманнга дери сакъланыргъа излегени себепли, мен аны, кесарьгъа ийгинчи, тюрмеде тутаргъа буюргъанма», – деди. 22Агрипа уа Фестге: «Ол адамы сёзюн эшитирге мен да сюе эдим», – деди. Ол да анга: «Тамбла окъуна эшитирсе», – деди. 23Экинчи кюн Агрипа бла Береника, уллу омакъланып, аскер башчыла бла эм шахарны белгили адамлары бла келип, сюд эти лиучю палатагъа кирген заманларында, Фестни буйругъу бла Пауул келтирилди. 24Сора Фест былай айтды: «Агрипа патчах эм битеу мында бизни бла болгъан кишиле! Иерусалимде да, мында да битеу иудей халкъ манга тарыкъгъан, „Ол мындан ары жашаргъа тийишли тюйюлдю“ деп къычыргъан бу адамны кёресиз. 25Алай а аны ёлюмге тийишли терслик этмегенин мен кёрдюм. Ол кеси августусну сюдюн излегени себепли уа, мен аны анга иерге оноу этгенме. 26Алай а аны юсюнден жюйюсханыма жазаргъа белгили бир затым жокъду. Ол себепден, аны ишине къарагъандан сора, жазарча бир затым болур ючюн, мен аны сизни аллыгъызгъа, артыгъыракъ да, Агрипа патчах, сени аллынга келтиртгенме. 27Нек десегиз, мени акъылыма кёре, тутмакъны императоргъа ийип, анга не терслик салыннганын а кёргюзтмеген оюмсузлукъду».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\