ГАЛАТИЯЛЫЛАГЪА 2

1Артда, онтёрт жылдан сора, мен Барнаба бла Титни да биргеме алып, дагъыда Иерусалимге баргъан эдим. 2Баргъанымда уа билим ачылыу бла баргъан эдим. Андагъылагъа, артыгъыракъ да, бек белгилилеге, миллетлеге Хайыр Хапарны билдириуюмю юсюнден, мен бошму кюрешеме неда бошму кюрешген болурма деп айтхан эдим. 3Алай болгъанлыкъгъа ала мени биргеме болгъан Титге, ол грекли болсада, сюннет этдир деп къысмагъандыла. 4Алай а бизни Масих Иссада болгъан азатлыгъыбызгъа къараргъа жашыртын келип, бизни къул этер ючюн, хыйлалыкъ бла келген жалгъан къарындашла бар эдиле. 5Хайыр хапарны хакъ тюзлюгю сизде сакъланыр ючюн, биз алагъа бир сагъатха да хорлатмагъанбыз эм бой салмагъанбыз. 6Белгилиле да не тюрлю жаны бла да къалай болгъан эселе да, манга башхалыгъы жокъду, Аллах адамны тыш сыфатына къарамайды. Белгилиле да мени айтханларыма бир зат да къошмагъандыла. 7Ол угъай эсенг, Хайыр Хапарны сюннетлилеге жаяргъа Петерге ышанып берилгени кибик, манга да сюннетсизлеге жаяргъа берилгенин кёргендиле. 8Нек десегиз сюннетлилеге абустол болургъа Петерге кюч берген Аллах, манга да башха миллетлилеге абустол болургъа кюч бергенди. 9Жамауатны чигинжилерине саналгъан Якъуп, Кефа эм Ахия, Аллахны манга берген шафауатын билгенлеринде, бирикмеклигибизни белгисине манга бла Барнабагъа онг къолларын бергендиле. Биз башха миллетлеге, ала уа сюннетлилеге барыргъа бегим этгендиле. 10Бизден жаланда жарлыланы унутмазы бызны тилегендиле, мен да аны тамам этерге кюрешгенме. 11Петер Антиохиягъа келген заманда уа, ол кёлкъалдыгъа тюшгени себепли, мен кесим анга къажау тургъан эдим. 12Нек десегиз бир къауумла Якъупдан келгинчиге дери, Петер башха миллетлиле бла бирге ашап тургъан эди. Ала келгенде уа, сюннетлиледен къоркъуп, бугъунуп эм къатышмай, бир жанына туруп башлагъан эди. 13Аны бла бирге башха иудейлиле да эки бетлилик этген эдиле, алай бла аланы эки бетлилик этиулерине Барнаба окъуна къошулгъан эди. 14Аланы, Хайыр Хапарны хакълыгъы бла тюз этмегенлерин кёргенимде уа, мен Петерге, бары да тургъанлай: «Сен, иудейли болгъанынглай, иудейлича жашамай, башха миллетлилеча жашай эсенг, сора башха миллетлилени иудейлилеча жашагъыз деп нек къысаса? 15Биз, башха миллетлиледен болгъан гюняхлыла угъай, иудейли болуп туугъанлабыз. 16Алай болгъанлыкъгъа уа, адам Тауратны фарызларын тутуу бла угъай, жаланда Масих Иссагъа ийнаныуу бла ариуланнганын билебиз. Аны ючюн биз да, Тауратны фарызларын тутууубуз бла тюйюл, Масиххе ийнаныуубуз бла ариуланыр ючюн Масих Иссагъа ийнаннганбыз. Нек десегиз Тауратны фарызларын тутууу бла бир адам да ариуланаллыкъ тюйюлдю. 17Масихде ариуланыуну излеп, биз кесибиз да гюняхлы болуп чыкъгъан эсек, сора Масих гюняхны къуллукъчусумуду? Чыртда угъай! 18Мен бузгъанымы жангыдан къурай эсем, сора мен законну бузуучу болгъанымы кёргюзтеме. 19Мен, Аллах ючюн жашаргъа болалыр ючюн, Тауратны Законуну болушлугъу бла Тауратны Законуна ёлгенме. Мен Масих бла бирге къачха керилгенме. 20Сора энди уа мен жашамайма, алай а менде Масих жашайды. Энди чархымда жашай эсем а, сора мени сюйюп, Кесин мени ючюн берген Аллахны Уланына ийнаныуум бла жашайма. 21Аллахны шафауатын къабыл этмей къоймайма. Адам Законну юсю бла ариуланала эсе уа, сора Масих керексизге ёлгенди», – деген эдим.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\