ГАЛАТИЯЛЫЛАГЪА 6

1Къарындашла! Бир адамны бир тюрлю гюняхха тюшгени ачыкъ болса, сиз, Сыйлы Нюрге тынгылагъанла, аллайны жууаш хал бла тюзетигиз. Сиз да терилмез ючюн кесигизге сакъ болугъуз. 2Бир-биригизни къыйынлыгъын кётюрюгюз, алай бла Масихни Законун толтурурсуз. 3Нек десегиз сансыз адам болгъанынлай, кесин бир затха санагъан адам, кесикесин алдайды. 4Хар ким кесини ишин сынасын, ол заманда аны махтауу башхада тюйюл, жаланда кесинде боллукъду. 5Нек десегиз хар ким кесини жюгюн кётюрлюкдю. 6Аллахны Сёзюне юйретилген адам, юйретгеннге хар ахшы затындан да юлешип берсин. 7Ажашмагъыз, Аллахны алдаргъа амал жокъду. Адам не сепсе, аны орур: 8Кесини гюняхлы табийгъаты ючюн сеп ген гюняхлы табийгъатындан чиримекликни орур, Нюр ючюн сепген а Нюрден ёмюрлюк жашау орур. 9Ахшылыкъ этиуден безмейик; нек десегиз жунчуп къалмасакъ, заманы келгенде орурбуз. 10Алай бла, онгубуз болгъанда, барына да, артыгъыракъ да ийманда кесибизникилеге ахшылыкъ этейик. 11Кёремисиз, мен сизге кесими къолум бла къалай уллу харфла бла жазгъанма! 12Адам табийгъатлары бла махтаныргъа сюйгенлени сизге сюннет этилигиз деп къысханлары уа, жаланда Масихни къачы амалтын зулмулукъ кёрмез ючюндю. 13Нек десегиз сюннет этилгенле кеслери да Тауратны Законун тутмайдыла, алай а сизни чархыгъыз бла махтаныр ючюн сизни сюннет этилиригизни сюедиле. 14Мен а, Раббийибиз Масих Иссаны къачындан башха бир зат бла да, бир заманда да махтанмам. Аны къачыны юсю бла уа бу дуния манга ёлюдю, мен да бу дуниягъа ёлюме. 15Нек десегиз Масих Иссада сюннетлиликни да, сюннетсизликни да магъанасы жокъду, жаланда магъаналы болгъан – жангыдан жаратылыуду. 16Бу жорукъ бла жюрюгенлеге да, Аллахны Израилине да ырахатлыкъ эм ахшылыкъ келсин! 17Алай а, мени бир киши да жарсытмасын; нек десегиз Раббий Иссаны жараларын мен чархымда жюрютеме. 18Бизни Раббийибиз Масих Иссаны шафауаты сизни нюрюгюз бла болсун, къарындашла. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\