ЭФЕСЛИЛЕГЕ 5

1Алай бла, Аллахны сюйюлюннген сабийлери кибик, Аллахдан юлгю алыгъыз. 2Масих, бизни сюйюп, Кесин бизни ючюн Аллахха саугъагъа эм ариу ийисли къурманнга бергени кибик, сиз да алай, сюймекликни жолунда жюрюгюз. 3Саякълыкъны эм хар тюрлю харамлыкъны эм жыртхычлыкъны сизде атлары айтылыргъа окъуна жарарыкъ тюйюлдю, была сыйлылагъа тийишли ишле тюйюлдюле. 4Аны кибик сылыкъ сёзлюлюк, бош сёзлюлюк эм адепсиз кюлкючюлюк сизге ушагъылы тюйюлдюле, андан эсе заманыгъызны Аллахха шукур этиуге беригиз. 5Нек десегиз бир тюрлю саякъ, неда харам адамны, неда идоллагъа табыныучу бла бирча болгъан жыртхыч адамны, Масихни эмда Аллахны Патчахлыгъындан юлюшю болмагъанын билигиз. 6Бир киши да сизни бош сёзле бла терилтмесин; нек десегиз бойсунмагъан адамланы юслерине, аллай затла ючюн Аллахны чамланыуу келеди. 7Мынга кёре, алагъа нёгер болмагъыз. 8Сиз бир заманлада къарангылыкъ эдигиз, энди уа Раббийде жарыкъсыз. Жарыкъны сабийлерича жашагъыз. 9Нек десегиз Нюрню битими хар тюрлю игиликде, тюзлюклюлюкде эм кертиликде кёрюнеди. 10Аллах нени ахшы кёргенин сынап билигиз. 11Эм къарангылыкъны хайырсыз ишлерине къатышмагъыз, алай а аланы ачыкъ этигиз. 12Нек десегиз аллай адамланы ташада этген ишлерин айтыргъа да айыпды. 13Алай а жарыкъ ачыкъ этген хар зат кёрюнеди, нек десегиз хар затны да ачыкъ этип кёргюзтген жарыкъды. 14Ол себепден: «Тур, эй жукълап тургъан, ёлгенледен тиргизил, Масих сени жарытыр», – деп айтылады. 15Алай бла, къарагъыз, сакъ болуп, акъылсызлача угъай, акъыллылача жашагъыз, 16Замандан тап хайырланыгъыз, нек десегиз кюнле огъурсуз кюнледиле. 17Ол себепден оюмсуз болмагъыз, алай а Аллахны буйругъу не болгъанын ангылагъыз. 18Эм чагъыр ичип эсирмегиз, нек десегиз андан хаулелик болады; алай а Сыйлы Нюрден толугъуз, 19Бир-биригизни Забур бла гимнле бла эмда Сыйлы Нюр учундургъан зикир айтыула бла юйрете, битеу жюрегигизден Раббийге зикир айтыгъыз эмда махтау салыгъыз. 20Хар заманда хар зат ючюн да Раббийибиз Масих Иссаны аты бла Аллах Атагъа шукур этигиз. 21Аллахдан къоркъууугъуз бла бир-биригизге бойсунугъуз. 22Къатынла! Сиз эрлеригизге Раббийгеча бойсунугъуз. 23Нек десегиз Масих Кесини чархыны – Жамауатыны башы эмда Къутхарыучусу болгъаны кибик, эр да къатыныны башыды. 24Алай а, Жамауат Масиххе къалай бойсуна эсе да, къатынла да кеслерини эрлерине хар не жанындан да алай бойсунургъа керекдиле. 25Эрле! Масих Кесини Жамауатын сюйюп Кесин аны ючюн къурманнга бергени кибик, сиз да къатынларыгъызны сюйюгюз. 26Масих Жамауатын суу бла жуууп, Аллахны сёзю бла тазалап сыйлы этер ючюн, 27Аны тамгъасы неда кемлиги, неда аны кибик бир заты болмай, алай а ол сыйлы эм айыпсыз болсун деп, аны Кесини аллына махтаулу Жамауат этип салыр ючюн, Кесин къурманнга бергенди. 28Эрле, кеслерини чархларын сюйгенлери кибик, кеслерини къатынларын алай сюерге борчлудула. Кесини къатынын сюйген адам кеси-кесин сюеди. 29Нек десегиз бир адамны бир заманда кесини чархына кёрюп болмаулугъу болмагъанды, алай а анга ашатады эм аны жылытады, Раббий да Кесини Жамауатына алай этеди. 30Нек десегиз биз Аны чархыны санларыбыз, Аны этинденбиз эм Аны сюеклеринденбиз. 31«Анга кёре, адам атасын бла анасын къояр да, къатынына къошулур, сора экиси бир чарх болурла». 32Муну сыры уллуду, мен а Масихни эмда Аны Жамауатыны юсюнден айтама. 33Сизни хар биригиз да кесини къатынын кеси-кесин сюйгени кибик алай сюйсюн, къатын да эрине хурмет этсин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\