ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 2

1Ол себепден биз, тюз жолдан ажашмаз ючюн, эшитгенлерибизге бек эс берирге керекбиз. 2Нек десегиз мёлеклени юслери бла билдирилген сёз къаты болгъан эсе, эм хар тюрлю терслик эм тынгыламаулукъ тюз тийишлисин алгъан эсе, 3Аллай уллу къутхарыуну сансыз эте эсек, энди биз азапдан къалай къутулурбуз? Ол къутхарыуну бек алгъа Раббий Кеси билдиргенди, бизге да муну Андан кеслери эшитгенле айтып ийнандыргъандыла. 4Аллах да ол хапаргъа илишанла бла, сейирликле бла, кёп тюрлю къудуретли ишле бла эмда Сыйлы Нюрню саугъалары бла шагъатлыкъ этгенди; аланы уа адамлагъа Кеси сюйгенча юлешгенди. 5Нек десегиз биз аны юсюнден айтхан боллукъ дунияны Аллах мёлеклеге бойсундурмагъанды; 6Ол угъай эсенг, биреу бир жерде шагъатлыкъ этип: «Адам неди, Сен аны эсингде тутар кибик? Адам улу да неди, Сен аны къайгъысын этер кибик? 7Сен аны бир аз заманнга мёлекледен алаша этгенсе; артда уа махтау эм хурмет тажны аны башына салып, Кеси къолларынг жаратханлагъа аны башчы этгенсе. 8Хар нени да аны аякъ тюбюне бойсундургъанса», – дегенди. Аллах хар нени да адамгъа бойсундургъанында, анга бойсундурмай бир затны да къоймагъанды. Энди уа алыкъа хар неда адамгъа бойсунуп кёрмейбиз. 9Алай а бир аз заманнга мёлекледен алаша этилген Исса, Аллахны шафауаты бла хар адам амалтын ёлюм татар ючюн ёлюм сынагъаны себепли, махтау эм хурмет таж кийгенин кёребиз. 10Нек десегиз хар неда Аны ючюн болгъан эм хар неда Аны юсю бла болгъан Аллах, кёп уланланы махтаулу халгъа жетдирип, аланы къутхарылыуларыны Башчысын азап чегиую бла тамамлы этерге керек эди. 11Нек десегиз сыйлы этген Исса да, сыйлы этилгенле да, бары да бир Атадандыла. Ол себепден Исса алагъа къарындашларым дерге ыйлыкъсынырыкъ тюйюлдю: 12«Сени атынгы Мен къарындашларыма билдирликме, жамауатны арасында Санга зикир айтып махтау саллыкъма», – деп айтады. 13Эм дагъыда: «Мен Анга ышанып турлукъма» эм дагъыда: «Ма, Мен да, Манга Аллах берген сабийлерим да», – деп айтады. 14Сабийле уа чархдан бла къандан юлюшлю болгъанлары ючюн, Исса да, ёлюмню бийин – ибилисни, ёлюмню юсю бла къоратыр ючюн, адам табийгъатны Кесине алгъанды. 15Муну битеу ёмюрлеринде ёлюмден къоркъууларыны себебинден къул болгъанланы азат этер ючюн этгенди. 16Нек десегиз Ол мёлеклеге болушлукъ этмейди, алай а Ибрахимни урлугъуна болушлукъ этеди. 17Ол себепден Исса, Аллахха къуллукъ этиую бла мархаматлы эм ышаннгылы Баш Дин Къуллукъчу болуп, халкъны гюняхларын кечдириучю къурман болур ючюн, хар не жаны бла да къарындашларына ушаргъа керек эди. 18Нек десегиз Ол Кеси сыналып къыйынлыкъгъа тёзгени кибик, сыналгъанлагъа да болушаллыкъды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\