КОЛОСЛУЛАГЪА 2

1Сизни ючюн эм Лаодикияда болгъанла ючюн эмда мени бетден-бетге танымагъанланы бары ючюн да къаллай уллу кюрешиуюм болгъанын сиз билиригизни сюеме. 2Аланы жюреклери жапсарылып, сюймеклик бла бирлешип, хар не жаны бла да толу ангылаудан бай болуп, ала Аллах Атаны тасхасын – Масихни ангылар ючюн алай этеме. 3Масихде уа битеу акъылманлыкъны бла билимни хазнасы жашырылыпды. 4Мен муну сизге, бир киши да сизни алдау сёзле бла терилтмесин деп айтама. 5Нек десегиз мен чархым бла сизни биргегизге тюйюл эсем да, нюрюм бла уа сизни блама; сизни тап къуралгъаныгъызны эм сизни Масиххе ийнаныуугъуз къаты болгъанын кёрюп, къууанама. 6Ол себепден, сиз Раббий Масих Иссаны къалай къабыл этген эсегиз да, Аны жолунда алай жюрюгюз. 7Масихде тамырланып эм бегинип эмда ийман бла кючленип, сиз юйреннгенигизча, Аллахха шукур этиу бла ийманда жетишимли болугъуз. 8Къарындашла, сакъ болугъуз, Масиххе кёре тюйюл, адамланы адетлерине эм бу дунияны башланнгыч жорукъларына кёре, философия бла эм бош терилтиучю сёзле бла сизни бир киши да жесир этмесин. 9Нек десегиз Аллахлыкъны битеу толулугъу сан бла Масихде жашайды. 10Сизни да Масихде толулугъугъуз барды, Ол а битеу башчылагъа эм властьлагъа башды. 11Масихникиле болгъаныгъызда, сизге да къол бла этилмеген сюннет, Масих этген сюннет этилгенди; ол сюннет а чархыгъызны гюняхлы табийгъатын кетериуюгюздю. 12Сууда кёмюлдюрюлген заманыгъызда сиз Масихни биргесине кёмюлгенсиз эм ол заманда Аны ёлгенледен тиргизген Аллахны кючюне ийнаныуугъуз бла, сиз Аны бла бирге тиргизилгенсиз. 13Сиз алгъын терсликлеригиз бла эм сюннетсиз, гюняхлы табийгъатыгъыз бла ёлю эдигиз, Аллах а сизге Масих бла бирге жашау бергенди. Ол бизни битеу терсликлерибизни кечгенди. 14Жорукълары бла бизге къажау жазылгъан эмда терслигибизни кёргюзтген борч къагъытны къоратып, аны арадан алып, чюйле бла къачха ургъанды. 15Башчыланы бла властьланы кючлерин сыйырып, аланы къачны юсюнде хорлап, барыны да аллында аланы бедишлик этгенди. 16Алай бла аш ючюн, неда суусун ючюн, неда бир тюрлю байрам ючюн, неда жангы айны хурметлеу ючюн, неда шабат кюн ючюн сизни бир киши да терслемесин. 17Была бары да боллукъну ауанасыдыла, барыны да керти магъанасы уа Масихди. 18Бир киши да кеси аллына сабыр акъыллылыкъ этиую бла эм мёлеклеге табыныуу бла, зауукъланып, кесини кёрген кёрюнюулерине ышанып эмда кесини табийгъат акъылы бла керексиз ёхтемленип, сизни терилтип, аллыкъ саугъагъыздан къуру къалдырмасын. 19Аллай адам, чархны Башы – Масихни тутмайды; битеу чарх а жиклерини эм байламлыкъларыны болушлугъу бла ол Башдан кереклисин алып, бир-бирине бегип, Аллах берген ёсюм бла ёседи. 20Алай бла, сиз Масих бла ёлюп бу дунияны башланнгыч жорукъларындан азат болгъан эсегиз, сора сиз, бу дунияда жашагъанлача: 21«муну тутма», «аны ашама», «мынга тийме» деген бегимлени нек тутасыз? 22Ол бегимле бары да хайырланыудан чириген затланы юсюндендиле, жаланда адамланы фарызлары эм юйретиулеридиле. 23Ишексиз, жалгъан динчиликни, кеси аллына сабыр акъыллылыкъ этиуню эмда чархын къыйнамакълыкъны юсюнден айтсагъ’а, ол бегимле акъылманлыкъча кёрюнедиле. Алай болгъанлыкъгъа адам табийгъатны тыйгъысызлыгъын хорларгъа уа аланы кючлери жокъду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\