ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 5

1Эски Кесаматха кёре, адамладан сайланнган хар баш дин къуллукъчу саугъала эмда адамланы гюняхларын кечдириучю къурманла келтирирге, Аллахны аллында адамла ючюн къуллукъ этерге сайланады. 2Ол жахиллик этгенлеге эм ажашханлагъа жан аурумакълыкъ этерге болаллыкъды; алай болгъанлыкъгъа ол кеси уа къарыусуз адамды. 3Эм ол себепден ол, халкъ ючюн да, кеси ючюн да гюняхланы кечдириучю къурманла этерге керекди. 4Эм бир киши да ол даражаны кесикесинден алмайды, алай а, Харунча, Аллах чакъыргъан алады. 5Масих да алай, Баш Дин Къуллукъчу болуу махтауну Кеси-Кесинден алмагъанды, алай а Анга: «Сен Мени Уланымса, Мен бюгюн Сени туудурдум», – деп Ким айтхан эсе да, Ол бергенди; 6Башха жерде да Ол: «Сен Мелкиседекни чынында ёмюрде да Дин Къуллукъчуса», – деп айтады. 7Масих дуниядагъы жашаууну кюнлеринде ачы къычырыкъла бла эм жилямукъла бла Аны ёлюмден къутхараллыкъ Аллахдан дууа этип тилек этгенди эм Аллахха хурмет этгени ючюн Аны тилеги къабыл болгъанды. 8Ол Уланы болгъанлыкъгъа, алай а азаплыкъла чегиую бла бойсунургъа юйреннгенди 9Эм, тамам болуп, Анга бойсуннганланы барына да ёмюрлюк къутхарылыуларын Тындырыучу болгъанды. 10Нек десегиз Мелкиседекни чынында Баш Дин Къуллукъчу этерге Аллах Аны Кеси сайлагъанды. 11Аны юсюнден а бизге кёп айтыргъа керек эди, алай а, сиз тынгылаялмагъанла болуп къалгъаныгъыз себепли, ангылатыргъа къыйынды. 12Нек десегиз, заман бла алып къарагъанда, сиз устазла болургъа керек эдигиз; алай а сизни жангыдан Аллахны сёзюню ал башланнганындан юйретирге керекди эмда сизге, къаты аш тюйюл, сют керекди. 13Сют ичип тургъанла уа къагъанакъ сабийледиле, алагъа алыкъа тюзлюклюлюкню юсюнден юйретиу ангылашынмайды. 14Къаты аш а жетгенлеге, ангылау бла эбине тюзелип ахшыны бла аманны айырыргъа юйреннгенлеге тийишлиди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\