ИШЛЕРИ 26

1Агрипа Пауулгъа: «Санга кесинги юсюнгден айтыргъа эркинлик бериледи», – деди. Ол заманда Пауул, къолун узатып, кесин къорууларгъа былай айтды: 2«Агрипа патчах! Иудейлиле манга салгъан битеу терсликледен, бюгюн сени аллынгда кесими къорууларгъа онгум болгъаны ючюн, кесими насыплыгъа санайма. 3Сен иудейлилени битеу адетлерин эмда даулаш фикирлерин иги билгенинг ючюн, артыгъыракъ да къууанама. Ол себепден манга тёзюмлюк бла тынгыларынгы сенден тилейме. 4Жаш заманымдан башлап, алгъын кеси миллетими ичинде Иерусалимде бардыргъан жашаууму битеу иудейлиле биледиле. 5Мени эрттеден бери таныйдыла эм сюйселе, динибизни эм къаты масхабында фарисей болуп жашагъаныма шагъатлыкъ эталлыкъдыла. 6Энди уа мен, Аллах бизни аталарыбызгъа берген ант сёзге ышаннганым ючюн, сюдню аллында турама. 7Бизни онеки тукъумубуз, кече да, кюн да, къадалып, Аллахха къуллукъ этип, ол сёзню къабыл болгъанын кёрюрге ышанадыла. Агрипа патчах, иудейлиле мени бу ышаныу ючюн терслейдиле. 8Аллах ёлгенлени тиргизгенин, болургъа амалы болмагъан ишге сиз нек санайсыз? 9Кертиси бла, мен да Назаретли Иссаны атына къажау кёп кюреширге керекли суна эдим. 10Мен Иерусалимде алай да этгенме: баш дин къуллукъчуладан эркинлик алып, мен сыйлыладан кёплерин тюрмелеге салгъанма эмда алагъа ёлюм азабы берилген заманда алагъа къажау чёп атханма. 11Битеу синагогалада айланып, мен, алагъа кёп кере азап салып, зор бла Иссагъа аман айтдырыргъа кюреше эдим эм, алагъа мардасыз бек ачыуланып, алагъа зулму этер ючюн, ала жашагъан тыш шахарлагъа окъуна бара эдим. 12Бир жолда, баш дин къуллукъчуладан эркинлик эм жумуш алып, ол иш бла Дамаскга бара эдим. 13Кюнорта кезиуде жолда, багъалы патчах, кёкден, мени да, мени биргеме болгъанланы да тёгерегин жарытхан, кюнню жарыгъын да озгъан уллу жарыкъ кёрдюм. 14Биз барыбыз да жерге жыгъылдыкъ. Мен а, манга чюйют тилде: „Шауул, Шауул! Сен Манга нек зулму этесе? Бичакъгъа кесинги урургъа санга къыйынды“ деген ауазны эшитдим. 15Мен а: „Сен кимсе Раббий?“ дедим. Ол да: „Ол сен зулму этген Иссама Мен. 16Алай а тур, аякъ юсюнге сюел; нек десенг сен не кёргенинги эм Мен санга ачарыкъ затланы айтып, шагъатлыкъ этип къуллукъ этер ючюн кёрюннгенме Мен санга. 17Сени иудей халкъдан да, башха миллетлиледен да къутхарлыкъма. 18Сен аланы кёзлерин ачар ючюн, ала къарангылыкъдан жарыкъгъа, шайтанны оноуундан Аллахха къайтышыр ючюн, Манга ийнаныу бла гюняхларындан кечгинлик алыр ючюн эм сыйлы болгъанла бла бирге юлюшлю болур ючюн сени энди алагъа иеме“ деп айтханды. 19Ол себепден, Агрипа патчах, кёкден кёрюннгеннге мен къажау болмадым. 20Алай а алгъа Дамаскда бла Иерусалимде жашагъанланы, андан сора уа битеу Иудеяны жерин да, башха миллетлилени да, тобагъа тюшюп, Аллахха къайтышыргъа эмда тобагъа къайтышханларына тийишли ишле этерге чакъыргъанма. 21Аны ючюн иудейлиле, мени табыныучу юйде тутуп, ёлтюрюрге кюрешгендиле. 22Алай а, бюгюннге дери да мен Аллахдан болушлукъ алып, гитчеге да, уллугъа да шагъатлыкъ этип турама. Мени айтханларым файгъамбарла да, Муса да, ол боллукъду деп, алгъындан хапар берген затладан башха зат тюйюлдю. 23Ала Масихни азап чегеригин эм ёлгенледен биринчи болуп тиргизиллигин, иудей халкъгъа да, башха миллетлеге да жарыкъны билдирлигин айтхан эдиле». 24Ол кесин алай къоруулагъанда, Фест уллу ауаз бла: «Шашхынлыкъ этесе сен, Пауул! Уллу алимлигинг сени акъылынгдан шашдырады!» – деди. 25Ол а: «Угъай, хурметли Фест, мен шашхынлыкъ этмейме, хакъ керти эм оюмлу сёзлени айтама. 26Нек десенг патчахны бу ишледен хапары барды эм аны аллында таукел сёлешеме. Бу ишледен бири да андан жашыртын болгъанды деп, мен ийнанмайма; нек десенг ол ташада болгъан иш тюйюлдю. 27Агрипа патчах, файгъамбарлагъа ийнанамыса? Билеме, ийнанаса», – деди. 28Агрипа Пауулгъа: «Сен мени масихчи болургъа ийнандырыргъа кёп къалмайды!» – деди. 29Пауул а анга: «Аз эсе, кёп эсе да, жангыз сен тюйюл, алай а бюгюн сёзюмю эшитгенле барысы да, бу бугъоуларымдан башха, мени кибик болуругъузну мен Аллахдан тилер эдим», – деди. 30Пауул быланы айтхандан сора, патчах да, оноучу да, Береника да эм ала бла олтургъанла да къопдула. 31Эмда бир жанына туруп, бир-бирлерине: «Бу адам ёлюмге неда тутмакъгъа салыргъа тийишли зат этмейди», – дедиле. 32Сора Агрипа Фестге: «Бу адамны азат этерге боллукъ эди, ол кеси кесарьны сюдюн излемесе эди», – деди. Ол себепден а оноучу аны кесарьгъа иерге бегим этди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\