ЭФЕСЛИЛЕГЕ 2

1Терсликлеригиз бла эм гюняхларыгъыз бла ёлю болгъаныгъызлай, Аллах сизни тирилтгенди. 2Бир заманлада сиз бу гюняхлада жашагъансыз, бу дунияны адети бла, хауада бийлик этген башчыны – Аллахха бойсунмаучу адамлада энди ишин этген нюрню – ызындан баргъансыз. 3Бир заманлада биз барыбыз да аллайла эдик, гюняхлы табийгъатыбыз сюйгенни эм акъылыбызгъа келгенни этип, адам табийгъатыбызны кюсегенлерине кёре жашай эдик. Бизни барыбызны да Аллахны чамланыуу сакълай эди. 4Алай болгъанлыкъгъа мархаматы бай Аллах, бизни алай уллу сюйгени ючюн, 5Терсликлерибиз бла ёлю болгъаныбызлай, бизге Масих бла жашау бергенди. Сиз Аны шафауаты бла къутхарылгъансыз. 6Аллах бизни Масих Исса бла бирге тиргизгенди эмда Аны бла бирге кёкледе олтурур жер бергенди. 7Ол, Масих Иссада бизге этген игилик бла, Кесини шафауатыны мардасыз уллу байлыгъын келлик ёмюрледе кёргюзтюр ючюн алай этгенди. 8Нек десегиз сиз Аны шафауаты бла, ийнаныуугъузну юсю бла къутхарылгъансыз, ол да сиз жетишген зат тюйюлдю, Аллахны саугъасыды. 9Бир адам да махтанмаз ючюн, ол сууап ишле бла жетишген зат тюйюлдю. 10Нек десегиз биз Аллахны чыгъармасыбыз, Масих Иссада ахшы ишле этерге жаратылгъанбыз. Биз жашауубузну ол ишлени этип ашырыр ючюн Аллах аланы бизге этерге алгъындан буюргъанды. 11Алай бла сиз, башха миллетлиледен туугъанла, бир заманлада не болгъаныгъызны, чархларына къолла бла сюннет этилип, сюннетли атлы болгъанла сизге сюннетсизле атагъанларын эсигизде тутугъуз. 12Сиз ол заманда Масихсиз эдигиз; Израильни жамауатындан тышхы эдигиз, Аллахны ант сёз бла этген кесаматларындан юлюшсюз эдигиз, умутугъуз жокъ эди эм бу дунияда Аллахдан къуру эдигиз. 13Энди уа Масих Иссада сиз, бир заманлада узакъ болгъанла, Масихни къаны бла жууукъ болгъансыз. 14Нек десегиз бизни бир-бирибиз бла жарашдыргъан Олду. Ол, Тауратны Законун фарызлары эм жорукълары бла бирге къурутуп, 15Эки къауумубузну да бир этгенди, Ке сини чархы бла арабызда тургъан тыйгъычны, душманчылыкъны кетергенди. 16Ол, эки къауумубуздан да Кеси-Кесинде бир жангы адамны болдуруп, жарашыулукъ къурар ючюн эм душманчылыкъны къачны юсюнде жокъ этип, къачны юсю бла бир чархда эки къауумубузну да Аллах бла жарашдырыр ючюн алай этгенди. 17Эмда, келип, сизге узакълагъа да, жууукълагъа да жарашыулукъну Хайыр Хапарын бергенди. 18Нек десегиз Аны юсю бла эки къауумубузну да, бир Нюрде Атагъа барыргъа жолубуз барды. 19Алай бла сиз энди тыш адамла эм киргинчиле тюйюлсюз, алай а сыйлыла бла бир халкъсыз эм Аллахны юйюрюсюз. 20Абустолла бла файгъамбарла салгъан мурдорну юсюнде бегимли болгъансыз, Масих Исса уа Кеси мюйюшню баш ташыды. 21Аны юсюнде уа битеу мекям, ариу тап къаланып ёсюп, Раббийде сыйлы юй болады. 22Аны юсюнде сиз да бирге къуралып Сыйлы Нюрню юсю бла Аллахны жашагъан жери болгъансыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\