ЭФЕСЛИЛЕГЕ 3

1Ол себепден а мен, Пауул, сиз башха миллетлиле ючюн Масих Иссагъа жесир болгъанма. 2Аллах шафауатын сизге билдирирге мени боюнума салгъанын сиз эшитген болурсуз: 3Мен башында къысха жазгъаным кибик, Аллах сырын туура манга ачыкъ этип билдиргенди. 4Сиз, муну окъуп, Масихни сырын ангылагъанымы сезерге боллукъсуз. 5Адам улуланы алгъыннгы туудукъларына билдирилмеген, энди уа Масихни сыйлы абустолларына бла файгъамбарларына Сыйлы Нюрню юсю бла ачыкъ этилген сыр а ма буду: 6Башха миллетлиле да, Хайыр Хапарны жайылыуу бла, Израиль бла бирча игиликге ие боладыла, бир чархны санлары болуп, Аллахны Масих Иссада ант сёз бла бергенинден юлюшлю боладыла. 7Аллахны менде жюрюген кючю бла манга берген шафауатыны саугъасы бла мен ол Хайыр Хапарны жайыучу жумушчу болгъанма. 8Сыйлыланы битеу барындан да эм гитче болгъанымлай, Масихни акъылгъа сыйынмагъан байлыгъыны юсюнден башха миллетлеге хайыр хапар берирге 9Эм хар нени да Масих Иссаны юсю бла жаратхан Аллахда, ёмюрлюкден жашырылып болгъан сыр къалай къуралгъанын барына да ачыкъларгъа манга шафауат берилгенди. 10Аллах, Кесини кёп тюрлю акъылманлыгъы энди Жамауатыны юсю бла кёкледеги башчылагъа бла властьлагъа белгили болур ючюн, алай этгенди. 11Бу, Аллахны ёмюрледен да алгъа этген эм бизни Раббийибиз Масих Иссада толтургъан планыды. 12Масихде уа, бизни Анга ийнаныуубуз бла, Аллахха таукеллик бла эм ышаныу бла жууукълашыргъа амалыбыз барды. 13Мынга кёре сизден тилейме, мен сизни ючюн сынагъан къайгъыларым ючюн мудах болмагъыз, ала уа сизге махтау тапдырадыла. 14Ол себепден, кёкледе да, жерде да хар тюрлю аталыкъ да Андан аталгъан, 15Бизни Раббийибиз Масих Иссаны Атасыны аллында тобукъланама. 16Ол, Кесини аламатлыгъыны байлыгъындан, Кесини Нюрю бла ич адамыгъызда кюч берип, сизни бегитсин, 17Ийманыгъыз бла Масих жюреклеригизде жашасын деп тилейме. 18Сиз сюймекликде тамырланып эм мурдорлу болуп, битеу сыйлыла бла бирге, Масихни сюймеклиги къалай кенг, узун, терен эмда бийик болгъанын ангыларыгъызны, 19Ангылаудан озгъан бу сюймекликни билиригизни эм алай бла Аллахны битеу толулугъу бла толуругъузну тилейме. 20Бизде жюрюген кючю бла, бизни тилегенибизден да неда ойлашыуубуздан да бек аламат кёп эталлыкъ Аллахха, 21Жамауатында эм Масих Иссада битеу туудукълада, ёмюрден ёмюрге ыспас-махтау болсун! Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\