ИШЛЕРИ 28

1Къутулгъаныбыздан сора, ол жер Мальта атлы айрыкам болгъанын билдик. 2Ол жерлилени бизге болмагъанча бек жанлары ауруду. Тохтаусуз жауун жаууп, сууукълукъну себебинден от этип, ала бизни барыбызны да къонакъгъа алдыла. 3Пауул, кёп чырпыла жыйып, аланы отха салгъанда уа, уу жилян отну жылыуундан чыгъып, Пауулну къолуна тагъылды. 4Ол жерлиле, аны къолуна жилянны тагъылгъанын кёргенлеринде, бир-бирлерине: «Баям, бу адам мурдарды, тенгизден къутулгъанындан сора да, тюзлюкню тейриси муну жашаргъа къоймагъанды», – дей эдиле. 5Алай а ол, жилянны отха атып, андан бир тюрлю заран сынамады. 6Ала уа, ол кёбюп аурурукъ неда билмей тургъанлай ёлюп къаллыкъ сунуп сакълай эдиле; алай а кёп сакълап, анга бир заран да болмагъанын кёргенде уа, фикирлерин тюрлендирип: «Ол бир тейриди», – дей эдиле. 7Ол жерден узакъ болмай айрыкамны оноучусу Публийни бийлик жерлери бар эди; ол, бизни къонакъгъа алып, ариу кёрюп, юч кюнню сыйлап турду. 8Ол заманда Публийни атасы дизентериядан ауруп къызып жата эди. Пауул, ол жатхан жерге кирип, тилек этип эмда къолларын аны юсюне салып, аны сау этди. 9Бу болгъан ишден сора, айрыкамда ауруулары болгъан башха адамла да, келип, сау этиле эдиле. 10Бизге кёп хурмет этдиле эмда кеме бла кетер заманыбызда кереклибизни бердиле. 11Юч айдан сора, къышны ол айрыкамда ётдюрген, «Эгиз Тейриле» атны жюрютген Аскендириялы кемеге минип жолгъа чыкъдыкъ. 12Сиракузагъа келип, анда юч кюн турдукъ. 13Андан чыгъып, Региягъа келдик; бир кюнден сора къыбыла жел ургъаны себепли уа, экинчи кюн Путеолгъа келдик, 14Анда къарындашла тапдыкъ, ала, тилеп, бизни анда жети кюн къалдырдыла, андан сора Римге кетдик. 15Андагъы къарындашла, бизни хапарыбызны эшитип, Аппи майданнга эмда Юч Къонакъ Юйге дери бизни аллыбызгъа келдиле. Пауул, аланы кёргенде, Аллахха шукур этип, таукел болду. 16Биз Римге келгенлей а, жюзбашчы тутмакъланы аскер башчыгъа берди, Пауулгъа уа аны сакълагъан аскерчи бла кеси башха жашаргъа эркинлик берилди. 17Юч кюнден сора Пауул иудейлилени белгили адамларын чакъырды, ала жыйылгъан заманда алагъа былай айтды: «Къарындашла! Халкъыбызгъа неда аталарыбызны адетлерине къажау бир зат этмегенимлей, мен, тутмакъ болуп, Иерусалимден римлилени къолларына берилгенме. 18Ала манга соруу этип, азат этерге мурат этген эдиле; нек десегиз мени ёлюмге тийишли бир терслигим жокъду. 19Иудейлилени къажау сюелгенлери себепли уа, мен кесарьны сюдюн излерге керекли болгъанма, аны уа кеси халкъымы бир зат бла да терслер ючюн излемейме. 20Мен Израильни умуту ючюн бу бугъоула бла байланнганма. Сизни да, ма бу ишни юсюнден кёрюшюп, сёлеширге чакъыргъанма». 21Ала уа анга: «Сени юсюнгден Иудеядан не къагъыт алмагъанбыз, не келген къарындашладан бири сени юсюнгден бир аман зат айтып билдирмегенди. 22Алай а биз сени фикирлеринги сенден эшитирге сюебиз; нек десенг бу масхапны юсюнден хар жерде да даулашханлары бизге белгилиди», – дедиле. 23Сора анга келир кюнлерин болжал этдиле эмда ол кюн андан да кёпле ол тургъан юйге келдиле. Ол а эрттенден ингирге дери Аллахны Патчахлыгъыны юсюнден окъууну ангылатып, анга шагъатлыкъ этип турду. Мусаны Таурат Китабындан да, файгъамбарланы китапларындан да Иссаны юсюнден жазылгъанланы кёргюзтюп аланы ийнандырыргъа кюреше эди. 24Бир къауумлары аны сёзлерине ийнана эдиле, башхалары уа ийнанмай эдиле. 25Ала бир-бирлери бла келишмей кетип башлагъан заманда Пауул алагъа бу сёзню айтды: «Сыйлы Нюр, Иешая файгъамбарны юсю бла аталарыбызгъа былай тап айтханды: 26„Бар да бу халкъгъа былай айт:,Эшитип эшитирсиз, ангылагъан да этмезсиз, къарап къарарсыз, кёрген да этмезсиз‘. 27Нек десегиз бу халкъны жюреги сезимсиз болгъанды; къулакълары бла кючден эшитедиле, кёзлерин да жумгъандыла. Алай болмаса эди, кёзлери бла кёрюр эдиле, къулакълары бла эшитир эдиле, жюреклери бла ангылар эдиле, къайтышхан да этер эдиле, Мен да аланы сау этер эдим“. 28Алай бла сизге белгили болсун, Аллахны къутхарыуууну хапары башха миллетлилеге берилгенди; ала тынгыларыкъдыла». 29Пауул муну айтхандан сора, иудейлиле бир-бирлери бла кёп даулаша кетдиле. 30Сора Пауул анда кесини къол къыйыны бла сау эки жыл жашады эмда анга келгенлени барысын да къабыл этип, 31Уллу таукеллик бла чырмаусуз Аллахны Патчахлыгъын билдирип эмда Раббий Масих Иссаны юсюнден юйретип турду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\