ИШЛЕРИ 27

1Бизге кеме бла Италиягъа кетерге бегим этилгенде, Пауулну да, бир къауум башха тутмакъланы да, Августусну полкундан Юлий атлы бир жюзбашчыгъа бердиле. 2Асияны жагъасындагъы портлагъа жюзерге мурат этип, бир адрамитли кемеге минип атландыкъ. Фесалоникадан болгъан Македониялы Аристарх да бизни бла эди. 3Экинчи кюн Сидоннга жетип тохтадыкъ. Юлийни Пауулгъа жаны ауруп, анга шуёхларына барыргъа эм аланы болушлукъларындан хайырланыргъа эркинлик берди. 4Андан чыгъып, желле аллыбыздан болгъаны себепли, Кипрни къыбыла жаны бла бардыкъ. 5Киликияны бла Памфилияны аллары бла тенгизден ётюп, Ликияны Мира шахарына келдик. 6Жюзбашчы, анда Италиягъа баргъан бир Аскендириялы кеме табып, бизни анга миндирди. 7Кёп кюнлени акъыртын жюзе, Книдни тенгине кючден жетдик. Желни чырмауундан, биз, Салмонну къаты бла озуп, Критни желден къорууланнган жаны бла бардыкъ. 8Критни къатындан да кючден ётюп, Ариу Портла атлы бир жерге келдик; Ласея шахар бу жерге жууукъ эди. 9Заман кёп озгъаны себепли, андан ары жюзерге къоркъуулу эди, нек десегиз Ораза да озгъан эди. Ол себепден Пауул аланы тыяргъа кюрешип: 10«Адамла! Бу жолоучулукъдан жюкге бла кемеге болуп къалмай, бизни жаныбызгъа окъуна палах эмда уллу заран тюшеригин мен кёреме», – деди. 11Алай а жюзбашчы Пауулну сёзлеринден эсе, кемени жюрютюучюге бла кемени иесине бек ышана эди. 12Ол жер къышны анда ашырыргъа жарамагъаны себепли уа, кемедегиледен кёбюсю, онг болса, андан да кетип, Критни къыбылакюн батхан бла шимал-кюн батхан желлеге ачыкъ болгъан, Финика атлы портуна барып, къышны анда ашырыргъа оноу этдиле. 13Къыбыла жел уруп башлагъанда, ала излегенлерин тапхан сунуп, жолгъа теби редиле эм Критни жагъасын жууукъ тутуп жюзюп кетдиле. 14Алай а, кёп турмай, айрыкам таба жанындан Эвракилон атлы уллу жел келди. 15Жел аллыбыздан болгъаны себепли, кеме, баралмай къалып, толкъунла ичине тюшдю, жел бизни алып кетди. 16Кауда атлы бир айрыкамчыкъны къыбыласына жетип, биз кемени къайыгъын кючден бегитдик. 17Къайыкъны кётюргенден сора, жыжымланы жюрютюп, кемени тюбюнден байладыла. Сирт заливни сай жерине тюшерге къоркъуудан парусну энишге ийдиле, алай бла бизни жел алып кетди. 18Экинчи кюн, асыры кемсиз толкъунланнгандан, кемени жюгюн тенгизге атып башладыкъ. 19Ючюнчю кюн а биз кеси къолларыбыз бла кемени кереклерин тенгизге атдыкъ. 20Алай а кёп кюнлени ичинде не кюн, не жулдузла кёрюнмей, ол уллу жел уруп тургъаны себепли, ахырында бизге къутулургъа бир тюрлю умут да къалмады. 21Сора, кёпден бери ашамай тургъанлары ючюн, Пауул аланы араларындан туруп: «Адамла! Мен айтханны этип, Критден чыкъмасакъ эди, бу палахха бла бу зараннга тюшерик тюйюл эдик. 22Энди уа сизден таукел этеригизни тилейме; нек десегиз сизден бир жан да жоюллукъ тюйюлдю, жангыз кеме жоюллукъду. 23Нек десегиз мени Ием болгъан эм мен Анга къуллукъ этген Аллахымы мёлеги бюгече манга кёрюнюп: 24„Къоркъма Пауул! Сен кесарьны аллына барыргъа керексе, сора ма, сени бла кемеде болгъанланы барысын да Аллах санга саугъагъа бергенди“ деп айтханды. 25Ол себепден, адамла, таукел этигиз! Нек десегиз манга айтылгъаныча боллугъуна, мен Аллахха ийнанама. 26Болсада, биз бир айрыкамгъа атылыргъа керекбиз», – деди. 27Адриатик тенгизде толкъунла бизни алып кетип айландыргъан заманны онтёртюнчю кечесинде, кечени арасына жууукъ кезиуде, кемечиле не эсе да бир жерге жууукълашханларын сездиле. 28Тенгизни теренлигин ёлчелегенде, жыйырма сажна болгъанын кёрдюле; андан сора узакъ бармай дагъыда ёлчелегенде, онбеш сажна болду. 29Ташлы жерге тюшербиз деп къоркъуп, кемени арт жанындан тёрт якорь атдыла эмда танг къачан атады деп сакълай эдиле. 30Кемечиле кемеден къачаргъа мурат этип, тенгизге къайыкъ тюшюрюп, ала кеслерин, кемени бурунундан якорь атаргъа кюрешген кибик кёргюзтгенде уа, 31Пауул жюзбашчыгъа бла аскерчилеге: «Была кемеде къалмасала, сиз къутулаллыкъ тюйюлсюз», – деди. 32Ол заманда аскерчиле къайыкъны жыжымларын уруп кесип, къайыкъны тенгизге тюшюрдюле. 33Танг атарны аллында Пауул, аланы барысын да бир зат ашаргъа чакъырып: «Сиз боллукъну сакълап, зат ашамай, ашсыз къалып тургъанлы бюгюн онтёрт кюн болады. 34Ол себепли бир зат ашарыгъызны тилейме. Бу сизни жаныгъызны сакълар ючюндю; нек десегиз сизни биригизни да башындан тюгю да къорарыкъ тюйюлдю», – деди. 35Муну айтханлай, ётмек алып, барысыны да аллында Аллахха шукур этди эм ётмекни сындырып, ашап башлады. 36Барысы да, кёл этип, аш ашадыла. 37Кемедегиле барыбыз да эки жюз жетмиш алты жан эдик. 38Ашдан тойгъандан сора уа, будайны тенгизге атып, кемени женгил этип башладыла. 39Танг атханда, жерни не жер болгъанын танымадыла; жаланда юзмезли жагъасы болгъан бир заливни эслеп, онг болса кемени алайгъа сюрюрге мурат этдиле. 40Якорьланы кесип, тенгизде къойдула. Ол заманда рульланы жыжымларын тешип, гитче парусну да желге кётюрюп, жагъагъа жол тутдула. 41Кемени, юзмезли сай жерге сюрюп, ары чёкдюрдюле. Кемени буруну юзмезге батып, къымылдамай къалды, арт жаны уа толкъунланы кючюнден сына башлады. 42Тутмакъладан бири да жюзюп къачмаз ючюн, аскерчиле аланы ёлтюрюрге оноулашхан эдиле. 43Алай а жюзбашчы, Пауулну къутхарыргъа сюйюп, аланы ол акъылдан тыйды эмда жюзе билгенлеге биринчи болуп секирип, жюзюп жерге чыгъаргъа буюрду. 44Къалгъанлагъа уа, кимине къангала юсюнде, кимине кемени сыныкъларыны юсюнде къутулургъа буюрду. Алай бла барысы да, къутулуп, жер юсюне чыкъдыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\