ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 13

1Сизни арагъызда къарындаш сюйюу дайым болсун. 2Къонакъ сюйюуню унутмагъыз, нек десегиз алай этиучю бир къауумла билмегенлей мёлеклеге къонакъбайлыкъ этгендиле. 3Тюрмедегилени эсигизде тутугъуз, сиз кесигиз да, ала бла тутмакъда болгъан кибик, алагъа алай болушугъуз. Зулмулукъ сынагъанлагъа болушугъуз. Алагъа кеси-кесигизге къайгъыргъанча къайгъырыгъыз. 4Некях барыгъызда да багъалы кёрюлсюн эмда жатхан жеригиз айыпсыз болсун; саякълагъа бла зийначылагъа уа Аллах сюд этерикди. 5Ахча сюйюу къылыгъыгъыз болмасын, болгъан затыгъыз бла ыразы болуп туругъуз. Нек десегиз Ол Кеси: «Сени къоярыкъ тюйюлме эм атарыкъ тюйюлме», – дегенди. 6Ол себепден биз: «Раббий манга болушлукъчуду, къоркъурукъ да тюйюлме. Адам манга не этерикди?» – деп таукел айтабыз. 7Сизге Аллахны сёзюн билдирген оноучуларыгъызны эсигизде тутугъуз эм аланы жашауларыны ахырына къарап, аланы ийманларындан юлгю алыгъыз. 8Масих Исса тюрленмейди, тюнене да, бюгюн да эм ёмюрде да Ол Кесиди. 9Тюрлю къужур окъуулагъа кесигизни бермегиз. Нек десегиз жюреклеригизни Аллахны шафауаты бла кючлендирмеклик игиди, энчи ашарыкъла бла тюйюл, алагъа ышаннганла аладан хайыр алмагъандыла. 10Табыныучу чатырда къуллукъ этгенле андан ашаргъа эркинликлери болмагъан, бизни аллай къурман этилиучю жерибиз барды. 11Баш дин къуллукъчу, адамланы гюняхларындан тазалар ючюн, хайыуанланы къанларын сыйлы жерге кийиреди, аланы мыллыклары уа ыстауатдан тышында кюйдюрюледиле. 12Муну кибик, Исса да, Кесини къаны бла халкъны сыйлы этер ючюн, шахарны къабагъындан тышында азап чекгенди. 13Алай бла, Аны ючюн бедишлик этилгенибизге тёзе, ыстауатдан тышына чыгъып, Анга барайыкъ. 14Нек десегиз мында ёмюрлюк шахарыбыз жокъду, алай а боллукъ шахарны излейбиз. 15Ол себепден Иссаны юсю бла Аллахха къурман орунуна тохтаусуз махтау салып, Аны атына барына да эшитдирип шукур этип турайыкъ. 16Ахшылыкъ этиуню эм бир-биригиз бла бирикмекликни унутмагъыз; нек десегиз аллай къурманла Аллахны ыразы этедиле. 17Жамауатларыгъызны оноучуларына бойсунугъуз эм айтханларын этигиз; нек десегиз ала сизни ючюн жууап берирге борчлулача тохтаусуз сизни жанларыгъызны къайгъысын этип турадыла. Ала къуллукъларын, ахтынып этмей, къууанып этсинле; нек десегиз, аны ахтынып этселе, сизге файда болмаз. 18Бизни ючюн да тилек этигиз. Биз жюрегибизни таза тутабыз эм хар не жаны бла да кесибизни тюз жюрютюрге кюрешебиз деп толу ийнанабыз. 19Бегирек да, мен сизге терк къайтарылыр ючюн, тилек этеригизни тилейме. 20Къойланы уллу Сюрюучюсю болгъан бизни Раббийибиз Масих Иссаны ёмюрлюк кесамат къаны бла ёлгенледен тиргизген, ырахатлыкъ бериучю Аллах а, 21Кесин ыразы этген ишлени Масих Иссаны юсю бла сизде чыгъарып, сиз Аны буйругъун толтурур ючюн, сизни хар тюрлю ахшы ишде тамамлы этсин. Анга ёмюрледен ёмюрлеге махтау болсун! Амин. 22Къарындашла, сизден тилейме, бу насийхат сёзюмю тёзюмлюк бла къабыл этигиз; мен а сизге кёп да жазмагъанма. 23Къарындашыбыз Тимотей эркин болгъанын билигиз. Ол къысха заманда бери келсе, мен да аны бла бирге сизни кёрюрге барырма. 24Битеу оноучуларыгъызгъа эм битеу сыйлылагъа салам айтыгъыз. Италиядан келгенле сизге салам айтадыла. 25Аллахны шафауаты сизни барыгъыз бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\