ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 11

1Ийман а умут этгенлерибизге ышаныу эм алыкъа кёрмеген затларыбызгъа толу ийнаныуду. 2Буруннгулула ийманлары бла Аллахны ыразы этгенлерине шагъатлыкъ алгъандыла. 3Дунияла Аллахны сёзю бла къуралгъанларын ийман бла ангылайбыз, алай бла битеу биз кёрген затла кёрюнмеген затладан жаратылгъандыла. 4Ийманы бла Къабилден эсе Абил Аллахха иги къурман келтиргенди. Ол тюзлюклю болгъанына ийманы бла шагъатлыкъ алгъанды; нек десегиз аны саугъаларыны юсюнден Аллах ыразы болгъанына шагъатлыкъ этгенди. Абил ёлген эсе да, ийманы бла ол энтда айтып турады. 5Ийманы бла Ханох, ёлюм кёрмей дуниядан кёчюрюлгенди. Аны бир киши да табалмагъанды, нек десегиз Аллах аны кёчюргенди. Кесини кёчюрюлюрюнден алгъа ол, Аллахны ыразы этгенине шагъатлыкъ алгъанды. 6Ийманынг болмаса, Аллахны ыразы этерге амал жокъду. Ол себепден Аллахха жууукълашхан Аны бар болгъанына эм Аны излегенлеге Ол тийишлисин бергенине ийнаныргъа керекди. 7Ийманы бла Нух, алыкъа кёрюнмеген болумланы юсюнден билим алып, Аллахха хурмет этиую бла кесини юйюрюн къутхарыргъа кеме хазырлагъанды. Аны бла ол битеу дунияны терслегенди эм ийманнга таяннган тюзлюклюлюкден юлюшлю болгъанды. 8Ийманы бла Ибрахим, кесине юлюшге аллыкъ жерине барыргъа чакъырылгъанында, Аллахха бойсуннганды эм, къайры барлыгъын да билмегенлей, жолгъа чыкъгъанды. 9Ийманы бла ол, Аллах анга берирге ант бла сёз берген жерде, киши жериндеча тургъанды эм ол ант сёз бла берилген жерден аны бла бирге юлюшлю болгъан Исхакъ бла эм Якъуп бла чатырлада жашагъанды. 10Нек десегиз ол аны устасы да, къураучусу да Аллах болгъан, къаты мурдору болгъан шахарны сакълагъанды. 11Ийманы бла Сара кеси да, къаратон болгъанынлай да, бууаз болургъа кюч алгъанды эм жылларыны заманы озгъандан сора къозлагъанды, нек десегиз ол, сёз берген Аллахха ышана эди. 12Эм ол себепден биреуден, ол бек къартайгъан кишиден, кёкдеги жулдузла чакълы эм тенгизни жагъасында юзмезни саны болмагъанча аллай бир кёп туугъанды. 13Ала бары да, берирге ант бла сёз берилгенлени алмагъанлай, ийман бла ёлгендиле, алай а, аланы узакъдан кёрюп, къууанып, кеслерини юслеринден: «Бу дунияда жолоучулабыз эм киргинчилебиз», – деп ачыкъ айтхандыла. 14Алай айтханла ата журтларын излегенлерин кёргюзтедиле. 15Аланы акъылларында, кеслери андан чыкъгъан ата журтлары болса эди, сора ары къайтыргъа заман табар эдиле. 16Алай а ала эм игисине, башхача айтханда, кёкдегине итиннгендиле. Ол себепден Аллах, Кесине аланы Аллахы атагъанындан ыйлыкъсынмайды, нек десегиз Ол алагъа шахар хазырлагъанды. 17Ийманы бла Ибрахим сыналгъан заманында Исхакъны къурманнга келтиргенди. Ант сёз берилген Ибрахим жангыз уланын къурман эте эди. 18Аны юсюнден а: «Сени урлугъунг Исхакъдан аталлыкъды», – деп айтылгъанды. 19Нек десегиз ол, ёлгенледен тиргизирге да Аллахны кючю жетерикди деп, ойлагъанды. Ол себепден, тюзюн айтханда, Исхакъны ёлюмден кери алгъанды. 