ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 1

1Бурун заманладан Аллах аталарыбызгъа файгъамбарланы юсю бла кёп кере эм кёп тюрлю айтып билдиргенди. 2Бу ахыр кюнледе бизге Уланыны юсю бла айтып билдиргенди. Аны уа хар неге да ие этип салгъанды, дунияланы да Аны юсю бла жаратханды. 3Улан Аллахны аламатлыгъыны нюр жарыгъыды, Ол Аллахны Кесини сыфатыды эм хар нени да Кесини кючлю сёзю бла тутады. Кеси, бизни гюняхларыбыздан тазалап, уллу Аллахны тахтасыны онг жанында бийикде олтургъанды. 4Мёлекледен къаллай бир иги атха ие болгъан эсе, аладан аллай бир уллу болгъанды. 5Нек десегиз Аллах мёлеклени кимине къачан: «Сен Мени Уланымса, Мен Сени бюгюн туудурдум», – эм дагъыда: «Мен Анга ата боллукъма, Ол Манга Улан боллукъду», – деп айтханды? 6Аны кибик, тюнгюч Уланын дуниягъа келтиргенинде: «Аллахны битеу мёлеклери Анга сеждагъа ийилсинле», – дейди. 7Мёлеклени юсюнден а: «Ол Кесини мёлеклерин желлеге ушагъанла эмда Кесине къуллукъ этиучюлени жаннган отха ушагъанла этгенди», – деп айтылгъанды. 8Уланыны юсюнден а: «Эй Аллах, Сени тахтанг ёмюрден ёмюргеди; Патчахлыгъынгы таягъы тюзлюк таягъыды. 9Сен, тюзлюкню сюйюп, законсузлукъну кёрюп болмагъанса; ол себепден Аллах, Сени Аллахынг, къууанчны жауун Сени нёгерлерингден эсе Санга кёп жакъгъанды» 10Эм: «Башланнганда Сен, Раббий, жерни къурагъанса, кёкле да Сени къолларынгы ишиди. 11Ала жоюллукъдула, Сен а хар заманда да турлукъса; ала бары да кийим кибик эски боллукъдула, 12Сен аланы къапталныча чулгъарыкъса, ала эски кийимни жангыгъа алышындырылгъаныча алышындырыллыкъдыла. Сен а бир халдаса, Сени жылларынг тауусуллукъ тюйюлдюле», – деп айтылгъанды. 13Аллах мёлеклени кимине къачан: «Мен душманларынгы Сени аякъ тюбюнге салгъынчыгъа дери, Мени онг жанымда олтур», – деп айтханды? 14Ала бары да къутхарылыудан юлюшлю боллукълагъа болушур ючюн жиберилген къуллукъ этиучю нюрле тюйюлмюдюле?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\