ИШЛЕРИ 3

1Бир жолда Петер бла Ахия тилек ууахты болгъан тогъузунчу сагъатда табыныучу юйге бирге бара эдиле. 2Анасындан акъсакъ туугъан бир адам бар эди. Аны уа, хар кюнден келтирип, табыныучу юйню «Ариу Эшик» атлы эшигини къатында, табыныучу юйню арбазларына киргенледен садакъа тилерге олтурта эдиле. 3Ол, Петерни бла Ахияны табыныучу юйню арбазларына кирип баргъанларын кёрюп, аладан садакъа тиледи. 4Петер Ахия бла анга сынап къарап: «Бизге къарачы!» – деди. 5Ол аладан бир зат алыр умут бла алагъа ышанлап къарады. 6Алай а Петер анга: «Кюмюшюм эм алтыным жокъду мени; менде болгъанны уа санга берейим: Назаретли Масих Иссаны аты бла тур да жюрю!» – деди. 7Сора аны онг къолундан тутуп къобарды; алайлай аны аякълары да тобукълары да кючлендиле. 8Ол, секирип ёрге туруп, жюрюп башлады эм жюрюп секире, Аллахха махтау сала, ала бла табыныучу юйню арбазларына кирди. 9Аны, жюрюп, Аллахха махтау салгъанын битеу халкъ кёрдю. 10Табыныучу юйню Ариу Эшигини къатында олтуруп садакъа жыйыучу ол болгъанын билип, анга болуннган ишден къоркъуп сейирсиндиле. 11Сора ол сау болгъан акъсакъ Петерни бла Ахияны къатындан кетмей тургъан заманда, битеу халкъ, сейирсинип, Сюлеменни Колоннадасы атлы жерге алагъа чабып жыйылдыла. 12Муну кёрюп Петер халкъгъа: «Израилли кишиле! Мынга нек сейирсинесиз неда бизге нек къарайсыз? Аны жюрюгени бизни кючюбюз бла неда дин ахлулугъубуз бла болгъанмы сунасыз? 13Ибрахимни, Исхакъны, Якъупну Аллахы, бизни аталарыбызны Аллахы, Кесини Уланы Иссаны махтаулу этгенди. Сиз а Аны сатхансыз эм Пилат Аны эркин этерге оноу этгенде, сиз Аны Пилатны аллында инкяр этгенсиз. 14Сиз Сыйлыны эм Тюзлюклюню инкяр этип, бир мурдарны сизге беририн тилегенсиз. 15Сиз Жашауну Башчысын ёлтюргенсиз, Аллах а Аны ёлгенледен тиргизгенди. Биз мынга шагъатбыз. 16Аны атына ийнаныуну хатырындан, бу сиз кёрген эм таныгъан адамны, Аны аты кючлендиргенди эм Аны юсю бла келген ийман, сизни барыгъызны аллыгъызда бу толу саулукъну анга бергенди. 17Болсада, къарындашла, мен билеме, башчыларыгъыз кибик сиз да этгенигизни билмегенлей этгенсиз. 18Аллах а Кесини битеу файгъамбарларыны ауузлары бла, Масихни азап чегеригини юсюнден алгъындан билдиргени кибик, алай этгенди. 19Алай бла, гюняхларыгъыз къурур ючюн, тобагъа тюшюгюз эм къайтышыгъыз, 20Раббий сизге ырахатлыкъ заманла берсин эмда сизге алгъындан буюрулгъан Масих Иссаны ийсин. 21Аллах ёмюрден бери битеу Кесини сый лы файгъамбарларыны ауузлары бла билдиргенлери бары да толур заманнга дери, Исса кёкде къалыргъа керекди. 22Муса аталарыбызгъа: „Раббий Аллахыгъыз сизге къарындашларыгъызны арасындан мени кибик бир файгъамбар чыгъарлыкъды. Аны хар айтханына тынгылагъыз. 23Ол файгъамбаргъа тынгыламагъан хар адам Аллахны халкъыны арасындан жокъ боллукъду“ деп айтханды. 24Шамайыл эм андан сора келип билдирген файгъамбарла барысы да бу кюнлени боллугъун алгъындан билдиргендиле. 25Сиз файгъамбарланы уланларысыз, Аллах аталарыгъыз бла этген кесаматны туудукъларысыз. Аллах Ибрахимге: „Сени урлугъунгу юсю бла дунияны битеу халкълары алгъышлы боллукъдула“ деп айтханды. 26Аллах, сизни хар биригизни да аман ишлеригизден тайдырып сизни алгъышлы этер ючюн, Кесини Уланы Иссаны тиргизип, бек алгъа сизге ийгенди», – деп сёлешди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\