ЭФЕСЛИЛЕГЕ 1

1Аллахны буйругъу бла Масих Иссаны абустолу болгъан мен Пауулдан Масих Иссагъа ийман салгъан, Эфесдеги сыйлылагъа салам! 2Атабыз Аллахдан эм Раббийибиз Масих Иссадан сизге шафауат эм ырахатлыкъ болсун. 3Масихни юсю бла бизге кёкледе хар тюрлю нюр ахшылыкъны берген бизни Раббийибиз Масих Иссаны Атасы Аллахха махтау болсун! 4Биз сюймеклик бла Аны аллында сыйлы эм айыпсыз болур ючюн, Ол бизни дуния жаратылырдан да алгъа Масихде сайлагъанды. 5Ол Кесини сюйген Уланында бизге кёргюзтген аламат шафауат махталыр ючюн, 6Кесини ыразы болгъан буйругъу бла, Масих Иссаны юсю бла бизни Кесине улан этерге алгъындан белгилегенди. 7Ол хар тюрлю акъылманлыкъ бла эм ангылаулукъ бла бизни артыгъы бла саугъалагъан шафауатыны байлыгъыны хайырындан, 8Масихни юсю бла, Аны къаны бла биз жулуннганбыз, гюняхларыбыздан кечилгенбиз. 9Аллах Масихде алгъындан салгъан Кесини ыразылыгъы бла, Кесини буйругъуну сырын бизге ачыкъ этгенди. 10Заман толгъанда, Ол, муратына кёре, кёкледе эмда жерде болгъанланы барысын да Масихни башчылыгъы бла бирлешдирликди. 11Хар нени да Кесини сюйюп этген буйругъуна тап келтирген Аллахны муратына кёре, биз алгъындан белгиленип Масихни юсю бла Аны энчи халкъы этилгенбиз. 12Алай бла биз, Масиххе эрттеден ышаннганла, Аллахны аламатлыгъына махтау салыныр ючюн жашайыкъ. 13Сиз да Масихде, хакъ кертини юсюнден сёзню – сизни къутхарылыуугъузну Хайыр Хапарын – эшитип анга ийнаннганыгъызда, ант сёз бла берилген Сыйлы Нюр бла мухурланнгансыз. 14Сыйлы Нюр а, Аллахны халкъыны жулунуруна дери, бизге къаллыкъ затланы ышандырыр шартыды; алай бла Аллахны аламатлыгъына махтау салынсын. 15Ол себепден мен да, сизни Масих Иссагъа ийнаннганыгъызны эм битеу сыйлыланы сюйгенигизни эшитгенимден бери, 16Тилеклеримде сизни эсимде тутуп сизни ючюн дайым Аллахха шукур этеме. 17Раббийибиз Масих Иссаны Аллахы, махтаулу Ата, сиз Аны таныр ючюн сизни акъылман этерик эм сизге билим ачарыкъ Нюрюн берсин деп тилейме. 18Аны чакъырыуундан келген умутну, Ол сыйлы халкъына юлюшге берирге сёз берген аламат байлыкъны 19Эм Аны бизде, ийнаннганлада болгъан къудуретини мардасыз уллулугъун сиз ангылар ючюн жюреклеригизни кёзлерин жарытсын деп тилейме. 20Ол къудурет, Аллах, Масихни ёлгенледен тиргизип, кёкледе Кесини онг жанында олтуртхан заманында Масихде кёргюзтген деменгили кючю этгенча ишле этеди. 21Аллах, Масихни битеу башчыладан да, властьладан да, кючледен да, бийликледен да эм бу ёмюрде болуп къалмай, алай а боллукъ ёмюрде да аталгъан хар тюрлю атдан да ёрге кётюргенди. 22Эм битеу барын да Аны аякъ тюбюне бойсундургъанды эм Аны битеу барындан да уллугъа салып, Аны Жамауатына баш этгенди. 23Ол Жамауат а Аны чархыды, барын да хар не бла да Толтургъанны толулугъуду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\