ЭФЕСЛИЛЕГЕ 4

1Алай бла мен, Раббий ючюн тутмакъ болуп сизден тилейме, сиз алгъан чакъырылыуугъузгъа тийишли жашагъыз. 2Хар тюрлю сабыр акъыллылыкъ бла, жууашлыкъ бла эмда тёзюмлюлюк бла бирбиригизге сюймеклик бла жумушакълыкъ этигиз, 3Бир-биригиз бла жарашыулукъну тутуп, Сыйлы Нюрде бирликни сакъларгъа кюрешигиз. 4Сиз чакъырылгъаныгъызда бир умутха чакъырылгъаныгъыз кибик, Нюр бирди, чарх да бирди, 5Раббий бирди, ийман бирди, сууда кёмюлдюрюлюу бирди, 6Барыбызны да Аллахыбыз эм Атабыз бирди, Ол а барыбызгъа да бийлик этеди, барыбызны юсюбюз бла иш этеди эм барыбызда да барды. 7Масихни берген саугъасыны мардасына кёре бизни хар бирибизге да шафауат берилгенди. 8Ол себепден Китапда: «Бийикге чыгъып, жесирлени жесирлегенди эм адамлагъа саугъала бергенди», – деп айтылгъанды. 9«Чыкъгъанды» дегенни магъанасы, Масих алгъын жерни тюп къатларына да тюшгени тюйюл эсе, неди? 10Энишге тюшген да, битеу аламны толтурур ючюн кёкледен да бийикге чыкъгъан да Олду. 11Ол а, бирлени абустолла этип, башхаланы файгъамбарла этип, башхаланы Хайыр Хапарны жайыучула этип, дагъыда башхаланы кютюучюле эм устазла этип салгъанды. 12Сыйлыла тамамлы болуп, къуллукъ этер ючюн эмда Масихни чархы ёсер ючюн, алай этгенди. 13Муну ахырында барыбыз да ийманда эм Аллахны Уланын билиуде бирликге, тамам кишиликге, Масихни толулугъуну тамам мардасына жетербиз. 14Алай бла биз энди адамланы фитначылыкълары эм хыйлачылыкъгъа усталыкъ лары бла бизни ажашдырыргъа кюрешгенхар тюрлю окъууланы толкъунлары эм желлери чайкъалтып ары бла бери ауа тургъан сабийле болмайыкъ. 15Алай а биз сюймеклик бла хакъ кертини тутуп, хар не жаны бла да ёсюп Масиххе жетейик. Ол а чархны башыды. 16Аны оноуунда битеу чарх, хар тюрлю жалгъагъан байламлыкъланы болушлугъу бла къуралып эм къошулуп, хар санны тап ишлеую бла ёсюм алады эм алай бла кесикесин сюймекликде ёсдюрюп кючлендиреди. 17Ол себепден мен айтама эм Раббийни хатыры бла тилейме, сиз энди, башха миллетле кеслерини акъылларыны магъанасызлыгъы бла этгенча этмегиз. 18Аланы акъыллары къарангы болгъанды, ичлериндеги жахилликлерини эм жюреклерини сезимсизлигини себебинден, Аллахны жашауундан тышында къалгъандыла. 19Ала битеу сезимлиликлерин ташлап, кеслерин адепсизликге бергендиле, алай бла хар тюрлю харамлыкъны къанмай этедиле. 20Сиз а алай тюйюлсюз, сиз Масихни юсюнден билгенсиз. 21Бир ишексиз, сиз Аны юсюнден эшитгенсиз эм Аны жолуна юйреннгенсиз, нек десегиз хакъ керти Иссадады. 22Алай бла, алдаулу кюсеуледен чирий тургъан эски адамлыгъыгъызны алгъыннгы жашау халын къоюгъуз, 23Акъылыгъызны нюрю бла уа жангырыгъыз 24Эм хакъ керти тюзлюклюлюк бла эмда сыйлылыкъ бла Аллахха ушатылып жаратылгъан жангы адамлыкъгъа кийинигиз. 25Ол себепден, ётюрюкню къоюп, хар ким кесини жууугъуна кертини айтыгъыз; нек десегиз биз барыбыз да бир чархны санларыбыз. 26Ачыуланып гюнях этмегиз. Сизни ачыуланыуугъузда кюн батмасын. 27Эмда ибилисге жер бермегиз. 28Урлагъан адам энди урламасын. Андан эсе, кесини къоллары бла хайыр этип, урунсун, керекли болгъан адамгъа да берир заты болсун. 29Сизни ауузугъуздан бир тюрлю аман сёз чыкъмасын, жаланда, кереклисича, эшитгенлени нюр жанындан ёсдюрюп, алагъа шафауат тапдырырча ахшы сёз чыкъсын. 30Эмда Аллахны Сыйлы Нюрюн жарсытмагъыз. Ол сизни гюняхларыгъыздан азат болур кюнюгюзге мухурлагъанды. 31Хар тюрлю дерт тутуу, къутуруу, ачыуланыу, къычырыу, аман сёлешиу эмда хар тюрлю аман ниет сизден къорасынла; 32Алай а бир-биригизге халал, жазыкъсыныучу болугъуз; Аллах сизге Масихде кечгинлик бергени кибик, сиз да бир-биригизге кечгинлик беригиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\