ИШЛЕРИ 8

1Шауул а Истефанны ёлтюргенлерин къабыл кёре эди. Ол кюн Иерусалимдеги жамауатха къажау уллу зулмулукъ кезиую башланды. Абустолладан къалгъанла барысы да Иудеяны бла Самарияны жержерлерине чачылдыла. 2Истефанны уа дин ахлу кишиле асырадыла эмда анга уллу жиляу этдиле. 3Шауул а жамауатны талай эди, юйден юйге кирип, эр кишилени да, тиширыуланы да сюйреп, тюрмеге ата эди. 4Ол заманда чачылгъан ийнаннганла, хар жерде айланып, Хайыр Хапарны жая эдиле. 5Сёз ючюн Филип, Самарияны бир шахарына барып, андагъылагъа Масихни билдире эди. 6Филипни этген илишанларын эшитип эм кёрюп, битеу халкъ, аны айтханларына сагъайып тынгылай эди. 7Нек десегиз харам нюрлери болгъан адамланы кёбюсюнден, харам нюрле ачы къычырыкъ этип чыгъа эдиле, саны къурушхан эм ахсакъ болгъан кёп адамла да сау бола эдиле. 8Ол шахарда уллу къууанч бар эди. 9Ол шахарда Шимон атлы бир киши бар эди; ол а муну аллында хыйнычылыкъ этип, Самарияны халкъын сейирсиндирип, кесин бир уллулугъу болгъан адамгъа саната эди. 10Аны айтханына гитчесинден уллусуна дери бары да тынгылап: «Бу адам Аллахны уллу кючюдю», – дей эдиле. 11Анга тынгылагъанлары уа, ол кёп замандан бери хыйнычылыкъ этип аланы сейирсиндирип тургъаны ючюн эди. 12Аллахны Патчахлыгъыны эм Масих Иссаны атыны юсюнден Хайыр Хапарны жайгъан Филипге ийнаннганларында уа, эр кишиле да, тиширыула да сууда кёмюлдюрюлген эдиле. 13Шимон кеси да ийнаннган эди эм сууда кёмюлдюрюлюп, Филипни къатындан кетмей эди; эм болуннган илишанланы бла уллу къудуретли ишлени кёрюп сейирсине эди. 14Иерусалимде тургъан абустолла, Самариялыла Аллахны сёзюн къабыл этгенлерин эшитип, алагъа Петерни бла Ахияны ийдиле. 15Была да, ары келип, Самариялыла Сыйлы Нюрню алыр ючюн тилек этдиле. 16Нек десегиз Сыйлы Нюр, алыкъа аланы бирине да тюшмеген эди, ала жаланда Раббий Иссаны аты бла сууда кёмюлдюрюлген эдиле. 17Абустолла къолларын аланы юслерине салгъан заманда ала Сыйлы Нюрню алдыла. 18Шимон а, абустолла къолларын салыу бла Сыйлы Нюр берилгенин кёрюп, алагъа ахча келтирди эм: 19«Мен къолларымы юсюне салгъан адам Сыйлы Нюрню алырча, манга да бу эркинликни беригиз», – деди. 20Алай а Петер анга: «Сен Аллахны саугъасын ахчагъа алыргъа ойлагъанынг ючюн, сени кюмюшюнг да сени бла бирге жоюлсун! 21Бу ишде сени не юлюшюнг, не насыбынг жокъду; нек десенг сени жюрегинг Аллахны аллында тюз тюйюлдю. 22Ол себепден бу аманлыгъынг ючюн тобагъа къайтышып, Аллахдан тилек эт; жюрегингде болгъан бу ниет кечилирге да болур. 23Нек десенг сени зарлыкъ ууундан толуп, аманлыкъ бла бугъоуланып тургъанынгы кёреме», – деди. 24Шимон а жууапха: «Айтханларыгъыздан бири да мени башыма келмез ючюн, сиз Раббийден мени ючюн тилек этигиз», – деди. 25Петер бла Ахия уа шагъатлыкъ этип эм Раббийни сёзюн билдирип, артха Иерусалимге къайтып бара, Самарияны кёп эллеринде да Хайыр Хапарны жайдыла. 26Филипге уа Раббийни бир мёлеги: «Тур да къыбыла жанында, Иерусалимден къум тюзню юсю бла Газагъа баргъан жолгъа бар», – деди. 27Ол туруп кетди. Ол кезиуде Эфиопияны къатын патчахы Къандакъны ёзюрлеринден бири, аны битеу хазнасын сакълаучу Эфиопиялы бир евнух Аллахха табыныр ючюн Иерусалимге келген эди. 28Энди уа артха къайтып бара, файтонунда олтуруп, Иешая файгъамбарны китабын окъуй бара эди. 29Сыйлы Нюр Филипге: «Жууукълаш да бу файтоннга къошул», – деди. 30Филип чабып аны къатына жетди эмда ол Иешая файгъамбарны китабын окъугъанын эшитип, анга: «Окъугъанынгы ангылаймыса?» – деп сорду. 31Ол а: «Къалай ангылаялайым, манга киши айтып ангылатмаса?» – деди. Сора Филипден, файтоннга минип, аны бла олтурурун тиледи. 32Китапдан окъугъан жери уа бу эди: «Ол, къой кибик кесилирге элтилгенди эм къозу аны къыркъгъанны аллында тауушсуз болгъаны кибик, Ол да ауузун ачмады. 33Аны ыспассыз этип, Анга сюд алай этгендиле, Аны тукъумун а ким айтып ангылатыр? Нек десенг Аны жашауу жерден алыннганды». 34Евнух а Филипге: «Муну файгъамбар кимни юсюнден айтады? Кесини юсюнденми, огъесе башханы юсюнденми? Аны айтырынгы сенден тилейме», – деди. 35Сора Филип ангылатып тебиреди; Китапны бу жеринден башлап, Иссаны юсюнден анга Хайыр Хапарны билдирди. 36Жолда бара, ала суугъа жетдиле. Евнух: «Ма, суу; кёмюлдюрюлюуюме не чырмау барды?» – деди. 37Филип да анга: «Битеу жюрегингден ийнана эсенг, боллукъду», – деди. Ол да: «Ийнанама, Масих Исса Аллахны Уланыды», – деп жууап этди. 38Сора файтонну тохтатыргъа буйрукъ берди. Филип бла евнух экиси да суугъа кирдиле эмда Филип аны сууда кёмюлдюрдю. 39Ала суудан чыкъгъанлай а, евнухха Сыйлы Нюр тюшдю. Филипни уа Раббийни бир мёлеги алып кетди, андан сора уа евнух аны кёрмеди, сора, къууанып, жолуна кетди. 40Филип а Ашдотда болуп чыкъды эм андан бара, битеу шахарлагъа Хайыр Хапарны жая, Кесариягъа келди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\