ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 6

1Ол себепден, Масихни юсюнден юйретиуню ал башланнганларын къоюп, тамамлыкъгъа жетерге ашыгъайыкъ эм ёлюм келтирген ишледен тобагъа къайтышыудан бла Аллахха ийнаныудан, 2Кёмюлдюрюлюулени, къолланы салыуну, ёлгенлени тиргизилиулерини эмда ёмюрлюк сюдню юсюнден юйретиуден жангыдан мурдор салмайыкъ. 3Аллах онг берсе, тамамлыкъгъа да жетербиз. 4Бир кере жарыкъланып, кёкню саугъасындан татып, Сыйлы Нюрден юлюшлю болуп, 5Аллахны ахшы сёзюнден эм боллукъ ёмюрню къудуретлеринден татып, 6Иймандан тайгъанланы жангыдан тобагъа къайтышыу бла жангыртыргъа амал жокъду. Ала жангыдан кеслери-кеслеринде Аллахны Уланын къачха кередиле эм Анга бедиш этедиле. 7Анга кёп кере жаугъан жауунну жутхан эм кимле ючюн ишлене эсе да алагъа тирлик битдирген жер Аллахдан берекет алады. 8Шинжиле бла бош хансла битдирген жер а жараусузду эм налат берилирге къаршыды, аны уа ахыры кюйдюрюлюудю. 9Алай а сюйюлюннгенле, былай айта эсек да, сиз андан игирек халда болгъаныгъызгъа эм къутхарылыуну тутханыгъызгъа толу ийнанабыз. 10Нек десегиз Аллах тюзлюксюз тюйюлдю. Сизни урунууугъузну эм сиз Аны сюйген сюймеклигигизни – Аны аты ючюн сыйлылагъа къуллукъ этгенигизни эм энтда эте тургъаныгъызны – Ол унутурукъ тюйюлдю. 11Сизни хар биригиз да, умут этиуде толу ышаныулу болур ючюн, ахырына дери да аллай эришиулюк этеригизни сюебиз; 12Сиз, эринчек болмай, алай а Аллах ант бла сёз берген затладан ийман бла эм тёзюмлюлюк бла юлюшлю болгъанлагъа эниклеригизни сюебиз. 13Аллах, Ибрахимге ант бла сёз бергенинде, ант этерге Кесинден уллу болмагъаны ючюн, Кеси-Кеси бла ант этип: 14«Санга мардасыз кёп алгъыш этерикме эм сени тукъумунгу мардасыз кёп этип жаярыкъма», – дегенди. 15Сора Ибрахим, кёп тёзюп, анга берирге айтылгъанны алгъанды. 16Адамла кеслеринден уллу бла ант этедиле эм ийнандырыр ючюн этилген ант аланы хар даулашыуларын тохтатады. 17Ол себепден Аллах да, сёз бергенинден юлюшлюлеге Кесини муратыны тюрленмезлигин кёргюзтюрге сюйюп, арада ант жюрютгенди. 18Аллах жалгъан айтыргъа амал жокъду. Ол себепден биз, къутхарылыр ючюн Анга келгенле, уллу таукеллик бла аллыбызда болгъан умутну тутар ючюн, Аллах эки тюрленмезлик затны: сёз бериуюн бла антын жюрютгенди. 19Бу умутубуз а жан ючюн къоркъуусуз эм къаты якорь кибикди эм Аллахны табыныучу юйюндеги жабыуну ары жаныны ичине киреди. 20Ары уа Мелкиседекни чынында ёмюрге да Баш Дин Къуллукъчубуз болгъан Исса бизге жол ачханды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\