ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 12

1Бизни тёгерегибизде булутла кибик алай кёп шагъатла бардыла! Ол себепден битеу бизге чырмау болгъан затланы, бизни бийлеп тургъан битеу гюняхларыбызны юсюбюзден атайыкъ эмда бизге белгиленнген жолубузда тёзюмлюк бла барайыкъ. 2Ийманыбызны башчысы эм тамамлаучусу болгъан Иссагъа къарайыкъ. Ол, Анга боллукъ къууанч ючюн Кесини ыйлыкъдырылыууна къайгъырмай къоюп, къачны юсюнде ёлюмге тёзгенди, энди уа Аллахны тахтасыны онг жанында олтурады. 3Сиз, онгсуз болуп кёлюгюз мугурланмаз ючюн, гюняхлыланы Кесине аллай къаты къажау турууларына тёзген Иссаны юсюнден ойлашыгъыз. 4Сизге алыкъа гюняхха къажау къазауат этип ёлюмге дери чыдаргъа тюшмегенди. 5Эм сизге уланларынача айтылгъан бу жапсарыуну унутхансыз: «Жашым! Раббийни азап салып юйретиуюне терс къарама эм Ол сени айыбынгы ачыкъ этген заманда мудах болма. 6Нек десенг Раббий сюйген адамына азап берип юйретеди, къабыл этген хар уланын тюеди», – деп айтылгъанды. 7Азапха тёзюуюгюз сизни юйретилиуюгюзню бир кесегиди. Аллах сизге уланларынача къарайды. Нек десегиз атасы анга азап салып юйретмеген улан бармыды? 8Барына да бирча болгъан азапны сынамай эсегиз, сора сиз законсуз туугъан сабийлесиз, уланлары уа тюйюлсюз. 9Эмда биз, бу дуниядагъы аталарыбыздан азап чегип, алагъа хурмет этген эсек, сора жашар ючюн, нюрлени Атасына уа дагъыда бек боюн салыргъа керек тюйюлбюзмю? 10Ала, кеслери сюйгенча этип, бизни аз кюнле ючюн азапландырып юйретгендиле. Аллах а, биз Аны сыйлылыгъына къатышыр ючюн, бизни хайыргъа азапландырып юйретеди. 11Хар азап, эндиги заманда къууанч тюйюл, жарсыуча кёрюнеди. Артда уа аны юсю бла юйреннгенлеге тюзлюклюлюкню ырахатлыкъ тирлигин береди. 12Ол себепли къарыусуз къолларыгъызны эм къалтырагъан тобукъларыгъызны кючлендиригиз. 13Акъсагъан адам жолдан ажашмай, сау болур ючюн тюз жюрюгюз. 14Битеу адамла бла жарашыулу жашаргъа эмда сыйлы болургъа кюрешигиз; сыйлы болмаса, бир киши да Раббийни кёрлюк тюйюлдю. 15Сакъ болугъуз, бир киши да Аллахны шафауатындан къуру къалмасын, бир тюрлю ачы тамыр чыгъып, заран этмесин эм кёплени харам этмесин. 16Сизни арагъызда бир тюрлю саякъ неда Эсауча Аллахдан узакъ болгъан адам болмасын. Эсау бир ашарыкъ ючюн кесини тюнгюч эркинлигин сатханды. 17Сиз билесиз, андан сора ол атасыны алгъышын алыргъа сюйюп, тилеги къабыл болмай къалгъанды. Аны жилямукълары бла окъуна тилеген эсе да, атасыны фикирин тюрлендиралмагъанды. 18Сиз жууукълашхан, не сезилген эм от жаннган Синай тау, не къарангылыкъ эм мутхузлукъ, не уллу жел тюйюлдю, 19Не быргъы таууш эм сёлешген ауаз тюйюлдю. Ол ауазны эшитгенле алагъа андан ары сёз бардырылмазын тилегендиле. 20Нек десегиз ала: «Таугъа жаныуар окъуна тийсе да, аны ташла бла тюйюп неда садакъ бла уруп ёлтюрюрге керекди», – деген фарызгъа чыдаялмагъандыла. 21Ол кёрюнюу аллай бир бек къоркъуулу болгъанындан, Муса да: «Мен бек къоркъуудама эм титиреудеме», – дегенди. 22Алай а сиз Сион таугъа эм жашау бериучю Аллахны шахарына, кёкдеги Иерусалимге эм санаусуз мёлеклеге, 23Кёкледе атлары жазылгъан тюнгючлени къууанч этген жыйылыууна эм жамауатына, барыны да Сюдюсю Аллахха, тамамлыкъгъа жетишген тюзлюклюлени нюрлерине, 24Жангы кесаматны Келечиси Иссагъа эмда Абилни къанындан эсе игисин айтхан бюркюлген къаннга жууукълашхансыз. 25Сакъ болугъуз, быланы Айтханны къабыл этмей къоймагъыз. Нек десегиз ала, жер башында айтханнга тынгыламагъанлары ючюн, жазадан къутулмагъан эселе, сора бегирек да биз, кёкледен бизге Айтханны къабыл этмей къойсакъ, жазадан къутуллукъ тюйюлбюз. 26Ол заманда Аны ауазы жерни титиретгенди, энди уа Ол: «Энтда бир кере жерни титиретген бла да къоймай, кёкню да титиретирикме», – деп сёз бергенди. 27«Энтда бир кере» деген сёзле, титиретилген – жаратылгъан затланы кетерилликлерин эмда титиремезлик затланы дайым къаллыкъларын кёргюзтедиле. 28Ол себепли биз, титиремезлик патчахлыкъны алгъаныбызгъа кёре, Аллахны шафауатын тутайыкъ; аны бла уа Аллахны сыйлы кёрюу бла эм Аллахдан къоркъуу бла Аны ыразы этип къуллукъ этейик. 29Нек десегиз бизни Аллахыбыз кюйдюрюп бошаучу отду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\