ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 3

1Алай бла, кёкню чакъырыууна къошулгъан сыйлы къарындашла, биз ачыкъ къабыл этген ийманыбызны Келечиси эм Баш Дин Къуллукъчусу болгъан Масих Иссаны ангылагъыз. 2Муса Аллахны битеу юйюнде тюз болгъаны кибик, Исса да Аны Салгъаннга тюздю. 3Алай а, юйню къурагъан адам юйден эсе багъалы болгъаны кибик, Исса да Мусадан эсе уллу хурмет тийишлиге саналгъанды. 4Нек десегиз хар юйню ким болсада биреу къурайды, хар нени да къурагъан а Аллахды. 5Муса да, билдирилирге керекли сёзлеге шагъатлыкъ этер ючюн, Аллахны битеу юйюнде бир къуллукъчу кибик тюздю. 6Масих а Аллахны юйюнде Уланыча тюздю. Биз таукеллигибизни эм аны бла махтаннган ышаныуубузну ахырына дери къаты сакъласакъ, Аны юйю бизбиз. 7Ол себепден, Сыйлы Нюрню айтханыча, «Бюгюн Аны ауазын эшитсегиз, 8Къум тюзде Аны сынагъан кюнюгюзде, къозгъалгъан заманыгъызда кибик, жюреклеригизни терсакъыл этмегиз. 9Ол къум тюзде аталарыгъыз Мени тинтип сынагъандыла эмда къыркъ жыл Мени ишлерими кёргендиле. 10Ол себепден Мен бу тукъумгъа чамланнганма эм: „Тохтаусуз жюреклери бла ажашадыла, ала Мени жолларыма тюшюнмегендиле. 11Ол себепден, Мен ачыуум бла ант этгенимча, ала Мени берлик ырахатлыгъыма кирлик тюйюлдюле“ дегенме». 12Сакъ болугъуз, къарындашла, сизден биреуде да жашау бериучю Аллахдан тайгъан харам эм иймансыз жюрек болмасын. 13Алай а, сизден биреу да гюняхха алдатып терсакъыл болмаз ючюн, заман бошалгъынчы хар кюн сайын бир-биригизге кёл этдиригиз. 14Нек десегиз алгъы бурун бизде болгъан ышаныуубузну ахырына дери къаты сакъласакъ, биз Масих бла бир боллукъбуз. 15Алгъын айтылгъаныча: «Бюгюн Аны ауазын эшитсегиз, къозгъалгъан заманыгъызда кибик жюреклеригизни терсакъыл этмегиз». 16Нек десегиз эшитген заманларында къозгъалгъанла кимле эдиле? Мусаны башчылыгъы бла Мисирден чыкъгъанла тюйюлмю эдиле? 17Аллах а къыркъ жыл кимге чамланнганды? Гюнях этип, аланы ёлюклери къум тюзде къалгъан адамлагъа тюйюлмюдю? 18Анга боюн салмагъанлагъа тюйюл эсе: «Мени берлик ырахатлыгъыма кирлик тюйюлдюле», – деп кимлеге ант этгенди? 19Алай бла ала иймансызлыкъларына кёре киралмай къалгъанларын кёребиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\