КОЛОСЛУЛАГЪА 4

1Бийле, сизни да кёкледе Бийигиз болгъанын билип, къулларыгъызгъа тюзлюк бла эм тенглик бла къарагъыз. 2Тилек этиуде тохтаусуз болугъуз, сагъайып туругъуз, хар заманда да шукур этигиз. 3Аны кибик, биз Аллахны сёзюн жайып, мен аны ючюн тутмакъ болгъан Масихни тасхасын билдирир ючюн, Аллах бизге эшик ачсын деп, бизни ючюн да тилек этигиз. 4Мен аны кереклисича билдирип, ачыкъ этер ючюн тилек этигиз. 5Замандан тап хайырланып, ийнанмагъан адамла бла тюбешгенде, акъыллылыкъ кёргюзтюгюз. 6Сизни сёзюгюз туз бла жарашдырылгъанча хар заманда да шафауат бла болсун; алай бла сиз хар кимге да къалай жууап этеригизни билирсиз. 7Раббийни жолунда иш нёгер эм ышаннгылы къуллукъ этген сюйюлюннген къарындаш Тихик, мени юсюмден барын да сизге айтыр. 8Аны уа мен сизге, ол сизни халыгъызны билир эм сизни жюреклеригизни жапсарыр ючюн иеме. 9Аны бла бирге, сизден болгъан бизни сюйюлюннген ышаннгылы къарындашыбыз Онисимни да иеме. Битеу мындагъы болумланы юсюнден ала сизге айтырла. 10Мени бла бирге тутмакъда болгъан Аристарх эмда Барнабаны жууугъу Марк сизге салам айтадыла. Маркны юсюнден мен сизге билдирген эдим. Ол сизге келсе, аны къабыл этигиз. 11Иуст аталгъан Исса да сизге салам айтады. Ала экиси да сюннетлиледендиле. Мени жапсарып, Аллахны Патчахлыгъы ючюн уруннган нёгерлерим жангыз аладыла. 12Масих Иссаны къулу, сиз тамамлы болур ючюн эм Аллахны ыразы этген хар затдан толур ючюн, сизни ючюн хар заманда да тилек этип кюрешиучю сизни Эпафрас сизге салам айтады. 13Сизни ючюн эм Лаодикияда бла Иераполда болгъанла ючюн аны уллу эришип къайгъырыуу болгъанына мен шагъатлыкъ этеме. 14Сюйюлюннген дохтур Лука эмда Димас сизге салам айтадыла. 15Лаодикиядагъы къарындашлагъа эм Нимфагъа эм аны юйдеги жамауатына салам айтыгъыз. 16Мени бу жазып ийгеним, сизде окъулгъандан сора, ол Лаодикияны жамауатында да окъулурну къайгъысын этигиз; Лаодикиядан келгенни уа сиз да окъугъуз. 17Архипге: сен Раббийни жолунда алгъан къуллугъунгу толтурургъа сакъ бол деп айтыгъыз. 18Мен – Пауул – къолум бла салам жазама. Мени тутмакълыгъымы эсигизде тутугъуз. Аллахны шафауаты сизни барыгъыз бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\