ГАЛАТИЯЛЫЛАГЪА 3

1Эй ангылаусуз Галатиялыла! Масих Исса сизни кёзлеригизни аллында къачха керилген халда суратланнганлай да, сиз хакъ кертиге боюн салмазгъа сизге ким хыйны этгенди? 2Сизден жаланда муну билирге сюеме: сиз Сыйлы Нюрню Тауратны фарызларын тутууугъуз бламы, огъесе Хайыр Хапарны эшитип анга ийнаныуугъуз бламы алгъансыз? 3Сиз аллай ангылаусузламысыз? Нюр бла башлап, энди адамны кюч салыуу бламы бошаргъа кюрешесиз? 4Сизни ол къадар къыйынлыкъгъа тёзгенигиз керексизгеми болду? Кертиси да была бары да керексизге тюйюлдюле. 5Сизге Сыйлы Нюрню берген эм сизни арагъызда къудуретли ишле этген Аллах, быланы Тауратны фарызларын тутханыгъыз ючюнмю, огъесе сиз Хайыр Хапаргъа тынгылап анга ийнаннганыгъыз ючюнмю этеди? 6Сёз ючюн, Ибрахим Аллахха ийнаннганды, ийнаныуу да анга тюзлюклюлюкге саналгъанды. 7Алай бла, Ибрахимни керти уланлары ийнаннганла болгъанларын билигиз. 8Сыйлы Китап да, Аллах башха миллетлилени да ийман бла ариуларыгъын алгъындан кёрюп, Ибрахимге: «Сени юсюнг бла битеу миллетлеге ыразылыкъ берилликди», – деп Хайыр Хапарны алгъындан билдиргенди. 9Алай бла ийман салгъанлагъа ийманлы Ибрахим бла бирге ыразылыкъ бериледи. 10Тауратны фарызларын тутуугъа ышаннганла уа бары да налат боладыла. Нек десегиз Китапда: «Таурат китапда жазылгъанланы барын да хар заманда да этип толтурмагъан хар адам налатды», – деп жазылгъанды. 11Тауратны Закону бла уа Аллахны аллында бир киши да ариуланмагъаны ачыкъды; нек десегиз «тюзлюклю адам ийманы бла сау жашарыкъды». 12Закон а ийманнга таянмайды; алай а аны фарызларын ким этип толтурса, ол аны бла сау жашарыкъды. 13Ибрахимге берилген ыразылыкъ Масих Иссаны юсю бла башха миллетлеге да жайылыр ючюн эм Аллах берирге айтхан Сыйлы Нюрню биз ийманыбыз бла алыр ючюн, 14Масих бизни ючюн налатлы болуп, Законну налатындан бизни жулгъанды. Нек десегиз Китапда: «Терекге асылгъан хар адам налатды», – деп жазылгъанды. 15Къарындашла! Адамланы ойлашыуларына кёре айтама: адам бегим этген кесаматны окъуна киши бузмайды эм анга зат къошмайды. 16Алай а Ибрахимге эм аны урлугъуна ант сёзле берилгендиле. Кёплегеча: «эм туудукъларына», – деп айтылмагъанды, алай а жангызны юсюнден айтылгъанча: «эм сени урлугъунга», – деп айтылгъанды, ол а Масихди. 17Мен муну айтама, Масихни юсюнден Аллах алгъын бегим этген кесаматны, тёрт жюз бла отуз жылдан сора келген Тауратны Закону бузмайды, ол себепден ант бла берилген сёзню кючю кетмейди. 18Нек десегиз биз юлюшлю боллукъ саугъа Законнга таяна эсе, сора энди ант бла берилген сёзге таянмайды; алай а Аллах саугъасын Ибрахимге ант сёз бла бергенди. 19Алай эсе, Тауратны Закону не ючюн берилгенди? Ол а терсликлени ачыкъ этер ючюн кесаматха къошулуп берилгенди. Аны кючю, ант сёз Анга берилген эм Ибрахимни урлугъундан болгъан Масихни келир заманына дери баргъанды. Закон мёлеклени юсю бла келечини къолу бла берилгенди. 20Жангыз бир адам ючюн келечи болмайды, Аллах а бирди. 21Алай бла Аллахны ант бла берген сёзлерине Тауратны Закону къажаумуду? Чыртда угъай! Нек десегиз жашау берирге болаллыкъ закон берилсе эди, сора кертиси да адам закон бла ариуланыр эди. 22Алай а, Аллахны ант сёз бла берирге айтханы ийнаннганлагъа, Масих Иссагъа ийнаныулары бла берилир ючюн, Сыйлы Китап бары да гюняхны жесиридиле деп билдиргенди. 23Ийман келгинчи уа, биз, Законну тутмагъына салынып, боллукъ ийманны ачылыр заманына дери Законну жесири болуп тургъанбыз. 24Алай бла, биз ийманыбыз бла ариуланыр ючюн, Закон, сабийлени жюрютюучю къулча, бизни Масиххе элтиучю жол эди. 25Ийман келгенден сора уа, биз энди, сабийлени жюрютюучю къулнуча, Законну оноуунда тюйюлбюз. 26Нек десегиз Масих Иссагъа ийнаныуугъуз бла сиз барыгъыз да Аллахны уланларысыз. 27Сиз барыгъыз да, сууда кёмюлдюрюлюп, Масих бла бирлешгенле, Масиххе кийиннгенсиз . 28Энди не иудейлини, не греклини, не къулну, не азатны, не эр кишини, не тиширыуну башхалыгъы жокъду; нек десегиз Масих Иссада сиз барыгъыз да бирсиз. 29Сиз Масихни эсегиз а, сора сиз Ибрахимни урлугъусуз эм Аллахны ант сёз бла берирге айтханындан юлюшлю боллукъ туудукъласыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\