ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 7

1Мелкиседек Салимни патчахы эм Аллаху-Тааланы дин къуллукъчусу эди. Ибрахим патчахланы хорлагъанындан сора къайтып келе туруп, Мелкиседек, Ибрахимни аллына чыгъып, анга алгъыш этген эди. 2Анга уа Ибрахим хар затындан зекят айырып бергенди. Мелкиседек бек алгъа атыны магъанасына кёре тюзлюкню патчахыды, андан сора да ол Салимни патчахы, алай демеклик ырахатлыкъны патчахыды. 3Ол атасыз, анасызды; тукъумуну тарыхы жокъду; не кюнлерини башланнганы, не жашаууну ахыры жокъду; Аллахны Уланына ушап, хар заманда да дин къуллукъчу болуп турады. 4Кёремисиз, бу адам къалай уллуду! Атабыз Ибрахим душмандан сыйыргъан хазнасыны айырмасындан анга зекят бергенди. 5Тауратха кёре, Левий улуладан болуп дин къуллукъчулукъну алыучулагъа, халкъдан – алай демеклик, Ибрахимни тукъумундан болгъан кеси къарындашларындан – зекят алыргъа фарыз берилгенди. 6Мелкиседек а, аланы тукъумларындан чыкъмагъанлай, Аллах ант сёзле берген Ибрахимден зекят алып, анга алгъыш этгенди. 7Сёзсюз, уллу кесинден кичиге алгъыш береди. 8Мында зекятны ёллюк адамла аладыла, Мелкиседекни юсюнден а, ол ёмюрде да жашап турады деп, шагъатлыкъ этилгенди. 9Эм, айтып къояргъа, зекят алыучу Левий кеси Ибрахимни юсю бла зекят бергенди. 10Нек десегиз Мелкиседек Ибрахимни аллына чыкъгъан заманда, Левий алыкъа атасы Ибрахимни белинде эди. 11Алай бла, Левийлилени дин къуллукъчулукъларыны юсю бла тамамлыкъ жетишсе эди – нек десегиз Израильни халкъы Тауратны Законун ол дин къуллукъчулукъгъа таянып алгъанды – Харунну чынында аталмагъанлай, Мелкиседекни чынында башха дин къуллукъчу чыгъаргъа энди не кереги бар эди? 12Нек десегиз дин къуллукъчулукъ тюрленнген заманда, закон да тюрленирге керекди. 13Ол, бу затла Аны юсюнден айтылгъан, башха тукъумдан болгъанды, ол тукъумдан а бир киши да къурман этилиучю жерде къуллукъ этмей эди. 14Нек десегиз бизни Раббийибиз Яхуданы тукъумундан чыкъгъаны белгилиди, ол тукъумгъа уа дин къуллукъчулукъ этиуню юсюнден Муса бир зат да айтмагъанды. 15Мелкиседекге ушап, башха дин къуллукъчу келгени себепли, бу айтханыбыз энди бегирек да ачыкъ болуп ангылашынады. 16Ол а Тауратны, тукъумну юсюнден фарызына кёре тюйюл, тохтаусуз жашауну кючюне кёре Дин Къуллукъчу болгъанды. 17Нек десегиз: «Сен Мелкиседекни чынында ёмюрде да Дин Къуллукъчуса», – деп шагъатлыкъ этилгенди. 18Алгъындан болгъан фарызны кетерилиую уа аны къарыусузлугъуну эм файдасызлыгъыны себебинден болады. 19Нек десегиз Тауратны Закону бир затны да тамамлыкъгъа жетдирмегенди. Аны орунуна бизге бизни Аллахха жууукълашдыргъан андан да ахшы умут келгенди. 20Бу иш да ант сёзсюз болмагъанды. 21Нек десегиз левийлиле ант этилмеген дин къуллукъчула эдиле; Исса уа Аны юсюнден: «Раббий ант этгенди эм сокъуранырыкъ тюйюлдю: „Сен Мелкиседекни чынында ёмюрде да Дин Къуллукъчуса“», – деп айтхан Аллахны анты бла Дин Къуллукъчу болгъанды. 22Исса алай бла эм иги кесаматны боюнуна алгъан Адам болуп къалгъанды. 23Андан сора да ол дин къуллукъчула кёп эдиле, нек десегиз хар заманда биреу болуп турургъа ёлюм къоймай эди. 24Иссаны уа, ёмюрде да жашап тургъаны кибик, ёмюрлюк дин къуллукъчулугъу да барды. 25Ол себепден Ол Аны юсю бла Аллахха жууукълашханланы толусунлай къутхарыргъа болаллыкъды, нек десегиз, алагъа ёкюллюк этер ючюн, хар заманда да сау жашап турады. 26Аллай Баш Дин Къуллукъчу бизни кереклибизге болушаллыкъды. Ол сыйлыды, аманлыкъгъа къатышмагъанды, таза айыпсызды, гюняхлыладан айырылгъанды эм кёкледен да бийикде турады. 27Ол баш дин къуллукъчула алгъа кеслерини гюняхлары ючюн, андан сора уа халкъны гюняхлары ючюн хар кюн сайын къурманла этгенлерича этерге Аны уа кереклиси жокъду; нек десегиз Ол КесиКесин къурман этгени бла муну бир кереге этип бошагъанды. 28Тауратны Законуна кёре, баш дин къуллукъчугъа къарыусуз адамла салынадыла. Закондан сора берилген ант сёз а ёмюрлюк тамамлыкъгъа жетишген Аллахны Уланын Баш Дин Къуллукъчугъа салгъанды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\