ЭФЕСЛИЛЕГЕ 6

1Сабийле, Раббийникиле болуп, ата-аналарыгъызны айтханларын этиучюле болугъуз, нек десегиз бу сизни борчугъузду. 2«Атанга бла ананга хурмет эт» деген бу фарыз: 3«Алай этсенг, санга ахшылыкъ боллукъду эмда жер башында кёп жашарыкъса», – деп ант сёз берилген биринчи фарызды. 4Атала, сиз да, сабийлеригизни инжитмегиз, алай а аланы Раббийни юйретиую бла эм акъыл бериую бла ёсдюрюгюз. 5Къулла, бу дуниядагъы бийлеригизге хурмет бла эм къоркъуу бла, таза жюрегигизден, Масиххе бойсуннганча бойсунугъуз. 6Адамлагъа кёзбау этиучюлеча, жаланда иги жумушчула кибик кёрюнюу бла тюйюл, алай а Масихни къуллары кибик, таза жюрекден Аллахны буйругъун толтуругъуз. 7Адамлагъача тюйюл, Раббийге къуллукъ этгенча, къадалып къуллукъ этигиз. 8Хар ким, къул эсе неда азат эсе да, этген ахшылыгъына кёре Раббийден тийишлисин аллыгъын билигиз. 9Бийле, сиз да къулларыгъызгъа иги къарагъыз, алагъа къатылыкъ этиуню къоюгъуз; сизни кесигизни да, аланы да башыгъызда кёкледе Раббий болгъанын эмда Ол адамланы бирин-биринден башха этмей къарагъанын билигиз. 10Ахырында, къарындашларым, Раббий бла эм Аны къудуретини кючю бла къарыуланыгъыз. 11Ибилисни хыйлаларына сиз къажау турургъа болалыр ючюн, Аллах берген битеу сауутланы юсюгюзге кийигиз. 12Нек десегиз бизни къазауатыбыз адамлагъа къажау къазауат тюйюлдю, алай а башчылагъа къажау, властьлагъа къажау, къарангылыкъны бу ёмюрлю дуния оноучуларына къажау, тюп кёкледеги огъурсуз нюрлеге къажау къазауатды. 13Аны себепли, сиз, огъурсуз кюнде чыдап эм барын да хорлап, таймай турургъа болалыр ючюн, Аллах берген битеу сауутланы алыгъыз. 14Алай бла, белигизге кертиликни белибауун къысып, юсюгюзге тюзлюклюлюкню кюбесин кийип 15Эм аякъларыгъызгъа жарашыулукъну Хайыр Хапарын жаяргъа хазырлыкъны кийип, къаты туругъуз. 16Барындан да бег’а ийманны къоруулаучу сауутун алыгъыз, аны бла уа ибилисни битеу къызгъан окъларын ёчюлтюрге болаллыкъсыз. 17Къутхарылыуну темир бёркюн кийигиз эмда Сыйлы Нюрню къылычын, Аллахны сёзюн алыгъыз. 18Хар тюрлю дууа этиу бла эм тилек этиу бла хар заманда Сыйлы Нюрню болушлугъу бла тилек этигиз эм ол мурат бла битеу сыйлыла ючюн да толу чыдамлылыкъ бла тилек этип, сагъайып туругъуз. 19Эм мени ючюн да тилек этигиз; мен Хайыр Хапарны сырын таукеллик бла ачыкъ билдирирге манга сёз берилир ючюн, 20Мен аны ючюн келечилигими тутмакълыкъда толтургъан Хайыр Хапарны мен, манга тийишлисича, таукеллик бла билдирир ючюн тилек этигиз. 21Сиз да мени болумуму эм ишлерими халын билир ючюн, сюйюлюннген къарындаш эм Раббийге тюз къуллукъ этген Тихик сизге барындан да хапар берир. 22Аны уа мен сизге ийгеним, сиз бизни хапарыбызны билир ючюн эмда ол сизни жюреклеригизни жапсарыр ючюндю. 23Къарындашлагъа Атабыз Аллахдан эм Раббийибиз Масих Иссадан ийман бла ырахатлыкъ эм сюймеклик болсун. 24Аллахны шафауаты бизни Раббийибиз Масих Иссаны таймай сюйгенлени барысы бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\