20Ийманы бла Исхакъ боллукъ затланы юсюнден Якъупха бла Эсаугъа алгъыш бергенди. 21Ийманы бла Якъуп, ёле туруп, Юсюпню эки жашына алгъыш бергенди эм кесини таягъыны башына таянып сежда этгенди. 22Ийманы бла Юсюп да, дуниядан кете туруп, Израильни уланларыны Мисирден чыгъарыкъларын эслерине салгъанды эм кесини сюеклерини юсюнден осуят этгенди. 23Ийман бла Мусаны атасы-анасы, ол туугъанда, юч ай аны букъдуруп тургъандыла. Нек десегиз ала, аны аламат сабий болгъанын кёрюп, патчахны буйругъундан къоркъмагъандыла. 24Ийманы бла Муса, акъыл-балыкъ болгъанында, фыргъауунну къызыны жашы атны жюрютюрге унамай тохтагъанды. 25Бир кесек заманнга гюняхлы зауукъланыудан эсе, Аллахны халкъы бла азап чегиуню сюйгенди. 26Эм Мисирни хазналарындан эсе, Масих ючюн ыйлыкъдырылгъанын кесине уллу байлыкъгъа санагъанды; нек десегиз ол аллыкъ саугъасына къарагъанды. 27Ийманы бла ол, патчахны чамланыуундан къоркъмай, Мисирни къойгъанды; нек десегиз ол, Кёрюнмегенни кёргенча, чыдамлы болгъанды. 28Тюнгючлени къыргъан мёлек Израильлилеге тиймез ючюн, Муса, ийманы бла Къутхарылыу къурман этдирип, аны къанын эшиклени башларына бюркдюргенди 29Ийманлары бла ала Къызыл тенгизден къургъакъ жерден ётген кибик ётгендиле. Аны уа сынап, мисирлиле тенгизге батхандыла. 30Ийман бла жети кюнню тёгерегине айланыудан сора Иерихон шахарны къабыргъалары оюлгъандыла. 31Ийманы бла саякъ тиширыу Рахап, тасхачыланы жарашыулукъ бла къабыл этип, аланы башха жол бла ашыргъаны ючюн, иймансызла бла жоюлмагъанды. 32Сора энтда не айтайым? Гидеонну юсюнден, Баракны юсюнден, Самсонну эм Ифтахны юсюнден, Дауутну юсюнден, Шамайылны эм башха файгъамбарланы юслеринден хапар айтыргъа заманым жетмез. 33Ала ийман бла патчахлыкъланы хорлагъандыла, жашауда тюзлюк этгендиле, ант сёз бла берилгенлени алгъандыла, асланланы ауузларын байлагъандыла, 34Кючлю отну ёчюлтгендиле, къылычны ауузундан къутулгъандыла, къарыусузлукъларында кюч алгъандыла, къазауатда къаты болгъандыла, душманланы аскерлерин къыстагъандыла. 35Тиширыула кеслерини ёлгенлерин тиргизилип алгъандыла. Башхалары уа азат болууну къабыл этмегендиле; тиргизилип, жашауну игисине жетер ючюн, азап чегип ёлгендиле. 36Бир къауумлары хыликкя этилип тюйюлгендиле, аны юсюне да бугъоула эм тутмакълыкъла сынагъандыла. 37Ташла бла тюйюлюп ёлтюрюлгендиле, быхчы бла кесилгендиле, азапха салыннгандыла, къылыч бла тууралгъандыла, къой бла эчки териле кийип, ауаралыкъда айланнгандыла, къытлыкълагъа, къыйынлыкълагъа, зулмулукълагъа тёзгендиле. 38Битеу дуния алагъа тийишли тюйюл эди. Ала уа жерни къум тюзлеринде, тауларында, дорбунларында эм къая тешиклеринде ауаралыкъда айланнгандыла. 39Была бары да ийманлары ючюн Аллахны ыразы этгенлерине шагъатлыкъ алгъандыла, алай а аладан бири да ант бла сёз берилгенни алмагъанды. 40Нек десегиз ала бизсиз тамамлыкъгъа жетмез ючюн, Аллах бизни ючюн андан да игисин хазырлагъанды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\