ИШЛЕРИ 4

1Петер бла Ахия халкъгъа сёлеше тургъан заманда, алагъа дин къуллукъчула, табыныучу юйню сакълаучуланы башчысы эмда садукейле келдиле. 2Ала, абустолла халкъны юйретгенлерине эм Иссаны юсю бла ёлгенлени тиргизилликлерин билдиргенлерине, ачыуландыла. 3Аланы тутдула эм ингир болгъаны себепли эрттенликге дери тюрмеге салдыла. 4Ол ууазгъа тынгылагъанладан а кёбюсю ийнаннган эди, ол адамланы саны да беш минг чакълы бар эди. 5Экинчи кюн иудейлилени оноучулары, таматалары эмда дин алимлери Иерусалимге жыйылдыла. 6Баш дин къуллукъчу Ханан, Къаяфа, Ахия, Аскендир эм баш дин къуллукъчуну юйюрюнден болгъан башхала да анда эдиле. 7Сора, абустолланы ортагъа сюеп алагъа: «Сиз муну не кюч бла неда кимни аты бла этгенсиз?» – деп сордула. 8Ол заманда Петер, Сыйлы Нюрден толуп, алагъа: «Халкъны башчылары эм Израилни таматалары! 9Ол къыяулу адамгъа этилген ахшылыкъны юсюнден бизден жууап излене эсе, ол къалай сау болгъанды деп сорула эсе, 10Сизни барыгъызгъа да, битеу Израильни халкъына да белгили болсун, сиз къачха керген, Аллах а ёлгенледен тиргизген Назаретли Масих Иссаны аты бла бу адам сау болуп аллыгъызда сюелип турады. 11Исса, сиз къурулушчула сансыз этип къойгъан ташды, алай а Ол, мюйюшню башы болгъанды; Андан башха бир кишиде да къутхарыулукъ жокъду. 12Нек десегиз кёкню тюбюнде адамлагъа берилген атланы арасында бизни къутхараллыкъ башха ат жокъду», – деди. 13Ала, Петерни бла Ахияны таукелликлерин кёрюп эм ала дин алимле тюйюл, бош адамла болгъанларын эслеп, сейирсиндиле. Алай болсада, аланы Исса бла болгъанларын ангыладыла. 14Ол сау болгъан адамны ала бла сюелип тургъанын кёрюп, алагъа къажау зат айталмадыла. 15Сора алагъа синедриондан чыгъаргъа буйрукъ этип, бир-бирлерине: 16«Бу адамлагъа биз не этейик? Нек десегиз аланы уллу сейирлик илишан этгенлери битеу Иерусалимде жашагъанлагъа белгилиди, биз да анга зат айталмайбыз. 17Алай а, бу халкъны арасында дагъыда кёп жайылмаз ючюн, мындан ары бу атны юсюнден бир адамгъа да айтмагъыз деп аланы къоркъутуп тыяйыкъ», – дедиле. 18Сора, аланы чакъырып: «Иссаны аты бла бир зат да айтмагъыз неда юйретмегиз», – деп буйрукъ бердиле. 19Петер бла Ахия уа алагъа жууапха: «Хыйсап этигиз, Аллахны сёзюнден эсе сизни сёзюгюзге бек тынгылау, Аллахны аллында тюзмюдю? 20Биз кёрген эм эшитген затларыбызны айтмай къояллыкъ тюйюлбюз», – дедиле. 21Ала уа абустолланы дагъыда къоркъутхандан сора жибердиле. Алагъа азап салыр амал табалмагъан эдиле. Нек десегиз битеу халкъ болуннган иш ючюн Аллахха махтау сала эди. 22Сейирлик илишан бла сау этилген адамгъа къыркъдан артыкъ жыл бола эди. 23Эркин болгъанлай, абустолла кеслериникилеге келип, баш дин къуллукъчула бла таматала алагъа айтхан сёзлени айтдыла. 24Ала уа, муну эшитгенлей, бир ниет бла Аллахдан тилек этип: «Кёкню да, жерни да, тенгизни да, битеу алада болгъан затланы да жаратхан Бий Аллах! 25Сен, бизни атабыз, Сени къулунг Дауутну ауузундан Сыйлы Нюр бла: „Миллетле неге къутурадыла, халкъла болмазлыкъ ишни нек ойлайдыла? 26Дунияны патчахлары урушха хазырланнгандыла, башчылары да бирге жыйылып Раббийге эм Аны Масихине къажау чыкъгъандыла“ деп айтханса. 27Кертиси да, Ирод бла Понтий Пилат, бу шахарда Израильни халкъы бла эмда башха миллетле бла жыйылып, Сен майлагъан Сыйлы Уланынг Иссагъа къажау чыкъгъандыла. 28Сен алгъындан Кеси къолунг бла эм Кеси оноуунг бла буюргъан ишлени толтургъандыла. 29Энди уа Раббий, аланы къоркъутууларына къара эм Сени къулларынга уллу таукеллик бла Сени сёзюнгю айтыргъа онг бер. 30Сен да, Сыйлы Уланынг Иссаны аты бла адамланы сау этерге эмда илишанла эм сейирликле этерге къолунгу узат», – деп тилек этдиле. 31Ала тилек этгенден сора, жыйылып тургъан жерлери да титиреди эм барысы да Сыйлы Нюрден толуп Аллахны сёзюн таукеллик бла айта эдиле. 32Ол ийнаннган кёп халкъны уа жюреклери да, жанлары да бир эди. Аладан бир киши да кесини мюлкюне кесимикиди демей эди; битеу болгъан затларын бирбирлери бла юлеше эдиле. 33Абустолла уа уллу кюч бла Раббий Масих Иссаны тиргизилгенине шагъатлыкъ эте эдиле эм аланы барысыны да юслеринде уллу шафауат бар эди. 34Аланы араларында бир кереклиси болгъан адам жокъ эди. Нек десегиз жерлери неда юйлери болгъанла барысы да, аланы сатып, сатханларыны багъасын келтирип, 35Абустолланы алларына сала эдиле; эм хар бирине да кереклисине кёре юлешине эди. 36Сёз ючюн, Кипрде туугъан эмда абустолла Барнаба – алай демеклик «кёллендириуню жашы» – деп атагъан Левийли Юсюпню, 37Кесини бир сабаны бар эди, аны сатып, ахчасын келтирип, абустолланы алларына салгъан эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\