ГАЛАТИЯЛЫЛАГЪА 4

1Энтда айтайым: туудукъ, барына да ие эсе да, сабий заманында аны къулдан бир башхалыгъы жокъду. 2Ол атасы салгъан болжалгъа дери анга къарагъан адамлагъа бла юй жюрютюучюлеге бойсунуп турады. 3Биз да аны кибик, «сабийликде» болгъан заманыбызда, бу дунияны башланнгыч жорукъларына бойсунуп тургъанбыз. 4Заманны толулугъу келгенде уа, Аллах, къатындан туугъан эмда Законнга кёре жашагъан Кесини Уланын, 5Ол Законну оноуунда болгъанланы жулур ючюн эмда биз уланлыкъны эркинлигин алыр ючюн, ийгенди. 6Сиз а уланлары болгъаныгъыз себепли, Аллах сизни жюреклеригизге: «Абба, Атам!», – деп къычыргъан Кесини Уланыны Нюрюн ийгенди. 7Ол себепден сен энди къул тюйюлсе, уланыса; уланы эсенг а, сора Масих Иссаны юсю бла Аллахны туудугъуса . 8Алгъын, Аллахны билмеген заманыгъызда уа, сиз кертиси бла аллах болмагъан затлагъа къуллукъ этип тургъансыз. 9Энди уа, сиз Аллахны билесиз неда тюзюн айтханда, Аллах сизни биледи. Алай эсе дагъыда ол къарыусуз эм файдасыз башланнгыч жорукълагъа не ючюн къайтасыз? Кесигизни энтда жангыдан алагъа къул этергеми сюесиз? 10Белгили кюнлеге, айлагъа, кезиулеге эм жыллагъа уллу магъана бересиз! 11Мен сизде бошму уруннганма деп, сизни ючюн къоркъама. 12Къарындашла, сизден тилейме, мени кибик болугъуз, нек десегиз мен да сизни кибикме. Сиз бир зат бла да мени жюрегими къыйнамагъансыз. 13Мен Хайыр Хапарны сизге биринчи кере чархымы къарыусузлугъу бла бергеними сиз билесиз. 14Алай а сиз, мени сынаргъа мени чархымда болгъан къарыусузлугъум ючюн мени сансыз этмегенсиз эм менден жийиргенмегенсиз. Алай а мени, Аллахны мёлегин къабыл этгенча, Масих Иссаны къабыл этгенча къабыл этген эдигиз. 15Сиз къалай зауукълу эдигиз! Амалыгъыз болса эди, сиз кёзлеригизни чыгъарып манга берирге угъай дерик тюйюл эдигиз деп, сизни юсюгюзден шагъатлыкъ этеме. 16Алай бла, сизге хакъ кертини айтханым ючюн, мен сизни душманыгъызмы болдум? 17Сизни кеслерине бурургъа эришгенле аман ниет этип эришедиле. Сиз да алагъа эришир ючюн, сизни бизден айырыргъа излейдиле. 18Ахшылыкъгъа эришген, жаланда мени сизде болгъан заманымда болуп къалмай, хар заманда да игиди. 19Сабийлерим, Масих сизни жашау халыгъызда кёрюннгюнчюге дери, мен сизни ючюн энтда жангыдан къозлау азапдама! 20Мен энди сизде болуп, сизге ауазымы тюрлендирирге сюер эдим, нек десегиз мен сизге не болгъанын ангыламайма. 21Сиз, Тауратны Законуну оноуунда болургъа сюйгенле, айтыгъыз манга: сиз Тауратны не айтханын билмеймисиз? 22Нек десегиз Ибрахимни эки уланы болгъанды, бири – къарауашдан, экинчиси уа – азат тиширыудан деп жазылгъанды. 23Алай а къарауашдан болгъан улан, къалгъан адамлача туугъанды; азат тиширыудан болгъан улан а ант сёзге кёре туугъанды. 24Муну юсюнде башха магъана барды. Ол тиширыула эки кесаматны белгилейдиле. Бири Синай тауданды, къул боллукъ уланла туудурады; ол а Хажарды. 25Ол себепден, Хажар Аравияда Синай тауну магъанасын кёргюзтеди эм эндиги Иерусалимге ушашды; нек десегиз ол кесини сабийлери бла къул болупду. 26Бийикдеги Иерусалим а азатды, ол бизни барыбызгъа да анады. 27Нек десегиз Китапда: «Къууанч эт, сабий тапмагъан къаратон къатын! Къууанып къычыр, къозлаудан къыйналмагъан! Нек десенг эри болгъандан эсе, къоюлгъанны кёпдю сабийи», – деп жазылгъанды. 28Къарындашла, биз, Исхакъча, ант сёзге кёре туугъан сабийлебиз . 29Алай а ол заманда къалгъан адамлача туугъан, Сыйлы Нюрню кючю бла туугъанны къуугъаны кибик, энди да алайды. 30Китаб’а не айтады? «Къарауашны да, аны уланын да къыста; нек десенг къарауашны уланы азатны уланы бла бирге мюлкге ие боллукъ тюйюлдю», – дейди. 31Ол себепден, къарындашла, биз къарауашны сабийлери тюйюлбюз, азат къатынны сабийлерибиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\