ГАЛАТИЯЛЫЛАГЪА 1

1Адамла сайламагъан эм адамны юсю бла сайланмагъан, алай а Масих Исса эм Аны ёлгенледен тиргизген Аллах Ата сайлагъан мен абустол Пауулдан 2Эм битеу мени биргеме болгъан къарындашладан Галатияны жамауатларына салам! 3Аллах Атадан эм Раббийибиз Масих Иссадан сизге шафауат эм ырахатлыкъ болсун, 4Атабыз Аллахны буйругъуна кёре, Масих, бу эндиги огъурсуз ёмюрден бизни къутхарыр ючюн, бизни гюняхларыбыз ючюн Кеси-Кесин бергенди. 5Аллахха ёмюрледе да махтау болсун. Амин. 6Масихни шафауаты бла сизни чакъыргъан Аллахдан сиз алай терк башха хайыр хапаргъа ётгенигизге сейирсинеме. 7Керти да башха хайыр хапар жокъду, алай а сизни жунчутхан эм Масихни Хайыр Хапарын терсине бурургъа сюйген адамла бардыла ансы. 8Алай а биз окъуна неда кёкден мёлек келип, биз сизге айтхан Хайыр Хапаргъа къажау болгъан хапарны айтса, анга налат болсун! 9Биз алгъын айтханыбыз кибик, мен энди дагъыда айтама: сиз къабыл этген Хайыр Хапаргъа къажау болгъан хапарны сизге ким айта эсе да, анга налат болсун! 10Мен энди адамланы ыразылыгъынмы, огъесе Аллахны ыразылыгъынмы излейме? Адамланы кёллерине жетергеми кюрешеме? Мен энтда адамланы кёллерине жетсем эди, Масихни къулу болмаз эдим. 11Къарындашла, мен жайгъан Хайыр Хапар адамдан чыкъмагъанын сизге билдиреме. 12Нек десегиз мен ол Хайыр Хапарны адамдан алмагъанма эмда аны манга адам юйретмегенди, аны манга Масих Исса ачып билдиргенди. 13Мени иудейлиликде болгъан алгъыннгы жашау халымы, мен Аллахны жамауатын бек къыйнагъанымы эм чачханымы, сиз эшитгенсиз. 14Мен, аталарымдан къалгъан адетле ючюн мардасыз эришип кюрешиучю болуп, иудейлиликде мени миллетимде тенглерими кёбюсюнден эсе бек жетишимли болгъан эдим. 15Анамы къарынында заманымдан мени сайлагъан эм Кесини шафауаты бла мени чакъыргъан Аллах а, 16Мен Аны Хайыр Хапарын миллетлеге жаяр ючюн, Кесини Уланын манга ачаргъа ыразы болгъанында, мен ол сагъат окъуна инсанла бла кенгешмегенме. 17Эмда Иерусалимге, менден алгъа болгъан абустоллагъа бармагъанлай, Аравиягъа баргъанма эм дагъыда Дамаскга къайтханма. 18Артда, юч жыл озгъандан сора, мен Иерусалимге Петер бла кёрюшюрге баргъан эдим эм аны бла онбеш кюн тургъан эдим. 19Къалгъан абустолладан а Раббийни къарындашы Якъупдан башха кишини да кёрмегенме. 20Ма, мени сизге жазгъанларым ётюрюк болмагъанларын Аллахны аллында айтама. 21Андан сора мен Сирия бла Киликия къыраллагъа кетген эдим. 22Иудеяда Масихни жамауатларына мен кесим белгили тюйюл эдим. 23Алай а, алгъын алагъа зулму этген, ол жокъ этерге кюрешген иймандан энди хайыр хапар береди деп эшитип, 24Ала мени ючюн Аллахха махтау сала эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\