ИШЛЕРИ 6

1Ол кюнледе, сохтала кёп болгъан заманда, грекча сёлешген чюйютлюле, аланы башсыз къатынлары, кюн сайын юлешиннген болушлукъдан тышында къалдырылгъанлары ючюн, арамча сёлешген чюйютлюлеге гурушха болдула. 2Ол заманда онеки абустол, сохталаны битеу къауумун жыйып, алагъа: «Аллахны сёзюн юйретиуню къоюп, аш юлешиуню къайгъысын этмеклик бизге иги тюйюлдю. 3Ол себепден къарындашла, кесигизни арагъыздан, аланы юсюнден иги шагъатлыкъ этилген, Сыйлы Нюрден эм акъылманлыкъдан толгъан жети адамны сайлагъыз; аланы бу къуллукъну этерге салайыкъ. 4Биз а кесибизни тохтаусуз тилек этип эм Аллахны сёзюн билдирип туруу къуллукъгъа берейик», – дедиле. 5Бу сёзге битеу жыйылгъанла ыразы болдула; сора Истефан атлы, иймандан эм Сыйлы Нюрден толгъан кишини, Филипни, Прохорну, Никанорну, Тимонну, Парменаны эмда алгъын чюйют диннге къайтышхан Антиохиялы Николайны сайладыла. 6Аланы абустолланы алларына сюедиле, абустолла да, тилек этип, аланы юслерине къолларын салдыла. 7Аллахны сёзю жайылып, Иерусалимде сохталаны саны да бек кёп болгъан эди; дин къуллукъчуладан да бек кёбюсю ийманнга бойсуннган эдиле. 8Истефан а, иймандан эм кючден толуп, халкъны ичинде уллу сейирликле эм илишанла эте эди. 9Азатланы, Киринейлилени эм Аскендириялыланы Синагогасы атлы синагогадан бир къауумла эм Киликиядан бла Асиядан да бир къауумла Истефан бла даулашха тюшдюле. 10Алай болгъанлыкъгъа, аны айтхан сёзлериндеги акъылманлыкъгъа эмда Сыйлы Нюрге къажау туралмадыла. 11Андан сора ала, бир къауумланы юйретип: «Мусагъа да, Аллахха да аны аман сёзле айтханын эшитгенбиз», – деп айтдырдыла. 12Халкъны да, таматаланы да, дин алимлени да къозгъап, чабыуул этип тутуп, аны синедрионнга элтдиле. 13Сора жалгъан шагъатла келтирдиле, ала уа: «Бу адам, тохтамай, бу сыйлы жерге эм Тауратха аман сёзле айтып турады. 14„Назаретли Исса бу жерни бузарыкъды, Муса бизге берген адетлени да тюрлендирликди“ деп айтханын биз эшитгенбиз», – дедиле. 15Синедрионда олтургъанла барысы да, Истефаннга сынап къарап, аны бети, мёлекни бетича болуп къалгъанын кёрдюле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\