ИШЛЕРИ 5

1Ханания атлы бир киши уа, къатыны Шапираны ыразылыгъы бла, мюлкюн сатып, 2Багъасыны бир кесегин кесине къойду, къалгъанын а келтирип абустолланы алларына салды. Къатыны да аны биле эди. 3Петер а анга: «Ханания! Жюрегинги шайтаннга нек бердинг, Сыйлы Нюрге ётюрюк айтып жеринги багъасыны бир кесегин кесинге нек къойдунг? 4Сатылгъынчы да ол мюлк сеники тюйюлмю эди? Сатылгъандан сора да багъасы сени оноуунгда тюйюлмю эди? Сен бу ишни жюрегинге нек салдынг? Сен адамлагъа тюйюл, Аллахха ётюрюк айтханса», – деди. 5Бу сёзлени эшитгенлей, Ханания жыгъылып ёлюп къалды. Муну хапарын эшитгенлени барысын да уллу къоркъуу алды. 6Сора жашла, туруп, аны ёлюгюн кебинледиле эм чыгъарып асырадыла. 7Андан сора юч сагъат чакълы озгъанлай, бу болгъан ишни да билмей, аны къатыны да келди. 8Петер анга: «Сиз жеригизни быллай биргеми сатхансыз?» – деп сорду. Ол да: «Хау, аллай бирге сатханбыз», – деди. 9Петер анга: «Сиз Раббийни Нюрюн сынаргъа экигиз да бир акъыллы нек болдугъуз? Ма сени эринги асырагъанла эшикден кирип келедиле, сени да чыгъарлыкъдыла», – деди. 10Олсагъат Шапира Петерни аллында аууп ёлюп къалды; ол жашла да юйге кирип, аны ёлюп тургъанын кёрюп, элтип аны эрини жанында асырадыла. 11Битеу жамауатны эм битеу бу хапарны эшитгенлени уллу къоркъуу алды. 12Абустолланы къоллары бла уа халкъны ичинде кёп илишанла бла сейирликле этиле эдиле; ийнаннганланы барысы да бир ниетде Сюлеменни Колоннадасында жыйыла эдиле. 13Тыш адамладан бир киши да алагъа къошулургъа базынмай эди, халкъ а алагъа уллу хурмет эте эди. 14Алай болсада, Раббийге ийнанып, жамауатха къошулгъан эр кишиле да, тиширыула да кёпден-кёп бола эдиле. 15Алай бла адамла, озуп баргъан Петерни ауанасы окъуна аладан бир къауумларына тиер ючюн, ауругъанланы жатхан жерлери бла тёшеклери бла орамлагъа чыгъарып сала эдиле. 16Иерусалимни тёгерегиндеги шахарладан да кёп адамла келип жыйылып, ауругъанланы эм харам нюрледен къыйналгъанланы келтире эдиле; быланы барысы да сау этиле эдиле. 17Баш дин къуллукъчу эм аны бла болгъан садукей масхаплыла барысы да зарлыкъдан толдула 18Эмда, абустолланы тутуп, халкъны тюрмесине салдыла. 19Алай болгъанлыкъгъа, Раббийни бир мёлеги, кече тюрмени эшиклерин ачып, аланы чыгъарып: 20«Барыгъыз, табыныучу юйню арбазларында туруп, бу жангы жашауну юсюнден сёзлени барын халкъгъа билдиригиз», – деди. 21Абустолла, анга тынгылап, эрттенликде табыныучу юйню арбазларына кирип, халкъны юйрете эдиле. Ол заманда баш дин къуллукъчу да, аны жанлыла да, келип синедрионну – битеу Израильни халкъыны таматаларын – жыйып, абустолланы келтирирге тюрмеге адамла ийдиле. 22Сакълауулла, тюрмеге барып, абустолланы анда тапмадыла. Алай бла ызларына къайтып: 23«Биз тюрмени кереклисича сакъ бегитилип, къалауурланы да эшиклени алларында тургъанлай тапдыкъ; ачханда уа ичинде бир кишини да тапмадыкъ», – деп хапар бердиле. 24Бу сёзлени эшитгенде, баш дин къуллукъчула эм табыныучу юйню сакълауулларыны башчысы, бу не болур, деп сейирсиндиле. 25Биреулен келип алагъа: «Ма, сиз тюрмеге салгъан кишиле, табыныучу юйде туруп халкъны юйрете турадыла», – деп билдирдиле. 26Ол заманда табыныучу юйню сакълауулларыны башчысы къалауурла бла барып, абустолланы зор этмей келтирди; нек десегиз ала, халкъ бизни ташла бла тюер деп къоркъа эдиле. 27Сора аланы, келтирип, синедрионну аллында сюедиле. Баш дин къуллукъчу уа алагъа соруу этип: 28«Бу атны айтып юйретмегиз деп, биз сизге къаты буйрукъ бермегенми эдик? Сиз а, окъууугъузну Иерусалимни хар жерине жайгъансыз эм ол Адамны къанын бизни юсюбюзге салыргъа кюрешесиз», – деди. 29Петер эм къалгъан абустолла уа анга жууапха: «Адамладан эсе Аллахха бек бойсунургъа керекди. 30Сиз къачха асып ёлтюрген Иссаны аталарыбызны Аллахы тиргизгенди. 31Израильге гюняхларындан тобагъа къайтышып кечилирге амал берир ючюн, Аллах, Иссаны Башчы эм Къутхарыучу этип, Кесини онг жанына кётюргенди. 32Биз да, Аллах Кесине бойсуннганлагъа берген Сыйлы Нюр да, бу ишлеге шагъатбыз», – дедиле. 33Муну эшитгенде, ала ачыудан къутура эдиле эм абустолланы ёлтюрюрге къаст эте эдиле. 34Сора битеу халкъ ариу кёрген, кеси да Таурат устаз болгъан, Гамалиел атлы бир фарисей, синедрионда ёрге туруп, абустолланы бир азгъа тышына чыгъарыргъа буюрду. 35Синедриондагъылагъа уа: «Израильли кишиле! Бу адамлагъа не этеригизге кеси арагъызда сагъыш этип къарагъыз. 36Нек десегиз кёп болмай мындан алда, кесин бир уллугъа санатып, Тевда келген эди, анга да тёрт жюз чакълы адам къошулгъан эди, алай а ол ёлтюрюлдю, анга тынгылагъанланы бары да чачылып думп болдула. 37Андан сора халкъны санау заманда Галилеялы Иуда келип, кесини ызындан кёп халкъ элтди. Ол да жоюлду, битеу анга тынгылагъанла да чачылдыла. 38Энди уа сизге айтама, къоюгъуз бу адамланы эмда тиймегиз алагъа; нек десегиз бу план, бу иш адамладан чыкъгъан зат эсе, бузуллукъду. 39Аллахдан чыкъгъан зат эсе уа, сиз аны бузаллыкъ тюйюлсюз. Сакъ болугъуз, Аллахха къажау туруучула болуп къалыргъа да болурсуз», – деди. 40Ала анга тынгыладыла. Абустолланы чакъырып, тюйюп, Иссаны атындан айтмагъыз деп буйрукъ берип, аланы жибердиле. 41Абустолла уа Раббий Иссаны аты ючюн сансыз этилирге тийишли кёрюлгенлерине къууанып, синедриондан кетдиле. 42Сора хар кюн сайын табыныучу юйню арбазларында да, юйледе да юйретиуню эм Масих Иссаны юсюнден Хайыр Хапарны билдириуню къоймай бардыра эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\