КОЛОСЛУЛАГЪА 3

1Ол себепден, сиз Масих бла тиргизилген эсегиз, сора кёкдегин излегиз, анда Масих Аллахны онг жанында олтурады. 2Жердегини юсюнден угъай, кёкдегини юсюнден ойлашыгъыз. 3Нек десегиз сиз ёлгенсиз, сизни жашауугъуз да Масих бла бирге Аллахда жашырылыпды. 4Сизни жашауугъуз Масих кёрюннгенде уа, сиз да ол заманда Аны бла бирге махтау бла кёрюнюрсюз. 5Алай бла, бу дуниядагъы гюняхлы санларыгъызны ишлерин: саякълыкъны, харамлыкъны, тыйгъысызлыкъны, аман кюсеулени эмда ол идолгъа табыныу болгъан жутлукъну ёлю этигиз. 6Ол затла ючюн а бойсунмаучу адамлагъа Аллахны чамланыуу келеди. 7Бир заманлада, аланы араларында жашагъан заманыгъызда, сиз да ол жоллада жюрюгенсиз. 8Энди уа сиз ачыуланыу, къутуруу, аман ниет, аман айтыу, ауузугъуздан чыкъгъан адепсиз сёзле кибик затланы барын да къоюгъуз. 9Бир-биригизге ётюрюк айтмагъыз, нек десегиз сиз эски адамлыгъыгъызны аны адетлери бла бирге атхансыз 10Эмда жангы адамлыкъны кийгенсиз. Ол а аны Жаратханны сыфатыча, толу билимге жетер ючюн жангыра турады. 11Жангы адамлыкъда уа не грекли, не иудейли, не сюннетли, не сюннетсиз, варвар, скиф, къул, азат айырыу жокъду, алай а хар не жаны бла да хар неда Масихди. 12Алай бла, сюйюлюннген сыйлыла, Аллах сайлагъанлача, жумушакъ жюреклиликни, жазыкъсыныулукъну, сабыр акъыллылыкъны, жууашлыкъны, кёп тёзюмлюлюкню юсюгюзге кийигиз. 13Бир-биригизге жумушакълыкъ этигиз эм биреуню-биреуден тарыгъыуу бар эсе, Масихни сизге кечгинлик бергени кибик, сиз да алай кечгинлик беригиз. 14Барындан да бег’а сюймекликни кийигиз; нек десегиз сюймеклик толу бирликни тапдыргъан байламлылыкъды. 15Сизни жюреклеригизде Аллахны ырахатлыгъы бийлик этсин. Сиз да, бир чархны санлары болуп, ол ырахатлыкъгъа чакъырылгъансыз. Шукур этиучюле болугъуз. 16Масихни сёзю сизде битеу байлыгъы бла жерлешсин. Хар тюрлю акъылманлыкъ бла бир-биригизни юйретип акъыл беригиз. Зикирле, гимнле эмда Сыйлы Нюр учундургъан назмула айта, жюреклеригизде Раббийге шукур этип зикир айтыгъыз. 17Эм сёз бла неда иш бла сиз не эте эсегиз да, барын да Раббий Масих Иссаны аты бла, Аны юсю бла Аллах Атагъа шукур этип тындырыгъыз. 18Къатынла, Раббийникилеге ушагъылы болгъаны кибик, эрлеригизге бойсунугъуз. 19Эрле, къатынларыгъызны сюйюгюз эм алагъа къаты болмагъыз. 20Сабийле, ата-аналарыгъызны хар не жаны бла да айтханларын этиучюле болугъуз, нек десегиз мынга Раббий бек ыразыды. 21Атала, сабийлеригизни инжитмегиз, аланы жюреклери сууумасынла. 22Къулла, дуниядагъы бийлеригизге хар не жаны бла да бойсунугъуз. Адамлагъа кёзбау этиучюлеча, жаланда иги жумушчула кибик кёрюнюу бла угъай, алай а таза жюрекден, Аллахдан къоркъуп этигиз. 23Эм хар этген затыгъызны, адамлагъа этгенча угъай, Раббийге этгенча, кёлюгюз бла этигиз. 24Раббий сизге сакълагъан саугъаны аллыгъыгъызны эсигизде тутугъуз, нек десегиз сиз Раббий Масиххе къуллукъ этесиз. 25Терс этген адам а, кесини терслигине кёре тийишлисин алыр, Аллахда бет этип къарау жокъду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\