ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 4

1Ол себепден, Аны берлик ырахатлыгъына кирирге энтда ант бла берилген сёзню кючю бар заманда, бизден биреу да андан къуру къалмаз ючюн сакъ болайыкъ. 2Нек десегиз къутхарылыуну юсюнден Хайыр Хапар алагъа билдирилгени кибик, бизге да билдирилгенди; алай а ала эшитген сёзню ийман бла къабыл этмегенлери себепли, ол сёз алагъа файда бермегенди. 3Биз ийнаннганла уа Аны ырахатлыгъына киребиз; нек десегиз Ол: «Мен ачыуум бла ант этгенимча, ала Мени берлик ырахатлыгъыма кирлик тюйюлдюле», – дегенди. Аны ишлери уа дунияны башланнганында окъуна тамам болгъанлай да алай айтханды. 4Нек десегиз бир жерде жетинчи кюнню юсюнден: «Сора Аллах, битеу ишлерин битдирип, жетинчи кюнде ырахат болгъанды», – деп айтылгъанды. 5Эм дагъыда былайда: «Мени берлик ырахатлыгъыма кирлик тюйюлдюле», – деп айтылады. 6Алай бла бир къауумла ол ырахатлыкъгъа ишексиз кирликдиле. Алгъын алагъа хайыр хапар билдирилгенле уа, боюн салмагъанлыкълары ючюн, анга кирмегендиле. 7Ол себепден Аллах, аллай бир кёп заман озгъандан сора, Дауутну юсю бла «бюгюн» деп айтып, дагъыда бир кюнню белгили этеди. Нек десегиз алгъын: «Бюгюн Аны ауазын эшитсегиз, жюреклеригизни терсакъыл этмегиз», – деп айтылгъанды. 8Нек десегиз Иешу алагъа ырахатлыкъ тапдыргъан болса эди, андан сора башха кюнню юсюнден айтылмаз эди. 9Ол себепден Аллахны халкъына энтда шабат кюнюча ырахатлыкъ кюню къалады. 10Нек десегиз Аллах, Кесини ишлерин битдирип, ырахат болгъаны кибик, Аны ырахатлыгъына кирген адам да, Кесини ишлерин битдирип, ырахат болады. 11Алай бла, бизден бир киши да аладан юлгю алып боюн салмаулукъгъа тюшмез ючюн, ол ырахатлыкъгъа кирирге кюрешейик. 12Нек десегиз Аллахны сёзю жашайды эм кючлюдю эм хар тюрлю эки ауузлу къылычдан да жютюдю; ол жанны бла нюрню, жиклени бла жиликлени айырыугъа дери ётеди эм жюрекни ойлашыуларына бла ниетлерине сюд этеди. 13Эм жаратылгъанлада Аллахдан жашырылгъан зат жокъду, алай а Аны кёзлерини аллында хар неда жаланды эм ачыкъды: Анга жууап берликбиз. 14Алай бла, Аллахны Уланы Исса кёкледен озгъан уллу Баш Дин Къуллукъчубуз болгъанына кёре, ачыкъ къабыл этген ийманыбызны къаты тутайыкъ. 15Нек десегиз бизни Баш Дин Къуллукъ чубуз къарыусузлукъларыбызда бизге жазыкъсыналмазча аллай тюйюлдю. Ол хар не жаны бла да бизни кибик сыналгъанды, алай а гюнях этмегенди. 16Ол себепден биз мархамат алыр ючюн эм кезиуюнде бизге болушур шафауат табар ючюн, Аллахны шафауат тахтасына таукеллик бла жууукълашайыкъ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\