ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 10

1Тауратны Закону уа, келлик ахшылыкъланы керти сыфатлары тюйюл, бу затланы жаланда ауанасыды. Ол себепден Закон, хар жылдан тохтаусуз келтирилген бир къурманла бла Аллахха жууукълашханланы бир заманда да тамамлы эталлыкъ тюйюлдю. 2Алайсыз аланы келтириуню къояр эдиле; нек десегиз къурман келтиргенле бир кере тазаланнгандан сора, бир тюрлю гюняхларын сезиулери болмаз эди. 3Алай а гюняхла бу къурманла бла хар жылдан эсгертиледиле. 4Нек десегиз бугъаланы бла текелени къанлары адамны гюняхларын къурутургъа амал жокъду. 5Ол себепден Масих, дуниягъа киргенинде, былай айтады: «Къурманланы бла саугъаланы Сен унамай къойгъанса, алай а Манга чарх хазырлагъанса. 6Саулай кюйдюрюлген къурманлагъа бла гюнях ючюн кесилген къурманлагъа Сен ыразы болмагъанса. 7Ол заманда Мен: „Ма, китап чулгъамда Мени юсюмден жазылгъаны кибик, Аллахым, Сени буйругъунгу толтурургъа келеме“ деп айтханма», – дейди. 8Алгъын «Не къурманланы, не саугъаланы, не саулай кюйдюрюлген, не гюнях ючюн кесилген къурманланы Сен унамай къойгъанса эм алагъа ыразы болмагъанса», – дегенди. Ол муну бу къурманла Законнга кёре этилгенлерине да къарамай айтханды. 9Андан сора: «Ма, Аллахым, Сени буйругъунгу толтурургъа келеме», – деп къошханды. Экинчисин бегим этер ючюн, биринчисин бузады. 10Бу буйрукъгъа кёре уа, биз Масих Исса чархын бир кере къурманнга келтириую бла сыйлы этилгенбиз. 11Хар дин къуллукъчу хар кюн сайын къуллугъун бардырады эм ала бир заманда да гюняхланы къуруталмазлыкъ бир тюрлю къурманланы кёп кере этип турады. 12Исса уа, гюняхла ючюн бир къурман келтирип, ёмюрлюкге Аллахны онг жанында олтургъанды. 13Андан сора Ол, Кесини душманлары Кесини аякъларыны тюбюне салынырын сакълайды. 14Нек десегиз Ол, сыйлы этиле тургъанланы, бир къурман келтириую бла ёмюрге да тамамлы этгенди. 15Аны юсюнден бизге Сыйлы Нюр да шагъатлыкъ этеди, нек десегиз: 16«Ол кюнледен сора ала бла этерик кесаматым ма буду, – дейди Раббий: Мен законларымы аланы жюреклерине саллыкъма эм аланы акъылларына жазарыкъма» дегенинден сора, 17«Аланы гюняхларын бла законсузлукъларын мындан арысында эсиме келтирлик тюйюлме», – деп айтады. 18Гюняхла кечилген заманда уа ала ючюн къурман келтирирге кереги жокъду. 19Ол себепден, къарындашла, Иссаны къаныны болушлугъу бла сыйлы жерге кирирге таукеллигибиз барды. 20Исса уа, бу жангы эм жашау бериучю жолну бизге сыйлы жердеги жабыуну юсю бла ачханды, ол жол а Исса Кесиди . 21Аллахны юйюнде башчылыкъ этген уллу Дин Къуллукъчубуз барды. 22Ол себепли таза жюрекден, толу ышаныу бла, жюреклерибизни аман ниетден тазалап эмда чархыбызны ариу суу бла жуууп, Аллахха жууукълашайыкъ. 23Ачыкъ къабыл этген умутубузну таймай тутайыкъ, нек десегиз бизге сёз Берген ышаннгылыды. 24Бир-бирибизни сюймекликге бла хайырлы ишлеге итиндириуге эс бериучюле болайыкъ. 25Бир къауумланы адетлерича, кесибизни жыйылыуубузну къоймайыкъ, алай а Иссаны келир кюню жууукълашханын эслеуюбюз бла бир-бирибизни бегирек да кёллендирейик. 26Ол себепден биз, хакъ кертини билип къабыл этгенден сора, кесибиз сюйгенча этип, гюнях эте эсек, сора энди ол гюняхланы бир къурман да жууарыкъ тюйюлдю. 27Алай болса уа, къоркъуп, сюдню сакълау эмда къажау тургъанланы жутуп къояргъа хазыр болгъан отну къутурууун сакълау къалады. 28Мусаны законун бузгъан адамгъа эки неда юч шагъатны сёзю бла жан ауруусуз ёлюм азап бериле эсе, 29Сора Аллахны Уланын аякълары бла малтагъан эмда аны сыйлы этген кесаматны къанын сыйлыгъа санамагъан эм Аллахны шафауатлы Нюрюн хыликкя этген адам къаллай бир уллу азап салынырча терс боллугъун ойлаймысыз? 30«„Дерт жетдириу Мениди, Мен тийишлисин берирме“ дейди Раббий» эм дагъыда: «Раббий Кесини халкъына сюд этерикди», – деп Ким айтханын биз билебиз. 31Жашау бериучю Аллахны къолларына тюшмеклик къоркъунчлуду! 32Озгъан кюнлеригизни – сиз жарыкъланнганыгъыздан сора уллу къыйынлыкълагъа тёзген кюнлеригизни – эсигизге тюшюрюгюз. 33Бир-бирде халкъны аллында сизни хыликкя эте эдиле, сизге зулму эте эдиле, бир бирде уа ол затланы сынагъанлагъа болуша эдигиз. 34Нек десегиз сиз мени тутмакълыгъыма да жарсыгъан эдигиз эм сизни кёкледе эм ахшы, ёмюрлюк мюлкюгюз болгъанын билип, сизни мюлкюгюзню чачханларын окъуна къууанч бла къабыл этген эдигиз. 35Ол себепли уллу саугъасы боллукъ ышаныуугъузну къоймагъыз. 36Нек десегиз, Аллахны буйругъун толтуруп, Ол берирге айтханны алыр ючюн, сизге тёзюмлюлюк керекди. 37«Нек десегиз энтда бир аз, бек аз замандан, Келлик келликди, мычырыкъ тюйюлдю. 38Тюзлюклю адам ийманы бла жашарыкъды. Тайса уа, Мени жаным анга ыразы боллукъ тюйюлдю». 39Биз а ийманларындан тайып жоюлгъанладан тюйюлбюз, алай а, ийманда туруп, жанларын къутхаргъанладанбыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\