ГАЛАТИЯЛЫЛАГЪА 5

1Алай бла бизге Масих берген азатлыкъда туругъуз эм энтда жангыдан къул болууну боюнсасын боюнугъузгъа такъмагъыз. 2Ма, мен Пауул сизге айтама: сиз сюннет этиле эсегиз, сизге Масихден бир тюрлю хайыр боллукъ тюйюлдю. 3Сюннет этдирген хар адамгъа, ол Тауратны битеу фарызларын толтурургъа керекди деп энтда шагъатлыкъ этеме. 4Сиз, Таурат бла кесигизни ариуларгъа кюрешгенле, Масихден къуру къалгъансыз, Аллахны шафауатындан айырылгъансыз, 5Биз а ариуланнганыбыздан келген умутну толурун Сыйлы Нюрге ышанып сакълайбыз. 6Нек десегиз Масих Иссада не сюннетлиликни, не сюннетсизликни кючю жокъду, алай а кюч сюймеклик бла жюрюген иймандады. 7Сиз тап бара эдигиз. Сизни хакъ кертиге бойсуннганыгъызны ким тохтатды? 8Аллай ийнандырыу сизни чакъыргъан Аллахдан тюйюлдю. 9Аз ачытхыч битеу тылыны ачытады. 10Мен сизни юсюгюзден, сиз башха тюрлю ойлашмазсыз деп, Раббийге базынып турама; сизни жунчутхан а, ол ким болсада, кесини айыбына тюберикди. 11Сора къарындашларым, мен энтда сюннет этилирге керекди деп ууаз бере эсем, манга энтда зулму нек этедиле? Алай болса къачны бедишлиги кетерилир эди. 12Ой, сизни къозгъагъанла кеслери-кеслерин бичге эдиле! 13Азатлыкъгъа чакъырылгъансыз сиз, къарындашла. Сизни бу азатлыгъыгъыз гюняхлы табийгъатыгъызны сюйгенин этерге сылтау болмасын анса; алай а сюймеклик бла бир-биригизге къуллукъ этигиз. 14Нек десегиз битеу Таурат: «Жууугъунгу кесинг-кесинги сюйгенча сюй», – деген бир сёз бла тамам болады. 15Сиз бир-биригизни къаба эм ашай эсегиз а, сора сиз бир-биригизни жокъ этмез ючюн сакъ болугъуз. 16Мен айтама: Сыйлы Нюрге кёре жашагъыз, сора сиз гюняхлы табийгъатыгъызны кюсегенин этмезсиз. 17Нек десегиз адамны гюняхлы табийгъаты, Нюр кёрюп болмагъанны сюеди, Нюр да гюняхлы табийгъат кёрюп болмагъанны сюеди. Ала бир-бирлерине къажаудула, алай бла сиз этерге сюйгенигизни этмейсиз. 18Сиз Нюр бла жюрюй эсегиз а, сора сиз Законну оноуунда тюйюлсюз. 19Адамны гюняхлы табийгъатыны ишлери белгилидиле. Ала: зийначылыкъ, саякълыкъ, харамлыкъ, адепсизлик, 20идоллагъа табынмакълыкъ, хыйнычылыкъ, душманчылыкъ, тюйюшюу, зарлыкъ, ачыуланыу, даулашыула, келишмеулюкле, айрылыкъла, 21Жутлукъ, мурдарлыкъ, ичгичилик, къутуруулукъ эмда алагъа ушагъан затла. Сизге алгъын айтханымча энтда айтама, алай этиучюле Аллахны Патчахлыгъындан юлюшлю боллукъ тюйюлдюле. 22Сыйлы Нюрню битими уа: сюймеклик, къууанч, жарашыулукъ, тёзюмлюлюк, ахшылыкъ, огъурлулукъ, ышаннгылылыкъ, 23Жууашлыкъ, кесин тыймакълыкъ. Аллайлагъа къажау закон жокъду. 24Масихникиле уа, кеслерини гюняхлы табийгъатларын кюсеулери бла эм итиниулери бла бирге къачха кергендиле. 25Биз Нюр бла жашай эсек, сора Нюрню оноуунда жюрюрге керекбиз. 26Уллу кёллюлюк этмейик, бир-бирибизни къанын бузмайыкъ, бир-бирибизге зарланмайыкъ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\