КОЛОСЛУЛАГЪА 1

1Аллахны буйругъу бла Масих Иссаны абустолу болгъан мен Пауулдан эм Тимотей къарындашдан, 2Масих Иссагъа ийнаннган, Колосдагъы сыйлы къарындашлагъа – салам! 3Атабыз Аллахдан эм Раббийибиз Масих Иссадан сизге шафауат эм ырахатлыкъ болсун. Хар заманда сизни ючюн тилек этип, Раббийибиз Масих Иссаны Атасы Аллахха шукур этебиз; 4Нек десегиз сизни Масих Иссагъа ийнаннганыгъызны эм битеу сыйлыланы сюйгенигизни эшитгенбиз. 5Ийманыгъыз бла сюймеклигигиз кёкледе сизге хазырланнган умутдан тууады. Ол умутну болгъанын, сиз хакъ керти сёзден – алгъын сизге билдирилген Хайыр Хапардан – эшитгенсиз. 6Ол Хайыр Хапар, сиз Аллахны шафауатыны юсюнден эшитген эм аны керти ангылагъан кюнден башлап, сизни арагъызда этгени кибик, битеу дунияда да битим береди эм жайылады. 7Муну бизни сюйюлюннген иш нёгерибиз Эпафрасдан юйреннгенсиз. Ол Масихни сизни ючюн уруннган, ышаннгылы къулуду. 8Сизни Сыйлы Нюрден туугъан сюймеклигигизни да бизге ол билдиргенди. 9Ол себепден биз да, муну эшитген кюнюбюзден башлап, сизни ючюн тохтамай дууа этип, сиз нюр жанындан хар тюрлю акъылманлыкъ бла эм ангылау бла Аллахны буйругъун толу билир ючюн тилек этебиз. 10Сиз Раббийге тийишли жашап, хар не жаны бла да Аны ыразы этип, хар ахшы иш бла битим берип, Аллахны билиу бла ёсер ючюн, 11Аны махтаулу къудурети сизни толу кючлендирир эм хар не жаны бла да чыдамлы, тёзюмлю эмда къууанчлы этер ючюн 12Эмда сыйлыланы жарыкъда юлюшлерине къошулургъа бизни чакъыргъан Аллах Атагъа сиз шукур этер ючюн тилек этебиз. 13Ол бизни, къарангылыкъны оноуундан къутхарып, Кесини Сюйюлюннген Уланыны Патчахлыгъына кийиргенди. 14Аллахны Уланында уа Аны къаны бла бизге жулунуу, гюняхларыбыздан кечилиу барды. 15Ол а кёрюнмеген Аллахны сыфатыды, Тюнгюч Уланды, хар жаратылгъан затха иеди. 16Нек десегиз кёкледе болгъан да, жерде болгъан да, кёрюннген да, кёрюнмеген да хар неда Аны юсю бла жаратылгъанды; патчахлыкъламы, бийликлеми, башчыламы, властьламы – бары да Аны юсю бла эм Аны ючюн жаратылгъанды. 17Ол хар неден да алгъады эм хар неда Аны юсю бла бар болуп турады. 18Эмда Ол Кесини чархыны – Жамауатыны башыды; башланыу Анданды, хар неде де да биринчилик Аны болур ючюн ёлгенледен биринчи тиргизилген да Олду. 19Нек десегиз Иссада хар тюрлю толулукъну болурун Ата иги кёргенди. 20Алай бла Аны, къачны юсюнде тёгюлген къаныны болушлугъу бла, Аллах, кёкледегилени да, жердегилени да – барын да, Аны юсю бла Кеси бла жарашдырып, ырахатлыкъ бергенди. 21Сиз да, этген аман ишлеригиз себепли, бир заманлада акъылыгъыз бла Аллахдан узакъ эм Аны душманлары эдигиз. 22Энди уа Масих, сизни сыйлы, бузукъсуз эм терсликсиз этип Аллахны аллына чыгъарыр ючюн, Кесини эт чархыны ёлюмю бла сизни Аллах бла жарашдыргъанды. 23Ийманда бек эм къаты болуп турургъа эмда сиз эшитген Хайыр Хапаргъа ышаныудан таймай турургъа керексиз ансы. Мен, Пауул, кёкню тюбюнде жаратылгъанланы барына да билдирилген ол Хайыр Хапарны жумушчусу болгъанма. 24Энди мен сизни ючюн азап чекгениме къууанама эмда Масих Кесини чархы – жамауаты ючюн сынагъан къыйынлыкъланы жетмегенлерин мен чархымда толтурама. 25Аллах сизни ючюн манга берген къуллукъ бла ол Жамауатны жумушчусу болгъанма. Къуллугъум, Аллахны Сёзюн – 26Озгъан ёмюрледен бла тукъумладан жашырылгъан, энди уа Аны сыйлыларына ачыкъ этилген тасханы – хар жерде да билдириудю. 27Аллах, бу тасхада битеу миллетлеге къаллай бай махтауу болгъанын, сыйлылагъа кёргюзтюрге сюйгенди. Бу тасха уа Масихни сизде болгъаныды, сизни махтаулу болуругъузну умутуду. 28Биз да Масихни билдиребиз; хар адамны Масих Иссаны юсю бла тамам этип, Аллахны аллына чыгъарыр ючюн, хар адамгъа насийхат беребиз, хар адамны да хар тюрлю акъылманлыкъгъа юйретебиз. 29Масихни менде жюрюген деменгили кючю бла, мен муну ючюн урунуп кюрешеме.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\